Narozeni

Hledám varianty 'narozeni' [ narozeni (1) narozen (2) narodit (5) narodily (1) narodilo (6) narodili (24) narodila (3) narodil (38) narodí (11) ]. Nalezeno 86 veršù.
Genesis 4:18...ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad zplodil Mechujaele, Mechujael zplodil...
Genesis 4:26...Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo...
Genesis 10:1...synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj,...
Genesis 10:25...Šelacha a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení,...
Genesis 17:13... když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude ...
Genesis 17:17... zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?"...
Genesis 21:5...syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh...
Genesis 24:15...z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova bratra Náchora....
Genesis 31:43...neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty -...
Genesis 35:26...Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci...
Genesis 36:5...a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny...
Genesis 41:50... Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery,...
Genesis 46:20...manželky: Josef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat,...
Genesis 46:22...Chupim a Ard. To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn Danův: Chušim...
Genesis 46:27...- 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova...
Genesis 48:5...přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi...
Exodus 1:22...svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" ...
Leviticus 22:27...promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své...
Leviticus 25:45...jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po...
Numeri 26:60... Mojžíše a jejich sestru Miriam. Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu však...
Deuteronomium 23:9...žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova...
Soudců 13:8...nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se  narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu...
Růt 4:17...a byla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho Obéd,...
1. Samuel 2:5...kdo byli hladoví, lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i...
2. Samuel 3:2...a dům Saulův stále slabší. Davidovi se v Hebronu narodili synové: prvorozený byl Amnon z Achinoam...
2. Samuel 3:5... syn Davidovy ženy Egly. Tito synové se Davidovi narodili v Hebronu. Během boje mezi domem Saulovým a...
2. Samuel 5:13...další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi narodili další synové a dcery. Toto jsou jména těch, kteří...
2. Samuel 5:14...a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,...
2. Samuel 14:27...200 šekelů podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla z...
1. Královská 1:6... neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil hned po Abšalomovi a byl velmi krásný, podobně jako...
1. Královská 13:2... "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze...
1. Letopisů 1:19...Šelacha a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení,...
1. Letopisů 2:3... Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl...
1. Letopisů 2:9...Etanův: Azariáš. Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb. Ram zplodil...
1. Letopisů 3:1...Chamáta. Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu: prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské;...
1. Letopisů 3:4...Jitream, syn jeho ženy Egly. Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců....
1. Letopisů 3:5...třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto...
1. Letopisů 3:6...těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera AmielovaNarodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua,...
1. Letopisů 8:8... co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baarunarodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou...
1. Letopisů 14:4...syny a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,...
1. Letopisů 22:9...tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménuNarodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám...
1. Letopisů 26:6...(Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to...
Job 3:1...Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se...
Job 15:7... odsoudí, usvědčují vlastní rty! Copak ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami?...
Job 38:21...místa? Znáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná!...
Žalmy 22:32...rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí, poví, co učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj...
Žalmy 78:6...poznalo budoucí pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají...
Žalmy 87:4... Týrské i Habešské - každý z nich se tu narodil!" O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm...
Žalmy 87:5...O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše, ...
Žalmy 87:6...zapíše, sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno...
Izaiáš 9:5...k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine...
Izaiáš 66:7... než na ni přišly bolesti; dříve než zasténalanarodil se syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy...
Izaiáš 66:8...co podobného? Vznikne snad země v jednom dniNarodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská...
Jeremiáš 2:14...voda vyteče. Copak je Izrael otrok? Copak se narodil jako čeledín? Proč se tedy stal kořistí? Vrčeli a...
Jeremiáš 15:10... praví Hospodin." Běda mi, matko, že jsem se ti narodil - muž, který s celou zemí svár a při! Nic jsem...
Jeremiáš 20:14...zločinců. je zlořečený den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy matka rodila, není požehnán! je...
Jeremiáš 20:15... je zlořečený ten, kdo mému otci oznámil: "Narodil se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ten muž...
Ezechiel 16:4...tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. A tvoje narození? Tenkrát, když ses narodila, tvá pupeční šňůra...
Ezechiel 16:5...z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodila, pohodili někam ven jako odporný odpadek. Šel...
Matouš 1:16...a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct...
Matouš 2:1...porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do...
Matouš 2:4...kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se  narodit Mesiáš. "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť...
Matouš 19:12... kterým je to dáno. Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali...
Lukáš 1:35..." odpověděl anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná...
Lukáš 2:11...pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude...
Jan 1:13...- všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z...
Jan 3:4...spatřit Boží království." "Jak se může člověk narodit, když je starý?" řekl na to Nikodém. "Může se snad...
Jan 3:6...Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. ...
Jan 3:7... Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš...
Jan 3:8...přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém...
Jan 9:2..."Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil...
Jan 9:19...jeho rodiče. "Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?"...
Jan 9:20... že teď vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý," odpověděli jeho rodiče. "Jak to, že teď...
Jan 9:34... nic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho...
Jan 16:21...na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale se znovu...
Jan 18:37... "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal...
Skutky 7:20...vlastní novorozence, aby nepřežili. V době se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho chovali v...
Skutky 22:28...občanství za spoustu peněz!" " jsem se tak  narodil," odpověděl Pavel. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od...
Galatským 4:23...a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze...
1. Jan 2:29... Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul:...
1. Jan 3:9...ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží...
1. Jan 4:7...- vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha - vždyť...
1. Jan 5:1...bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil,...
1. Jan 5:4...- a jeho přikázání nejsou těžká. Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství,...
1. Jan 5:18...hřích nemusí být k smrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se...

Slova obsahující narozeni: narozeni (1) narozenin (2) narozeniny (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |