Napomínej

Hledám varianty 'napomínej' [ napomínejte (3) napomínejme (1) napomínej (4) napomínat (1) napomínán (1) napomínáme (1) napomínám (1) napomínali (3) napomínal (5) napomínají (1) ]. Nalezen 21 verš.
Žalmy 141:5... spravedlivý třeba i bije, jen jsem napomínán přítelem, mi však hlavu nemažou ničemové -...
Přísloví 1:23...nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě vám...
Izaiáš 26:16... hledali ve svém soužení, když jsi je napomínal, šeptali modlitby. Jako těhotná, když porodit,...
Matouš 12:16...zástupy a on je všechny uzdravil. Přísně je však napomínal, aby ho neuváděli ve známost. Tak se naplnilo...
Matouš 20:31... Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu...
Lukáš 3:18...neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu. Když ale káral...
Lukáš 18:39...se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův,...
Jan 5:10...sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však...
Skutky 20:31...po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás. Teď vás tedy svěřuji Bohu...
Římanům 15:14...hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem. Přesto jsem se vám osmělil v dopise...
Koloským 1:28...Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka...
Koloským 3:16... Navzájem se ve vší moudrosti vyučujtenapomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy,...
1. Tesalonickým 2:12...každému z vás chovali jako otec ke svým dětemnapomínali jsme vás, povzbuzovali a zapřísahali, abyste...
1. Tesalonickým 5:12...kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starajínapomínají vás. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte....
1. Tesalonickým 5:14... Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratřinapomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé...
2. Tesalonickým 3:15... se zastydí. Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy...
2. Timoteus 4:2...Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčujnapomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí....
Titus 1:13... líné pupky!" Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a nezabývají se...
Titus 2:6... aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy...
Titus 2:15... horlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj jenapomínej s veškerým důrazem. Nikdo tebou nepohrdá. ...
Židům 10:25... jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží...

Slova obsahující napomínej: napomínej (4) napomínejme (1) napomínejte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |