Navždy

Hledám varianty 'navždy' [ navždy ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 21:6...k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako...
Deuteronomium 4:40...a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města...
Deuteronomium 15:17...mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti není...
1. Samuel 1:22...muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň...
1. Samuel 18:29...Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem. Filištínští vládci stále...
1. Královská 9:3... jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě...
2. Královská 21:7... který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě...
1. Letopisů 28:9...ho hledat, se ti nalézt. Opustíš-li honavždy odvrhne. Pohleď - Hospodin vyvolil, abys...
2. Letopisů 7:16...zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a...
2. Letopisů 33:7...řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě...
Job 4:20... drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a...
Job 14:20...takto ty bereš člověku naději! Když ho napadnešnavždy odchází, strnou mu rysy a ty ho propouštíš. O slávě...
Job 19:24...byla vyryta olovem a rydlem železným, kéž by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím,...
Žalmy 9:6...pohany, ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky! Konec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim...
Žalmy 9:19...je Bůh lhostejný! Ubožák ale nebude zapomenut navždy, naděje ponížených nezhyne navěky! Povstaň,...
Žalmy 12:8... jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran,...
Žalmy 33:11...vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze národu,...
Žalmy 35:27...spravedlnost přejí, prozpěvují zvesela,  navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku...
Žalmy 40:17...veselí se v tobě všichni ti, kdo hledají.  navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé...
Žalmy 52:7... které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh však navždy porazí, chytne , z domova uchvátí, ze země živých...
Žalmy 70:5...veselí se v tobě všichni ti, kdo hledají.  navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení....
Žalmy 79:13... spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež pasešnavždy oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé...
Žalmy 103:17... kde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždynavždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s...
Žalmy 111:3...dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane! Vykonal památné zázraky, milostivý a...
Žalmy 111:10... kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina...
Žalmy 112:3...jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí. Vychází ve tmách světlo poctivým,...
Žalmy 112:6... Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce...
Žalmy 112:9...štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá. Při pohledu na...
Žalmy 119:44...na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chcinavždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem...
Žalmy 119:142... nezapomínám na tvá pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na ...
Žalmy 145:1...Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno...
Žalmy 145:2... Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho...
Žalmy 145:21...zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy, navěky! Haleluja! Chval Hospodina, duše...
Přísloví 12:19...je ale jako lék. Pravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v...
Izaiáš 25:8... roušku kryjící všechny národy - samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří,...
Izaiáš 34:17...podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji navždy ovládli, aby v žili navěky. se raduje poušť a...
Izaiáš 57:1...umírají a nikomu to nevadí; zbožní lidé navždy odcházejí a nikdo na to nemyslí, že spravedliví...
Jeremiáš 3:5...provázel! Snad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo,...
Jeremiáš 18:16...neupravenou. Jejich země proto bude budit děsnavždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde,...
Jeremiáš 20:17...aby se mi matka stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčina? Abych...
Jeremiáš 31:36... pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe...
Jeremiáš 51:62...něm nikdo nezbude - lidé ani dobytek - a zůstane navždy zpustošené!' tu knihu dočteš, přivaž k kámen a...
Pláč 5:20... Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nás k sobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov...
Daniel 7:26...však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i sláva všech...
Daniel 12:3...mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy, navěky! Ty Danieli, však ta slova zachovej v...
Jonáš 2:7... Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Tys však z propasti vyzvedl, Hospodine,...
Micheáš 2:9...lidu vyháníte z útulných domovů a jejich děti navždy okrádáte o moji nádheru. Seberte se a jděte - zde...
Jan 8:35... je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete...
2. Korintským 9:9..."Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k...
Koloským 2:14...dlužní úpis, jehož předpisy byly proti námNavždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil...
Filemon 1:15... Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více...
Židům 10:12...však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od doby čeká, mu budou...

Slova obsahující navždy: navždy (53) navždycky (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |