Naučil

Hledám varianty 'naučil' [ naučte (2) naučit (1) naučím (2) naučilo (1) naučili (6) naučila (2) naučil (12) naučí (6) nauč (8) ]. Nalezeno 40 veršù.
Exodus 4:15...do úst. pak budu při tvých i jeho ústechnaučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a...
Deuteronomium 31:19...k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseňNauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň...
Deuteronomium 31:22...píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď...
Soudců 3:2...pokolení, která neměla zkušenost s bojemnaučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a...
2. Samuel 14:3... Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem....
2. Samuel 14:19...Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal,...
Žalmy 25:4...Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj...
Žalmy 90:12...kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!...
Žalmy 106:35...jim to Hospodin poručil. Promísili se s pohanynaučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich modly, do...
Žalmy 119:7...upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj...
Žalmy 119:12... Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil...
Žalmy 119:68...teď ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíšnauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží,...
Žalmy 119:104...jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým...
Žalmy 119:135... Rozjasni svou tvář nad služebníkem svýmnauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem...
Žalmy 143:10...tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede ...
Izaiáš 1:17...páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného,...
Izaiáš 7:15...a mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med....
Izaiáš 7:16...dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou...
Izaiáš 8:4...mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. Než se to dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i kořist...
Izaiáš 40:14... aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou...
Jeremiáš 9:4...podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhali. Žiješ...
Jeremiáš 9:13...zarputilým srdcem a následovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele...
Jeremiáš 12:16...dědictví, každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu:...
Ezechiel 19:3...nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli mezi národy,...
Ezechiel 19:6... dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil...
Ezechiel 23:8...modlami. Nepřestala se svým smilstvem, které se naučila v Egyptě, když tam s souložili ještě zamlada,...
Ezechiel 23:27...skoncuji s tvou zvrhlostí a smilstvem, které ses naučila v Egyptě. Tehdy po nich přestaneš pošilhávat; na...
Lukáš 11:1...přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Panenauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." Pověděl...
Lukáš 12:12...hájit a co říkat. Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z davu ho požádal: "Mistře,...
Jan 8:28... Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak  naučil Otec. Ten, který poslal, je se mnou. On ...
Jan 14:26...svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl....
Filipským 4:9...nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to...
Filipským 4:11... Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkemnaučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím...
Koloským 2:7...se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v rosťte. Dejte si pozor, aby vás...
1. Tesalonickým 4:4...vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v...
1. Tesalonickým 4:9...potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem...
2. Timoteus 3:14... sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil....
Židům 5:8...své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoli byl Boží Synnaučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl...
1. Jan 2:27...a je skutečné - není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. Ano drazí, zůstávejte v něm,...
Zjevení 14:3...i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze...

Slova obsahující naučil: naučil (12) naučila (2) naučili (6) naučilo (1) nenaučil (1) nenaučili (1) odnaučili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |