Navždycky

Hledám varianty 'navždycky' [ navždycky ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Samuel 2:35...dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu...
1. Královská 12:7...a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a...
2. Letopisů 10:7...a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a...
Job 23:7...s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě...
Job 40:28...chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na...
Žalmy 37:27...zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne...
Žalmy 37:29... Spravedliví ale obdrží zemi a budou v bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluví, jazykem pronáší...
Žalmy 61:8...léta věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ho provází láska s věrností! Tvému jménu...
Žalmy 69:24...zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni navždycky! Vylij na své rozhněvání, plamen tvé...
Žalmy 71:6...o tebe opírám, ty jsi vyvedl z lůna matčinanavždycky patří ti chvála ! Mnozí mají za varovné...
Žalmy 77:9...Nebude přívětivý nikdy víc? Skončila jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh zapomněl být...
Žalmy 89:30...s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho...
Žalmy 92:8...zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky. Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen...
Žalmy 93:5...svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodinenavždycky! Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se...
Izaiáš 34:10...ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo tudy...
Micheáš 7:18...pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad...
Římanům 11:10...zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby...
1. Tesalonickým 4:17...do oblak vstříc Pánu; potom budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy....
Židům 7:3...a úmrtí, podoben Božímu Synu zůstává knězem navždycky. Považte, jak vznešený musel být, když mu sám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |