Navádět

Hledám varianty 'navádět' [ navádíš (1) navádí (1) navádět (2) naváděla (1) navádějí (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 18:30...vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás...
2. Letopisů 22:3...se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k hanebnostem. Páchal, co je v Hospodinových očích...
Izaiáš 36:15... Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás...
Skutky 18:13...a přivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se...
Skutky 21:21...Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš, aby nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše...
Galatským 5:12...nebudil žádné pohoršení. se ti, kdo vás navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezat! Ano, bratři, byli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |