Navíc

Hledám varianty 'navíc' [ navíc ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 18:12... když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkošNavíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal:...
Genesis 33:13...odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé dětiNavíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po...
Genesis 38:22...se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda...
Leviticus 27:15...vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své...
Leviticus 27:19...vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je...
Leviticus 27:27...je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu....
Leviticus 27:31...chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus...
Numeri 5:7... nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po...
Numeri 13:28... je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije...
Deuteronomium 1:28...my, města jsou veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám:...
Deuteronomium 3:5...opevněná vysokými hradbami, branami a závoramiNavíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad....
Deuteronomium 31:2...let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámiNavíc mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám...
Jozue 16:9...je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rodyNavíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed...
Jozue 17:16...nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni Kananejci z nížiny, jak z Bet-šeanu a okolí,...
1. Samuel 2:15... kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu,...
1. Samuel 9:21... z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední. Co mi to tu...
1. Královská 2:22...žádej království! Vždyť je to můj starší bratrnavíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji...
1. Královská 11:13...života. Odtrhnu království z ruky tvého synaNavíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a...
1. Královská 20:6...i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy...
2. Královská 18:25... když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina?...
2. Letopisů 28:18...zajatce. Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot...
Ester 2:9... aby se věnovalo sedm děvčat z králova domuNavíc ji i s děvčaty přemístil do lepší části harému. Ester...
Kazatel 9:3...- že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je provází celým životem. Když...
Kazatel 12:12...- všechny pocházejí od téhož Pastýře. Cokoli je navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to...
Izaiáš 5:6... neokopaná, trním a bodláčím celá zarostláNavíc i mrakům poručím, na ni neprší. Vinice Hospodina...
Izaiáš 36:10... když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina?...
Ezechiel 23:40... Takové věci prováděly přímo v mém doměNavíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli,...
Lukáš 10:35...slovy: ‚Postarej se o něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, se vrátím.' Co myslíš - kdo z...
Lukáš 16:26... Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápeníNavíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by...
Lukáš 24:21...doufali, že to je on, kdo vykoupit IzraelNavíc je to třetí den, co se to všechno stalo. Také nás...
Skutky 21:28...učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místuNavíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo...
Skutky 22:25...setníka: "Vy smíte bičovat římského občananavíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to...
2. Korintským 8:19...evangelium, vysloužil uznání po všech církvíchNavíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s...
Židům 7:20...lepšího: naděje, která nás přibližuje k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali...
2. Petr 1:19...svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeliNavíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |