Narozeného

Hledám varianty 'narozeného' [ narozených (2) narozený (5) narození (23) narozenému (2) narozeného (5) narozené (1) narozená (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 14:14...byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníkůnarozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu....
Genesis 16:15...Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar...
Genesis 17:12...mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli...
Genesis 17:23... Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze, všechny,...
Genesis 17:27...ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli...
Genesis 21:3... porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi...
Genesis 25:13...jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel,...
Exodus 6:16... Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137...
Exodus 28:10...na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na...
Leviticus 12:6...šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu...
Leviticus 22:11...koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z jeho pokrmu. Pokud se...
Leviticus 23:42... Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli budou bydlet ve stáncích, aby vaši...
Numeri 15:13...s každým z nich. Takto s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť...
Numeri 26:59...žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona,...
Jozue 5:5... který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali...
Job 32:7...mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku...
Job 32:9...záleží, dech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít...
Žalmy 22:11...dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi -...
Žalmy 51:7... oprávněn jsi odsoudit! Vždyť nesu vinu od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od...
Žalmy 58:4...násilí! odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu...
Žalmy 71:6... na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi vyvedl z lůna matčina...
Izaiáš 46:3... vy, které hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím v náručí: do stáří, do šedin sám,...
Izaiáš 48:8... Věděl jsem totiž, že jsi zrádce, že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji,...
Izaiáš 49:1...národy, slyšte : Hospodin povolal od narození, pojmenoval v lůně matčině. Jak ostrý meč ...
Jeremiáš 16:3...dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech zde narozených a o matkách, které je porodily, a o otcích,...
Ezechiel 16:4...tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. A tvoje narození? Tenkrát, když ses narodila, tvá pupeční šňůra...
Matouš 1:18...pokolení od babylonského zajetí po KristaNarození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie...
Matouš 2:2...přišli mudrcové z Východu. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na...
Lukáš 1:14...Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových...
Jan 9:1...procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil:...
Jan 9:32...nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by...
Skutky 3:2... Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných...
Skutky 22:3...se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v tomto...
Galatským 4:4...Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Synanarozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty,...
Galatským 4:29...zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co...
Židům 7:3...pokoje". Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí, podoben Božímu Synu zůstává knězem...
Židům 11:23...mají naložit s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |