Navrátí

Hledám varianty 'navrátí' [ navraťte (1) navraťme (1) navrátíte (1) navrátit (1) navrátíš (2) navrátím (9) navrátilo (1) navrátili (4) navrátil (4) navrátí (21) navrať (11) navrácen (1) ]. Nalezeno 56 veršù.
Numeri 10:36...tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid...
2. Samuel 16:3...Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy všechen...
1. Královská 12:21...bojovníků, aby bojovali s domem Izraelenavrátili království Rechoboámovi, synu Šalomounovu....
1. Královská 12:26... Potom si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do...
2. Královská 14:28...vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský Chamát - o tom se, jak známo,...
2. Letopisů 11:1...vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelemnavrátili království Rechoboámovi. Šemajáš, Boží muž, tehdy...
2. Letopisů 15:4...učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim najít. V...
2. Letopisů 24:19...hněv. Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni neposlouchali....
Nehemiáš 1:9... rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit přikázání, pak i...
Nehemiáš 12:1...z Judy. Toto jsou kněží a levité, kteří se navrátili se Zerubábelem, synem Šealtielovým a s Jošuou:...
Job 1:21...jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. je požehnáno...
Job 20:10...odškodnit chudáky, vlastníma rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu...
Job 22:23...si k srdci jeho výroky. K Všemohoucímu když se navrátíš, on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své...
Job 33:25...jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí, znovu...
Job 33:26... znovu spatří jeho tvář s jásáním a Bůh mu navrátí jeho blahobyt. A tehdy vyjde k lidem se slovy:...
Job 42:10... Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co...
Žalmy 7:17... kterou nastražil. Jeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilí! Hospodina budu za...
Žalmy 22:28...zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a...
Žalmy 51:14...své přítomnosti, svého svatého Ducha neber miNavrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem ...
Žalmy 71:20...mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět vytáhneš z nejhlubších propastí! Mou...
Žalmy 80:4...probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Boženavrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše...
Žalmy 80:8...každý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupůnavrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše...
Žalmy 80:15...rozryli, polní zvířata ji spásají! Bože zástupůnavrať se, pohlédni z nebe, jen se podívej - o tuto révu se...
Žalmy 80:20...tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupůnavrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše...
Žalmy 90:13...nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeliNavrať se, Hospodine - jak dlouho ještě? Nad svými...
Žalmy 94:15...neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se zastane...
Žalmy 119:79...nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým...
Žalmy 126:4...věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselíNavrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti...
Žalmy 126:6...símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil. Šalomounova poutní...
Přísloví 12:14...každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však...
Přísloví 12:25...člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta...
Izaiáš 10:21...na Hospodina, Svatého izraelského. Pozůstatek se navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu. I...
Izaiáš 10:22... bylo jako písku v moři, jen pozůstatek se navrátí. Záhuba je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako...
Izaiáš 35:10... kdo budou vykoupeni; Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na...
Izaiáš 44:22...zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlímNavrať se ke mně zpět - vždyť jsem vykoupil. Jásejte,...
Izaiáš 51:11...mohli překročit? Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na...
Izaiáš 57:18...přesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj...
Jeremiáš 4:1... vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí a víc...
Jeremiáš 27:22...povšimnu, praví Hospodin. Tehdy je dám přinéstnavrátím je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku,...
Jeremiáš 28:6...Hospodin splní slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance...
Jeremiáš 29:10...a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví...
Jeremiáš 30:3...svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetínavrátím je do země, kterou jsem dal jejich otcům, aby ji...
Pláč 1:16...nablízku, kdo by potěšil, kdo by mi život navrátil. děti zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězil....
Pláč 3:40...Zpytujme své cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme! Nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích...
Pláč 5:21...na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždyNavrať nás k sobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny...
Ezechiel 14:6...Toto praví Panovník Hospodin - Obraťte seNavraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode...
Ezechiel 29:14...rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetínavrátím je do Horního Egypta, do země, odkud pocházejí, a...
Ezechiel 39:27...v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil. je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel,...
Daniel 4:33... nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a vzhled...
Ozeáš 2:17...k láskyplně promluvím. Její vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane Bránou k naději, a...
Ozeáš 6:2... udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním...
Ozeáš 11:11... z asyrské země jako holoubci a je k nim domů navrátím, praví Hospodin. Efraim zahrnuje lží a dům...
Ozeáš 12:7...je Bůh zástupů, jméno HospodinNavrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a...
Micheáš 4:8... ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda, království Dcery jeruzalémské. Proč...
Zachariáš 10:9...pomyslí; přežijí i se svými dětmi a znovu se sem navrátí. Z egyptské země je vrátím zpět, z Asýrie je...
Lukáš 10:6...pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud nenavrátí se k vám. V tom domě zůstávejte a jezte a pijte, co...

Slova obsahující navrátí: navrátí (21) navrátím (9) navrátíš (2) navrátíte (1) nenavrátí (1) nenavrátím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |