Nauč

Hledám varianty 'nauč' [ naučte (2) naučit (1) naučím (2) naučilo (1) naučili (6) naučila (2) naučil (12) naučí (6) nauč (8) ]. Nalezeno 40 veršù.
Exodus 4:15...do úst. pak budu při tvých i jeho ústechnaučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a...
Deuteronomium 31:19...k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseňNauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň...
Deuteronomium 31:22...píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď...
Soudců 3:2...pokolení, která neměla zkušenost s bojemnaučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a...
2. Samuel 14:3... Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem....
2. Samuel 14:19...Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal,...
Žalmy 25:4...Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj...
Žalmy 90:12...kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!...
Žalmy 106:35...jim to Hospodin poručil. Promísili se s pohanynaučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich modly, do...
Žalmy 119:7...upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj...
Žalmy 119:12... Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil...
Žalmy 119:68...teď ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíšnauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží,...
Žalmy 119:104...jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým...
Žalmy 119:135... Rozjasni svou tvář nad služebníkem svýmnauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem...
Žalmy 143:10...tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede ...
Izaiáš 1:17...páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného,...
Izaiáš 7:15...a mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med....
Izaiáš 7:16...dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou...
Izaiáš 8:4...mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. Než se to dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i kořist...
Izaiáš 40:14... aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou...
Jeremiáš 9:4...podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhali. Žiješ...
Jeremiáš 9:13...zarputilým srdcem a následovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele...
Jeremiáš 12:16...dědictví, každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu:...
Ezechiel 19:3...nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli mezi národy,...
Ezechiel 19:6... dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil...
Ezechiel 23:8...modlami. Nepřestala se svým smilstvem, které se naučila v Egyptě, když tam s souložili ještě zamlada,...
Ezechiel 23:27...skoncuji s tvou zvrhlostí a smilstvem, které ses naučila v Egyptě. Tehdy po nich přestaneš pošilhávat; na...
Lukáš 11:1...přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Panenauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." Pověděl...
Lukáš 12:12...hájit a co říkat. Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z davu ho požádal: "Mistře,...
Jan 8:28... Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak  naučil Otec. Ten, který poslal, je se mnou. On ...
Jan 14:26...svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl....
Filipským 4:9...nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to...
Filipským 4:11... Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkemnaučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím...
Koloským 2:7...se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v rosťte. Dejte si pozor, aby vás...
1. Tesalonickým 4:4...vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v...
1. Tesalonickým 4:9...potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem...
2. Timoteus 3:14... sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil....
Židům 5:8...své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoli byl Boží Synnaučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl...
1. Jan 2:27...a je skutečné - není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. Ano drazí, zůstávejte v něm,...
Zjevení 14:3...i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze...

Slova obsahující nauč: nauč (8) naučené (2) naučení (1) naučí (6) naučil (12) naučila (2) naučili (6) naučilo (1) naučím (2) naučit (1) naučte (2) nenaučil (1) nenaučili (1) odnaučili (1) ponaučení (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |