Napospas

Hledám varianty 'napospas' [ napospas ]. Nalezeny 22 verše.
Soudců 2:14...proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je plenili. Vydal je napospas...
Soudců 3:8...proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z mezopotamského...
Soudců 4:2...Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru....
Soudců 10:7...vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům, kteří je toho roku porobili....
Job 16:11...tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh dal napospas ničemům, předhodil zlosynům. Žil jsem v poklidu...
Žalmy 31:9...poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš  napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! Smiluj...
Žalmy 73:18...Na kluzké cesty jsi je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě! V jediném okamžiku budou zahubeni,...
Žalmy 78:62...nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil. Jejich mladíky...
Žalmy 106:41...svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivilNapospas pohanům proto zanechal je, aby jejich sokové...
Žalmy 124:6...buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme...
Izaiáš 47:6...lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys ale nad nimi lítost neměla, svým jhem jsi i...
Izaiáš 59:15...vytratila a ten, kdo se straní zla, je vydáván napospas. Hospodin vidí a nelíbí se mu to, že právo zmizelo...
Izaiáš 64:6...námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína jsme a...
Jeremiáš 18:21... Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich ženy ovdoví a přijdou o děti, jejich...
Jeremiáš 25:31...soudí se s každým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 36:30...na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu horku a nočnímu mrazu. Ztrestám ho, jeho...
Ezechiel 35:5...své dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když přišel čas jejich neštěstí, čas...
Ozeáš 11:8..., Efraime, mohu vzdát? Mohu , Izraeli, vydat napospas? Copak s tebou jak s Admou naložím? Zachovám se k...
Joel 4:8...vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi...
Micheáš 5:2... ode dnů věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se...
Zachariáš 11:6...této země, praví Hospodin. Hle, vydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi. Rozbijí tu...
2. Tesalonickým 2:11... která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |