Navěky

Hledám varianty 'navěky' [ navěky ]. Nalezeny 254 verše.
Genesis 3:22...ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden,...
Genesis 6:3...si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen...
Genesis 13:15...zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni  navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země:...
Exodus 3:15...Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení....
Exodus 19:9...slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu....
Exodus 32:13...dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému...
Deuteronomium 5:29...všechna přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým...
Deuteronomium 12:28...udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně  navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělat, co...
Deuteronomium 13:17...zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy není vystavěno. Nic z...
Deuteronomium 28:46...na tobě i na tvém semeni znamením a divem  navěky. Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsi s...
Deuteronomium 29:28...Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili...
Deuteronomium 32:40...Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo...
Jozue 14:9...‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses cele vydal...
1. Samuel 2:30...dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo...
1. Samuel 3:13... do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho...
1. Samuel 20:23...pryč. Hospodin je svědkem naší úmluvy  navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král...
1. Samuel 20:42...mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem  navěky." David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se...
2. Samuel 3:28..." i království jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev Abnera, syna Nerova. ...
2. Samuel 7:13...upevním. To on postaví dům mému jménu a  navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a on...
2. Samuel 7:16... Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy,...
2. Samuel 7:24... z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh...
2. Samuel 7:25... jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu....
2. Samuel 7:26...jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem...
2. Samuel 7:29...domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky...
2. Samuel 22:51...je milostiv - Davidovi a jeho semeni  navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David...
1. Královská 1:31...k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka,...
1. Královská 2:33...i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj  navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho....
1. Královská 2:45...a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a...
1. Královská 8:13...chrám vznešený, místo, kde bys bydlel  navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu...
1. Královská 9:3...jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo jméno. oči i srdce tam zůstanou...
1. Královská 9:5... potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském...
1. Královská 10:9... na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem, abys zjednával právo a...
2. Královská 5:27... sluhy a služky? Námanovo malomocenství proto navěky ulpí na tobě a na tvých potomcích!" A Gehazi od něj...
1. Letopisů 15:2... aby nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma,...
1. Letopisů 16:34...Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď...
1. Letopisů 16:41... aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a Jedutun měli na starosti trubky, činely a...
1. Letopisů 17:12...království upevním. To on mi postaví dům a  navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude...
1. Letopisů 17:14... Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy,...
1. Letopisů 17:22...který sis vykoupil z Egypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh....
1. Letopisů 17:23... jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a...
1. Letopisů 17:24... jak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh...
1. Letopisů 17:27...domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky...
1. Letopisů 22:10...otcem. Trůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti...
1. Letopisů 23:13...a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před...
1. Letopisů 23:25... Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak levité nebudou nosit...
1. Letopisů 28:4...otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj...
1. Letopisů 28:7...a mu budu otcem. Jeho království upevním  navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázání a zákony, jak...
1. Letopisů 29:18...našich otců Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! jsou jejich srdce...
2. Letopisů 2:3...Hospodina, našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který chci postavit, být veliký,...
2. Letopisů 5:13...Hospodina písní: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám,...
2. Letopisů 6:2...chrám vznešený, místo, kde bys bydlel  navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu...
2. Letopisů 7:3...Hospodinu: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili...
2. Letopisů 7:16...vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít...
2. Letopisů 9:8...Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izraelnavěky ho upevňuje, a tak učinil jejich králem, abys...
2. Letopisů 13:5...syny trvalou smlouvu, že budou vládnout Izraeli navěky? Pak ale povstal Jeroboám, syn Nebatův, služebník...
2. Letopisů 30:8...a pojďte do jeho svatyně, kterou posvětil navěky! Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí...
2. Letopisů 33:4...Hospodin prohlásil: " jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl...
Ezdráš 3:11...a díky: "Je tak dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu,...
Nehemiáš 2:3...úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž...
Job 7:16...takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je...
Job 36:7... na trůn je s králi posadí, aby je povýšil  navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy...
Žalmy 5:12...tebe však budou šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se...
Žalmy 9:6... ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždynavěky! Konec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim města -...
Žalmy 9:8...jim města - není památky! Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude...
Žalmy 9:19...zapomenut navždy, naděje ponížených nezhyne navěky! Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým...
Žalmy 13:2... Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na  navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji...
Žalmy 18:51...je milostiv - Davidovi a jeho semeni  navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 19:10...rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti...
Žalmy 22:27...budou, kdo jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu...
Žalmy 22:31...potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu,...
Žalmy 28:9...svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží,...
Žalmy 29:10...nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu...
Žalmy 30:13...bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím  navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 33:11...však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž...
Žalmy 34:2...v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! Hospodinem pochlubím se z celé své duše, to...
Žalmy 37:18...zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech...
Žalmy 37:28...miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svýchnavěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí....
Žalmy 41:13...neboť jsem nevinný, do své přítomnosti stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků ...
Žalmy 41:14...je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků  navěky! Amen! Amen! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů...
Žalmy 44:24... Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na...
Žalmy 45:3... milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a...
Žalmy 48:9... ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní  navěky! séla Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí...
Žalmy 52:11...spoléhám stále, napořád. Chválit budu, Panenavěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť...
Žalmy 61:9...láska s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního...
Žalmy 66:7...přešli přes řeku - pojďte, radujme se v němNavěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy -...
Žalmy 72:17... kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží! jsou v...
Žalmy 72:19...divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá zem! Amen! Amen! Zde...
Žalmy 73:26...tělo i srdce strádají, Bůh je síla, můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo opouštějí, skoncuješ...
Žalmy 74:10...rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici...
Žalmy 75:10... vypijí ho do dna, k sedlině! se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem...
Žalmy 77:9...Skončila jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že...
Žalmy 78:69...nebesa si tam postavil a jako země, již upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v...
Žalmy 79:5...všem dokola! Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij...
Žalmy 81:16...Hospodina by se museli krčit, jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic,...
Žalmy 84:5...těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci...
Žalmy 85:6...se k nám, přestaň nevražit proti nám! To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám...
Žalmy 86:12...Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou největší, zachránil jsi...
Žalmy 89:2... Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořádnavěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že...
Žalmy 89:5...Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním." séla Nebesa...
Žalmy 89:29...bude z králů na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky, smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo...
Žalmy 89:37...- copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát,...
Žalmy 89:38...bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale...
Žalmy 89:53...rouhali a jeho šlépějím! Hospodin je požehnán navěky! Amen! Amen! Modlitba Božího muže Mojžíše. Po...
Žalmy 90:2... dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátky v prach, pravíš:...
Žalmy 92:9...byli navždycky. Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky! Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže...
Žalmy 100:5...Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalm Davidův. O...
Žalmy 102:13... tak jako tráva uvadám. Ty však, Hospodinenavěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památka....
Žalmy 103:9...laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí...
Žalmy 104:5...plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupechnavěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji...
Žalmy 106:1...Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho...
Žalmy 106:31...mu to za spravedlnost po všechna pokolenínavěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš...
Žalmy 106:48...je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků  navěky! všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! Oslavujte...
Žalmy 107:1...Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení o tom vyprávějí, že je z...
Žalmy 110:4... Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé...
Žalmy 111:5...dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území...
Žalmy 111:9...seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úcta k...
Žalmy 113:2... je velebeno jméno Hospodin jak nyní, taknavěky! Od východu slunce tam, kde zachází, buď sláva...
Žalmy 115:18... My ale Hospodina budem velebit jak nyní, taknavěky! Haleluja! Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj...
Žalmy 118:1...Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:2...navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:3...Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:4...Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin...
Žalmy 118:29...Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí...
Žalmy 119:44...pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždynavěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal...
Žalmy 119:89...tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodinenavěky ukotveno je v nebesích. Po všechna pokolení trvá...
Žalmy 119:112...jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale...
Žalmy 119:144...a trápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší.  Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi porozumění,...
Žalmy 119:152...vím o tvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď na trápení a dej mi záchranu, nezapomínám...
Žalmy 119:160...prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda jenavěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I když ...
Žalmy 121:8...ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, taknavěky! Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám:...
Žalmy 125:1...hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je...
Žalmy 125:2... kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, taknavěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých...
Žalmy 131:3... Izraeli, skládej naději jak nyní, taknavěky! Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na Davida i na...
Žalmy 133:3... Tam přece Hospodin požehnání udílí - život  navěky! Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo...
Žalmy 135:13...pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna pokolení. Ano,...
Žalmy 136:1...Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá...
Žalmy 136:2...navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá...
Žalmy 136:3...navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá...
Žalmy 136:4...On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá...
Žalmy 136:5...ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá...
Žalmy 136:6...On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá...
Žalmy 136:7...On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá...
Žalmy 136:8...Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska...
Žalmy 136:9...a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá...
Žalmy 136:10...On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá...
Žalmy 136:11...Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá...
Žalmy 136:12...V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá...
Žalmy 136:13...On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá...
Žalmy 136:14...A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá...
Žalmy 136:15...s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá...
Žalmy 136:16...On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá...
Žalmy 136:17...On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá...
Žalmy 136:18...navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá...
Žalmy 136:19...Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá...
Žalmy 136:20...navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá...
Žalmy 136:21...A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá...
Žalmy 136:22...Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá...
Žalmy 136:23...na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá...
Žalmy 136:24...nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá...
Žalmy 136:25...veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 136:26...navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a...
Žalmy 138:8...se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro předního...
Žalmy 145:1...Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždynavěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím...
Žalmy 145:2...den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždynavěky. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost...
Žalmy 145:21...svaté jméno chválí každý smrtelník navždynavěky! Haleluja! Chval Hospodina, duše...
Žalmy 146:6...nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nichNavěky věrný zůstává, utlačovaným právo zjednává, dává...
Žalmy 146:10...ničemných ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja! ...
Přísloví 6:21...přikázání, od matčiných pokynů se nevzdalujNavěky připoutej si je k srdci, okolo hrdla si je přivěšuj....
Přísloví 10:30... pro bídáky je ale záhubou. Spravedlivý nebude navěky sražen, ničemové však na zemi věčně nebudou. Ústa...
Přísloví 29:14... Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva,...
Kazatel 1:4...odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam,...
Kazatel 3:14... je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A...
Izaiáš 9:6...a upevnil právem a spravedlností od toho dne  navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal...
Izaiáš 14:20...zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid.  navěky není památky po tom zlém plemeni! Připravte jatka...
Izaiáš 17:2...z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda a nebude,...
Izaiáš 25:2...jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých...
Izaiáš 26:4...se na tebe. Doufejte v Hospodina vždyckynavěky - Skalou věků je jen Hospodin! On strhává dolů...
Izaiáš 28:28...zrno je třeba vymlátit, mlácení ale netrvá navěky; vozovým kolem se přes přejíždí, koně je ale...
Izaiáš 32:17...mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí  navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech...
Izaiáš 34:17...rozměří, aby ji navždy ovládli, aby v žili navěky. se raduje poušť a suchopár, s jásotem kvete...
Izaiáš 45:17... Nebudete zahanbeni ani potupeni nikdynavěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh,...
Izaiáš 51:6...obyvatelé pomřou jako komáři. spása ale trvá navěky a spravedlnost nikdy neskončí. Poslouchejte ,...
Izaiáš 51:8...budou červy sežráni. spravedlnost ale trvá navěky, pro všechny časy je spasení. Probuď se, probuď,...
Izaiáš 57:16... Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá...
Izaiáš 59:21...tvých potomků, praví Hospodin, od nynějška  navěky. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo je tu,...
Izaiáš 60:21...lidu budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěky. Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých...
Izaiáš 61:8...odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci...
Izaiáš 63:12...před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně...
Izaiáš 64:8... Nehněvej se, Hospodine, přespříliš, nevzpomínej navěky na náš hřích. Prosíme , na nás pohlédni - my...
Izaiáš 65:18...nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke...
Jeremiáš 3:12...přece milosrdný, praví Hospodin, a nehněvám se navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu,...
Jeremiáš 17:4...jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na...
Jeremiáš 17:25...i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje...
Jeremiáš 25:5...kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků  navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jim a neklaňte se...
Jeremiáš 25:12... praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky. Uvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o...
Jeremiáš 31:3...ukazoval Hospodin: "Miluji láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu ...
Jeremiáš 33:11...díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako...
Jeremiáš 51:26...ani kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý navěky, praví Hospodin." Zvedněte v zemi korouhev! mezi...
Jeremiáš 51:39... že se budou hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou navěky a se nevzbudí, praví Hospodin. Povedu je na...
Jeremiáš 51:57... jejich hejtmany, správce i hrdiny. Pak usnou navěky a se nevzbudí, praví Král, jenž jméno Hospodin...
Pláč 3:31...jej bije, potupou je nasycen. Hospodin přece navěky nezavrhuje! I když zarmoutil, znovu se slituje ve...
Pláč 5:19...se tam honí lišky! Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy...
Ezechiel 27:36...zasyčí. Budeš odstrašujícím znamením - zanikneš navěky!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 28:19...zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením - zanikl jsi navěky!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 37:25... bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí  navěky a vůdcem jim navěky bude můj služebník David. Uzavřu...
Ezechiel 37:26... Zasadím je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu...
Ezechiel 37:28...Hospodin, Posvětitel Izraele, bude svatyně navěky uprostřed nich." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 43:7...nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové nebudou znesvěcovat...
Ezechiel 43:9... odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby...
Daniel 2:4...králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ, králinavěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme."...
Daniel 2:44...všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze...
Daniel 3:9...s obviněním proti Židům. " žiješ, králinavěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsosti,...
Daniel 3:33... jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními! , Nabukadnezar,...
Daniel 4:31...jsem a velebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo...
Daniel 5:10... vešla do hodovní síně. " žiješ, králinavěky!" řekla. "Neděs se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém...
Daniel 6:7...ke králi a zvolali: " žiješ, králi Darjavešinavěky! Všichni královští vezíři, hejtmani, satrapové,...
Daniel 6:22...sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješ, králinavěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla,...
Daniel 6:27...Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy...
Daniel 9:24...očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl...
Daniel 12:3...spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždynavěky! Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a...
Ozeáš 2:21... všem dám odpočinout v bezpečí. Zasnoubím si  navěky, zasnoubím si právem a spravedlností, láskou a...
Joel 2:2...a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebylanavěky nebude žádná podobná: Před nimi sžírající oheň,...
Joel 2:26... toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid  navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že jsem v...
Joel 2:27...jsem , Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid  navěky nedojde potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého...
Joel 4:20...nevinné v jejich zemi. Juda však bude trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení. Pomstím jejich...
Abdiáš 1:10... budeš zahalen do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V ten den ses stranou postavil - v den, kdy jeho...
Micheáš 4:7...kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne  navěky. Migdal-edere, ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské,...
Zachariáš 1:5...jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale slova a výnosy, které jsem svěřil svým...
Malachiáš 1:4...zkaženosti" a "Lid, na nějž se Hospodin hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete:...
Matouš 21:19...nic než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe  navěky nerodí ovoce!" A ten fíkovník hned uschl. Když to...
Lukáš 1:33... náš Bůh, mu trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude...
Lukáš 1:55...našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni  navěky. Marie pak u zůstala asi tři měsíce a potom se...
Jan 6:51...z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám , je tělo, které dám za život...
Jan 6:58...manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum...
Jan 8:51...Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová slovonavěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!"...
Jan 8:52...proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová slovonavěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham?...
Jan 10:28.... jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je...
Jan 11:26...žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane," odpověděla. " jsem...
Jan 12:34..."My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen?...
Jan 14:16...a vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout,...
Římanům 1:25...mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich...
Římanům 9:5...Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z...
Římanům 11:36...je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři,...
Římanům 16:27...moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista...
2. Korintským 11:31... Bůh a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když jsem byl v Damašku,...
Židům 5:6...Otcem tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." On za svého pozemského...
Židům 7:17...života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Tím se ruší to staré...
Židům 7:21..."Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy...
Židům 7:24...úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj...
1. Petr 5:11...obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen. S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného...
2. Petr 3:18...a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nynínavěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme...
1. Jan 2:17...jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že...
2. Jan 1:2... kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od...
Juda 1:13...své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |