Naproti

Hledám varianty 'naproti' [ naproti ]. Nalezeno 135 veršù.
Genesis 14:17...a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí)....
Genesis 18:2...je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi...
Genesis 19:1...bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím,...
Genesis 21:16... složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se...
Genesis 23:17...běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi...
Genesis 23:19...svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to...
Genesis 24:17...džbán a vydala se zpět. Služebník přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu...
Genesis 24:65..."Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník. Vzala si...
Genesis 25:9... ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova,...
Genesis 29:13...zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když...
Genesis 30:16...se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem ...
Genesis 32:7..."Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký...
Genesis 33:4...zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba...
Genesis 49:30...na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona...
Genesis 50:13...země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona...
Exodus 4:14...za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde naproti. uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu...
Exodus 5:20...potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a...
Exodus 7:15...jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s...
Exodus 14:2... mezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí:...
Exodus 19:2...Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj...
Exodus 26:5...pruh druhého spojeného kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty...
Exodus 26:35...slitovnici. Venku před oponu postavíš stůlnaproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a...
Exodus 40:24...něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázalNaproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu...
Numeri 22:1...a utábořili se na moábských pláních za Jordánem naproti Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co...
Numeri 26:3...k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od...
Numeri 26:63...Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele,...
Numeri 31:12...obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové...
Numeri 31:13...a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců...
Numeri 33:7... Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem. Vyšli z...
Numeri 33:48...a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor na moábských pláních u...
Numeri 33:50...po Abel-šitim. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni...
Numeri 34:15... získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k...
Numeri 35:1...zemi Kanaán. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž...
Numeri 36:13...synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k...
Deuteronomium 1:1...na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti Sufu mezi Paranem, Tofelem, Labanem, Chacerotem a...
Deuteronomium 3:29... kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidla a...
Deuteronomium 4:46...z Egypta. Stalo se to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona,...
Deuteronomium 23:5...do Hospodinova shromáždění, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta....
Deuteronomium 32:49...toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zem, kterou dám do...
Deuteronomium 34:1...z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád...
Deuteronomium 34:6...řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes nikdo nezná....
Jozue 9:11...řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s...
Jozue 13:25...města, polovina země Amonců k Aroeru naproti Rabě, dále od Chešbonu k Ramat-micpe a Betonim a...
Jozue 13:32...na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal....
Jozue 15:7...Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice...
Jozue 16:1...připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští...
Jozue 18:17...na sever a míří k En-šemeši a dále ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim. Sestupuje ke kameni Rubenova syna...
Jozue 19:11...k Marale, dotýká se Dabešetu a dosahuje k potoku naproti Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu zpět k...
Jozue 19:46... Gat-rimon, Me-jarkon a Rakon s územím naproti Jafě. Synové Danovi ale o své území přišli. Proto...
Jozue 20:8...v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město Becer na...
Soudců 4:18...Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a...
Soudců 4:22...Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš."...
Soudců 7:22... směrem na Cereru, ke břehu u Abel-mecholy naproti Tabatu. Izraelští muži z Neftalíma, Ašera a z...
Soudců 11:31...se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako zápalná oběť." Jiftach...
Soudců 11:34...se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to...
Soudců 15:14...blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na...
Soudců 20:25... Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem....
1. Samuel 13:10...hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to...
1. Samuel 14:1..."Pojď, pronikneme k filištínské hlídce tamhle naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval...
1. Samuel 16:4... stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj,"...
1. Samuel 18:6...ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na tamburíny a...
1. Samuel 20:25...k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl Abner. Davidovo...
1. Samuel 30:21...šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho mužům naproti, David k nim přistoupil a pozdravil je. Mezi muži,...
2. Samuel 2:24... Když slunce zapadalo, dorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti. Benjamínovci se...
2. Samuel 10:5... Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král...
2. Samuel 15:28...a jeho syn Jonatan. Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak...
2. Samuel 15:32...hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hlenaproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě...
2. Samuel 16:1...Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hlenaproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými...
2. Samuel 19:16... Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes Jordán. Také Šimei...
2. Samuel 19:21... Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj, syn...
1. Královská 18:7...Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hlenaproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před...
1. Královská 18:16... aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj,...
1. Královská 21:10..."Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela liduNaproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že...
1. Královská 21:13...čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil...
2. Královská 1:3..."Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že se...
2. Královská 1:6...se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke...
2. Královská 1:7...vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli,...
2. Královská 2:15...z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu k zemi se slovy: "Jsme tví...
2. Královská 4:26..."Podívej, to je ta Šunemitka. Utíkej  naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří manželovi?...
2. Královská 4:31...nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi naproti a řekl mu: "Chlapec se nevzbudil." Když Elíša vešel...
2. Královská 8:8..."Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím."...
2. Královská 8:9... jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil...
2. Královská 9:18... zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o...
2. Královská 9:19... k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co...
2. Královská 9:21...král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém voze naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku Nábota Jizreelského....
1. Letopisů 5:11...obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich vůdce...
1. Letopisů 6:63...s jejich pastvinami. Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu,...
1. Letopisů 14:8...hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim...
1. Letopisů 19:5...donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král...
2. Letopisů 7:6...Boží chrám. Kněží stáli na svých místechnaproti nim levité s hudebními nástroji, které k oslavě...
2. Letopisů 14:9...sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti. Když se sšikovali k bitvě v údolí Cefata u Marešy,...
2. Letopisů 15:8...horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni Hospodinova chrámu. Poté shromáždil celého...
2. Letopisů 28:9... Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh vašich otců, se...
Nehemiáš 3:10... Vedle nich opravoval Jedajáš, syn Charumafůvnaproti svému domu. Vedle něj opravoval Chatuš, syn...
Nehemiáš 3:16... správce poloviny okresu Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu u vodní nádrže a Domu hrdinů....
Nehemiáš 3:23...kněží z blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u...
Nehemiáš 3:25...v rohu hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval naproti rohové baště a horní věži vysunuté před královským...
Nehemiáš 3:26...sluhové bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním...
Nehemiáš 3:27...věži. Další část za ním opravovali Tekojští naproti velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské...
Nehemiáš 3:28...Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu...
Nehemiáš 3:29... každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval...
Nehemiáš 3:31...Mešulam, syn Berechiášův. Za ním opravoval naproti své komoře zlatník Malkiáš k budově chrámových...
Nehemiáš 7:3...Jeruzaléma pak drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a veliké, ale...
Nehemiáš 12:9...Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim. Jošua zplodil Joakima, Joakim zplodil Eliašiba...
Nehemiáš 12:24...Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti nim střídavě sbor po sboru. Mataniáš i Bakbukiáš,...
Nehemiáš 12:37...šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke...
Nehemiáš 13:2...ani z Moábců, protože synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a vodou. Namísto toho si najali Balaáma,...
Ester 5:1...přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil...
Job 39:21...silou divoce hrabe kopyty, vyrazit zbraním naproti. Směje se strachu, vůbec se nebojí, před mečem...
Žalmy 59:11... jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je...
Žalmy 88:14... však, Hospodine, k tobě hlas pozvedámnaproti jde ti ranní modlitba. Proč jen , Hospodine,...
Přísloví 7:15...obětovala, co jsem slíbila. To proto jsem ti naproti vyšla, sháněla jsem , a mám. Pokrývkami...
Izaiáš 7:3...svého syna Šear-jašuba a vyjdi s ním Achazovi naproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, u...
Jeremiáš 41:6... Išmael, syn Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel k nim, vyzval...
Ezechiel 40:23... Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od brány k...
Ezechiel 42:1... jež stála na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. Podél severního průčelí, kde...
Ezechiel 42:3... byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktůNaproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti...
Ezechiel 42:10... Směrem na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také...
Ezechiel 46:9...nevrací branou, kterou přišel, ale vyjde branou naproti. Vládce bude uprostřed nich; přijde, když budou...
Ezechiel 47:20...bude hranici tvořit Středozemní moře k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem si...
Zachariáš 2:7...a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a pověz tomu...
Matouš 8:34...vyprávěli. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, opustí jejich...
Matouš 25:1...deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět...
Matouš 25:6...O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!' Všechny družičky vstaly a připravily si lampy...
Matouš 27:61... Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešelNaproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie....
Marek 12:41... Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti pokladnici a díval se, jak do lidé házejí peníze...
Marek 13:3...zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí...
Lukáš 8:26...se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním...
Lukáš 9:37... Když pak druhý den sestoupili z hory, vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl:...
Jan 11:20...Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj...
Jan 11:30...do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s Marií v domě a utěšovali...
Jan 12:13...do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v...
Jan 12:18...slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým...
Skutky 27:7...plavili pomalu a s obtížemi, jsme se dostali naproti Knidu. Vítr nám nedovolil pokračovat tím směrem, a...
Skutky 28:15... Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově tržišti a další ke Třem krčmám....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |