Napsáno

Hledám varianty 'napsáno' [ napsat (9) napsáno (11) napsán (1) napsalo (2) napsali (3) napsala (2) napsal (34) napíšu (5) napište (1) napišme (1) napíšeš (1) napíše (4) napiš (16) ]. Nalezeny 84 verše.
Exodus 24:12...kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue...
Exodus 34:1...dvě kamenné desky podobné těm prvním a na  napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi...
Numeri 5:23...‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu...
Deuteronomium 4:13... kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal,...
Deuteronomium 5:22...ohně, oblaku a mračna a nic k nim nedodalNapsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste...
Deuteronomium 6:9...si je jako znamení na ruku a jako pásek na čeloNapiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin,...
Deuteronomium 10:2... Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi...
Deuteronomium 10:4...rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám...
Deuteronomium 11:20...nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstávášNapiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak...
Deuteronomium 24:1...znelíbí, neboť na najde nějakou nepatřičnostNapíše tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji...
Deuteronomium 24:3...vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotivínapíše rozlukový list, ho do ruky a pošle ji z...
Deuteronomium 27:3... které nabílíš vápnem. Jakmile překročíš Jordánnapiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci...
Deuteronomium 27:8...se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a...
Deuteronomium 31:19...- vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do...
Deuteronomium 31:22...jsem jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato...
Jozue 8:32...Hospodinu a obětovali pokojné oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v...
2. Samuel 11:14...mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise...
1. Královská 21:8...tu vinici Nábota Jizreelského obstarám." Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a...
2. Královská 10:1...stařešinům města a vychovatelům Achabových synůNapsal jim: "Máte syny svého pána, máte vozy a koně,...
2. Královská 10:6...za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete...
2. Královská 17:37...ustanovení, práva, Zákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu,...
2. Letopisů 30:1...nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy také do Efraima i Manasese), přijdou...
Ezdráš 4:7...Jeruzaléma podáno udání. Také za vlády Artaxerxe napsal Bišlam s Mitredatem, Tabelem a ostatními svými...
Ezdráš 4:8...Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující dopis: Kancléř Rechum...
Ester 3:9...zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset...
Ester 3:12...písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé...
Ester 8:5...za vhodné, jestliže mu na mně záleží, nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal...
Ester 8:8...prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište královým jménem a...
Ester 8:9...písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a...
Ester 9:23...svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Onen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty...
Žalmy 40:8...řekl: "Hle, přicházím, jako je o mně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože...
Izaiáš 8:1... Hospodin mi řekl: "Vezmi si velikou tabulinapiš na ni běžným písmem: Maher-šalal Chaš-baz (to je:...
Izaiáš 38:9...stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolů. Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své...
Izaiáš 44:5...a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme jméno Izrael. Toto praví...
Jeremiáš 31:33...Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitranapíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým...
Jeremiáš 36:29...svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde babylonský král a zničí tuhle zem, takže...
Ezechiel 37:16...Hospodinovo: "Synu člověčí, vezmi si kus dřevanapiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'....
Daniel 5:24...slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: MENE MENE TEKEL...
Daniel 6:26...vrhli a roztrhali je na kusy. Král Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vám! Tímto...
Ozeáš 8:12...oltáře k hřešení! Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí, jako by nerozuměli! Když...
Zachariáš 5:3...na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé strany:...
Marek 10:4...Mojžíš?" řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli. "To...
Marek 10:5...a zapudit ji," odpověděli. "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš....
Marek 12:19...vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu...
Lukáš 1:3... I jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile, neboť jsem to všechno znovu...
Lukáš 1:63... jak by ho chtěl pojmenovat. Požádal o tabulkunapsal: "Jmenuje se Jan." Všichni se podivili a vtom se mu...
Lukáš 4:17... a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť pomazal...
Lukáš 16:6... Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si sedninapiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?'...
Lukáš 16:7...' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpisnapiš osmdesát.' A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý...
Lukáš 20:28...vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu...
Lukáš 24:27...a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech Písmech. Když došli k vesnici, do níž...
Jan 19:19...jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ...
Jan 19:20...Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží...
Jan 19:22...aleTento říkal: Jsem židovský král.'" "Co jsem napsal, to jsem napsal," odpověděl Pilát. Když vojáci...
Jan 21:25...jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět. První...
Skutky 15:20... kteří se obracejí k Bohu, nečinili potížeNapišme jim však, se vyhýbají modloslužbě, smilstvu,...
Skutky 17:23...náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte,...
Skutky 18:27...vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudilinapsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi...
Skutky 21:25...Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, se vyhýbají masu obětovanému modlám,...
Skutky 23:25...ho dopravte k prokurátoru Felixovi." Potom napsal dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví...
Skutky 25:26...však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal. Proto jsem ho přivedl před vás a zvláště před tebe,...
Římanům 4:23..." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být...
1. Korintským 5:9...chleby upřímnosti a pravdy. V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale...
1. Korintským 9:10...Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo...
2. Korintským 2:3...ten, koho jsem zarmoutil? Proto jsem vám o tom napsal, abych se, přijdu, nemusel rmoutit nad těmi, z...
Židům 8:10...Hospodin: Své zákony vložím do jejich myslinapíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým...
Židům 10:7...jsem řekl: Zde jsem, Bože, jako je o mně v Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti...
Židům 13:22... přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je...
1. Petr 5:12... kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás...
1. Jan 2:14...vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím ZlýmNapsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem...
1. Jan 2:26...máme od něj: věčný život. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává to...
2. Jan 1:12...takového vítá, stává se jeho spoluviníkemNapsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit...
3. Jan 1:13...svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivéNapsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát...
Juda 1:3...láska v hojnosti. Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné...
Zjevení 1:3...tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Jan sedmi církvím v Asii:...
Zjevení 1:11...hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíšnapiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny,...
Zjevení 2:1...svícnů je sedm církví." "Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm...
Zjevení 2:8...života v Božím ráji." "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a...
Zjevení 2:12...druhá smrt neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který ostrý dvojsečný meč: Vím,...
Zjevení 2:18... kdo je přijímá." "Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který oči jako plamen ohně a...
Zjevení 3:1...Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který sedm duchů Božích a těch...
Zjevení 3:12...v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy venNapíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha,...
Zjevení 3:14...Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek,...
Zjevení 21:5... řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá." Pak mi řekl:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |