Nasytí

Hledám varianty 'nasytí' [ nasytíte (2) nasytit (8) nasytíš (3) nasytím (5) nasytili (4) nasytil (9) nasytí (18) nasyť (2) nasyceni (6) nasycen (7) ]. Nalezeny 63 verše.
Exodus 15:9... doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem...
Exodus 16:12...jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš...
Deuteronomium 6:11...olivoví, které jsi nesázel. pak budeš jístnasytíš se, měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina,...
Deuteronomium 32:42...šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí, krví padlých i zajatých, hlavami nepřátel a jejich...
Deuteronomium 33:23...vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi nasycen, Neftalíme, požehnání Hospodinova jsi pln, jezero i...
2. Samuel 1:22...Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti...
1. Letopisů 29:28...let v Jeruzalémě. Zemřel v utěšeném věkunasycen životem, bohatstvím i slávou a na jeho místě začal...
Job 9:18...rány rozmnožil. Nenechal by ani nadechnoutnasytil by samou útrapou. Přemoci ho? Hle - je...
Job 30:4...sbírají listy lebedy, kořínky jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak...
Job 38:39...Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých peleších, když v úkrytu v...
Job 42:17...do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel stárnasycen životem. Blaze člověku, který nechodí, jak radí...
Žalmy 17:15... se však po právu budu kochat tvou tvářínasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro předního...
Žalmy 22:27...před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej hledají: vaše...
Žalmy 36:9...se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen života je...
Žalmy 37:19...dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí. Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé...
Žalmy 63:6...života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní slaví ústa !...
Žalmy 78:29... na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě svou lačnost ani...
Žalmy 81:17...tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych  nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh,...
Žalmy 90:14...smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše radost...
Žalmy 91:16... vysvobodím jej a oslavím. Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní...
Žalmy 107:9...pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti,...
Žalmy 132:15...Štědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou...
Žalmy 145:16...je krmil v čase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve...
Přísloví 1:31... snědí, co si navařili, vlastními plány se nasytí! Omezenci zajdou na vlastní umíněnost, spokojenost...
Přísloví 6:30...neujde! Zloděj nebývá haněn, když krade, aby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je...
Přísloví 10:21... srdce ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnost....
Přísloví 12:11...darebáků je ale bezcitné. Kdo obdělává polenasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Darebák...
Přísloví 13:2...svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na...
Přísloví 18:20...naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví,...
Přísloví 20:13...Nemiluj spánek, nezchudneš; otevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co...
Přísloví 28:19...cestou, náhle upadne. Kdo obdělává polenasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidiny. Věrného...
Přísloví 29:17...syna, a ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní...
Kazatel 6:7...- což všichni tamtéž nemíří? Veškeré pachtění  nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová....
Píseň 2:13...je tu, hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává:...
Izaiáš 44:16...maso k jídlu připraví, peče si pečeni a tou se nasytí. Když se ohřeje, říká: "Výborně! Je mi teplo, dívám...
Izaiáš 44:19... upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem masonasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před...
Izaiáš 53:11...naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní;...
Izaiáš 56:11... Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na...
Izaiáš 58:10...a řeči zlé, hladovému když se štědře nabídnešnasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a...
Izaiáš 58:11...jako poledne. Tehdy Hospodin stále povedenasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na...
Jeremiáš 5:7...a přísahají skrze nebohy. Jen co jsem je nasytil, odešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky....
Jeremiáš 31:14... Duši kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V...
Jeremiáš 31:25... občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím." Nato jsem se probudil a prohlédl. Můj spánek byl...
Jeremiáš 46:10...vykoná odplatu. Meč bude požírat, než se nasytí, než jejich krví svou žízeň ukojí. Hospodin, Pán...
Jeremiáš 50:10...padne za kořist; všichni její plenitelé se nasytí, praví Hospodin. Jen se radujte, jen jásejte, vy,...
Jeremiáš 50:19... aby se pásl na Karmelu i v Bášanu, aby se nasytil v efraimských horách i v kraji Gileád. V těch dnech...
Pláč 3:30... nastaví tomu, kdo jej bije, potupou je nasycen. Hospodin přece navěky...
Ezechiel 3:3..." řekl mi, "tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a...
Ezechiel 7:19...v den Hospodinova zuření. Nebudou se jím moci nasytit, nenaplní si jím útroby - způsobilo jim jenom hřích...
Ezechiel 32:4...na tebe veškeré ptáky a všechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé maso po kopcích a tvou zdechlinou...
Ezechiel 39:20... a budete pít krev k opití. U mého stolu se nasytíte koni i jezdci, hrdiny i všemi válečníky, praví...
Ozeáš 9:4... kdo ho jedí, se poskvrní. Takový chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu však nepatří. Co si počnete v...
Ozeáš 13:6... v zemi, jež byla suchopár. Nakrmili se dosytanasytili se a jejich srdce zpyšněla; zapomněli na ...
Abakuk 2:5...Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lidi si...
Matouš 5:6...hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství...
Matouš 15:33...chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se...
Lukáš 1:53...svrhl z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal...
Lukáš 6:21... Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď pláčete, neboť se budete...
Lukáš 6:25...neboť máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď...
Jan 6:12...také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Posbírejte zbylé nalámané...
Jan 6:26...zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který...
Efeským 4:19...páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista...
Zjevení 19:21...úst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly. Potom jsem uviděl anděla...

Slova obsahující nasytí: nasytí (18) nasytím (5) nasytíš (3) nasytíte (2) nenasytí (6) nenasytíš (1) nenasytíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |