Naslouchej

Hledám varianty 'naslouchej' [ naslouchejte (6) naslouchej (13) naslouchat (6) nasloucháš (2) naslouchali (5) naslouchala (1) naslouchal (10) naslouchají (2) naslouchá (5) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 39:19... nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně...
Genesis 49:2... Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovinaslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene, tys můj...
Numeri 23:18...pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyšnaslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal,...
Deuteronomium 32:1...slova této písně od začátku do konce:  Naslouchejte, nebesa, neboť promluvím, poslechni, země,...
Soudců 5:3...budiž Hospodin! Slyšte to, králové, vladařinaslouchejte, Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu...
1. Královská 8:29...místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit...
1. Královská 10:8...tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebounaslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh,...
2. Letopisů 6:20... o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit...
2. Letopisů 9:7...tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebounaslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh,...
2. Letopisů 24:17...hodnostáři a klaněli se králi. A král jim začal naslouchat. Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců,...
Nehemiáš 8:3... každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném...
Job 9:16... když ho předvolám, nevěřím, že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicí, pro nic za nic by ...
Job 15:8...člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti?...
Job 29:21...čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co...
Job 32:10...nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkámNaslouchejte mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste...
Job 32:11... Dokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slova,...
Job 33:1...tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova mi začínají...
Job 33:31... ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobenaslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz...
Job 33:33... mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil...
Job 34:2...mluvil dál: "Slyšte slova, mudrci, vy znalcinaslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí...
Job 37:14...trest či slitování, on , aby nalezla svůj cílNaslouchej tomu, Jobe, zastav se, o Božích divech přemýšlej...
Žalmy 39:13...mou modlitbu, Hospodine, když křičím o pomocnaslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host...
Žalmy 49:2...zpěváka. Žalm synů Korachových. Všechny národynaslouchejte, obyvatelé světa, poslyšte, obyčejní lidé tak...
Žalmy 55:2... na strunné nástroje. Poučný žalm DavidůvNaslouchej, Bože, modlitbě, před mojí prosbou se...
Žalmy 61:2...Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke...
Žalmy 78:1...své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm AsafůvNaslouchej, lide můj, mému učení, slov, která mluvím,...
Žalmy 80:2..."Lilie svědectví". Žalm Asafův. Pastýři Izraelenaslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na...
Žalmy 102:2...v zoufalství vylévá před Hospodinem své úzkostiNaslouchej, Hospodine, modlitbě, můj křik o pomoc kéž k...
Přísloví 8:34... nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo...
Přísloví 19:27...matku syn hanebný a nestoudný. Přestaň, synunaslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznání. Ničemný...
Přísloví 21:28...svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou...
Kazatel 4:17... když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak...
Izaiáš 42:23...neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdo z vás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to Jákoba...
Jeremiáš 8:6...Drží se lži, vrátit se nechtějí. Pozorně jsem naslouchal, ale nikdo se o tom nezmínil. Nikdo nelituje, co...
Daniel 9:19... Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Panenaslouchej a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej,...
Micheáš 1:2...o Samaří a Jeruzalémě. Slyšte, všechny národynaslouchej, země i všichni v ! Panovník Hospodin teď...
Malachiáš 3:16...spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha...
Marek 6:20... býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal. Příhodný den však přišel, když Herodes na...
Lukáš 2:46...dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učitelinaslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli,...
Lukáš 10:16...vyvýšeno, do pekla budeš svrženo. Kdo vám naslouchá, naslouchá mně. Kdo vás odmítá, odmítá . Kdo...
Skutky 8:6...do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože...
Skutky 14:9...lůna své matky chromý a nikdy nechodil. Také on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí...
Skutky 16:14...tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždilyNaslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie,...
Skutky 16:25...modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se...
Skutky 18:8...uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci...
Skutky 22:22... Pošlu k dalekým národům.'" po to slovo mu naslouchali. Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa!...
Židům 5:11... ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli,...
Jakub 1:22...potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá...
Jakub 1:23...si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se...

Slova obsahující naslouchej: naslouchej (13) naslouchejte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |