Naplněn

Hledám varianty 'naplněn' [ naplňte (6) naplníte (1) naplnit (12) naplníme (1) naplním (11) naplnily (3) naplnilo (24) naplnili (15) naplnila (23) naplnil (46) naplní (51) naplněny (3) naplněni (7) naplněna (1) naplněn (18) naplň (10) ]. Nalezeno 230 veršù.
Genesis 1:22... Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte senaplňte vody v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi...
Genesis 1:28...jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte senaplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami,...
Genesis 9:1...synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte senaplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř,...
Genesis 21:19...Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedynaplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s...
Genesis 24:16...ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameninaplnila si džbán a vydala se zpět. Služebník přispěchal...
Genesis 25:24...druhý a starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata...
Genesis 26:15...za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypalinaplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od...
Genesis 29:21...miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy...
Genesis 42:25...jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho...
Genesis 44:1... Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož...
Exodus 1:7...rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král,...
Exodus 2:16...a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce,...
Exodus 8:10...pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se...
Exodus 10:6...ožerou i všechny stromy, které vám raší na poliNaplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech...
Exodus 16:33...Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbánnaplň jej omerem many a postav jej před Hospodina, je to...
Exodus 31:3... syna Uriho, syna Hurova z pokolení JudaNaplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a...
Exodus 35:31... syna Uriho, syna Hurova z pokolení JudaNaplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí...
Exodus 40:34... Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu...
Leviticus 19:29...smilnit - země by jinak propadla smilstvunaplnila se zvrhlostí! Zachovávejte soboty a mou svatyni...
Numeri 11:23...Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil...
Deuteronomium 34:9...doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce....
1. Samuel 16:1... jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítlNaplň si roh olejem a jdi. Posílám k Jišajovi...
1. Samuel 28:5...Gilboa. Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se...
2. Samuel 7:12...ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého...
1. Královská 2:27...Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství, aby se naplnilo slovo, které Hospodin v Šílu promluvil o domu...
1. Královská 8:10...z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyněnaplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku...
1. Královská 8:11...postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil:...
1. Královská 8:15...ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl...
1. Královská 12:15...lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu...
1. Královská 13:32...na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé...
1. Královská 18:34... rozporcoval býka, položil na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak...
2. Královská 3:17...Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna...
2. Královská 10:21... který by nepřišel. Vešli do Baalova chrámunaplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha...
2. Královská 21:16...dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že  naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo dost...
2. Královská 23:14...sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář v Bet-elu - tu...
2. Královská 23:24...bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš...
1. Letopisů 17:11...Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého...
1. Letopisů 23:1...jménu Hospodinovu." Když David zestárlnaplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého...
2. Letopisů 5:13...V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrámnaplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit...
2. Letopisů 5:14...postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám...
2. Letopisů 6:4...ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z...
2. Letopisů 7:1...a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinova, takže kněží nemohli vstoupit do...
2. Letopisů 7:2...do Hospodinova chrámu, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Všichni synové Izraele viděli,...
2. Letopisů 10:15...nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil k Jeroboámovi,...
2. Letopisů 24:10...s radostí přinášeli a házeli do truhly, ji naplnili. Levité truhlici pravidelně odnášeli do...
2. Letopisů 24:15...konaly pravidelné oběti. Když Jojada zestárlnaplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali...
2. Letopisů 36:21...synům otročili do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po...
Ezdráš 1:1...odejít." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin...
Ezdráš 9:11...nečistotou okolních národů, kteří tu zemi naplnili svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce po...
Ester 9:1...dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne...
Job 3:15... kteří oplývali zlatem, kteří si příbytky naplnili stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl zahrabán,...
Job 6:8...Kéž by se přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději - že by Bůh ráčil rozmáčknout,...
Job 8:21...však ruku bídáka. Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou...
Job 22:18...mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád...
Job 27:2... který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostí, přísahám, že dokud je ve mně život,...
Žalmy 17:14... jejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha tím, cos jim nashromáždil, jejich děti...
Žalmy 20:5... po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu...
Žalmy 37:4...měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to...
Žalmy 71:8...moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když...
Žalmy 73:21...přelud, procitneš! Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když bolest bodala, nechápavý jsem...
Žalmy 79:12...mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj...
Žalmy 81:11... tvůj Bůh, který vyvedl ze země egyptskénaplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale...
Žalmy 83:17...bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na...
Žalmy 86:4... vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty...
Žalmy 102:22...bude na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála naplní, národy a království se shromáždí, aby Hospodinu...
Žalmy 119:17...svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém...
Žalmy 119:55...po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými...
Žalmy 126:3...Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodinnaplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí...
Přísloví 1:13... Všemožné cennosti si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud, společný...
Přísloví 8:24...Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěny,...
Přísloví 10:24...darebáků se uskuteční, touhy spravedlivých se naplní. Když přejde vichr, je s darebákem konec,...
Přísloví 15:22...se plány hroutí, při množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je...
Přísloví 16:3...svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka...
Přísloví 18:20...jako hradní závory. Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk...
Přísloví 23:24... kázeň, rozumnost. Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého důvod k radosti. Tvůj...
Přísloví 23:25... tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z...
Kazatel 11:3...nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom,...
Izaiáš 5:19... přijde s tím, Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro...
Izaiáš 6:4...toho volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu!...
Izaiáš 8:8... takže dosáhne po bradu. Roztáhne křídlanaplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh je s námi -...
Izaiáš 15:9...Beer-elim zní jejich kvílení! Vody Dimonu jsou naplněny krví, však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva...
Izaiáš 27:6...Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvetenaplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako ty,...
Izaiáš 33:5...- bydlí v nebesích, právem a spravedlností Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy...
Izaiáš 44:26... co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským...
Izaiáš 44:28...říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď...
Izaiáš 46:11...daleké. Co jsem řekl, to učiním, své rozhodnutí naplním. Slyšte , vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti...
Izaiáš 53:10...živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen....
Izaiáš 55:11...ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání. Ano, vyjdete s radostí, doprovázeni v...
Izaiáš 65:6...mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich klín - za to, jak jste se provinili i s...
Izaiáš 65:7... za tehdejší skutky s nimi vyrovnám účtynaplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v...
Jeremiáš 13:13... kněze, proroky i všechny obyvatele Jeruzalémanaplním tak, že budou opilí. Roztříštím je jedny o druhé,...
Jeremiáš 15:17... Sedím sám, protože jsi na ruku položilnaplnil nevolí. Proč bolest nikdy nekončí, proč se ...
Jeremiáš 19:4...sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavěli také obětiště...
Jeremiáš 20:15...mému otci oznámil: "Narodil se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ten muž skončí tak jako města, jež...
Jeremiáš 23:16...slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami...
Jeremiáš 25:12...babylonskému králi. se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za jejich...
Jeremiáš 28:9...opravdu poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka...
Jeremiáš 29:10... praví Hospodin. Tak praví Hospodin: se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a...
Jeremiáš 33:5...v přípravách na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám...
Jeremiáš 39:16...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve...
Jeremiáš 40:3...místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili proti...
Jeremiáš 41:9...králem Baašou. Išmael, syn Netaniášův, ji naplnil mrtvolami. Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo...
Jeremiáš 46:12... Národy uslyší o tvém zahanbení, tvůj nářek zemi naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé, padnou...
Jeremiáš 51:5...neopustil jako vdovu, ačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému Izraelovu. Utečte z...
Jeremiáš 51:14...Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako kobylek, budou nad...
Pláč 4:18...jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec, dny se naplnily, ano, náš konec nadešel. Naši pronásledovatelé...
Ezechiel 3:3...svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludeknaplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi...
Ezechiel 7:23...celou ji znesvětí. Připrav řetězy! Protože zemi naplnily popravy a ve městě je samé násilí, přivedu...
Ezechiel 8:17...nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musejí naplnit násilím celou zem a stále víc popouzet? Jen se...
Ezechiel 9:7...před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do města a...
Ezechiel 10:3... a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého...
Ezechiel 10:4...cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře Hospodinovy slávy....
Ezechiel 12:23... řekni jim: Blíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění i...
Ezechiel 12:25... jsem Hospodin. Říkám, co říkám, a to slovo se naplní. žádné odklady! Za vašich časů, vy bando...
Ezechiel 12:28...z mých slov nesnese odklady. Cokoli řeknu, se naplní, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 13:6...‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše...
Ezechiel 20:26...své prvorozené projít plameny. To abych je naplnil zděšením, aby poznali, že jsem Hospodin. Proto,...
Ezechiel 24:4...do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná pleckaNaplň ho nejlepšími porcemi, ber nejvybranější jehněčí....
Ezechiel 28:4...získal bohatství, zlatem a stříbrem sis truhly naplnil. V obchodování jsi byl tak šikovný, že jsi své...
Ezechiel 28:16... Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem vykázal z...
Ezechiel 30:11...posláni vyplenit zemi. Vytasí meče na Egyptnaplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu...
Ezechiel 30:13... V Egyptě nikdy nepovstane vládce a  naplním egyptskou zem strachem. Zpustoším Horní Egypt,...
Ezechiel 35:8...každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracelNaplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, v údolích i...
Ezechiel 43:5... na vnitřní nádvoří a hle - Hospodinova sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle ,...
Ezechiel 44:4... a hle - spatřil jsem, jak Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Padl jsem na tvář. "Synu...
Daniel 9:12...Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti toběNaplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval...
Daniel 11:12... Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale...
Daniel 11:14... I ve tvém lidu se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k...
Daniel 11:36... dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat boha svých otců...
Amos 4:10... vaše koně byli zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin....
Micheáš 3:8...zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocí, Duchem Hospodinovým, spravedlností a smělostí...
Nahum 2:1...pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěťnaplň sliby své. nenapadne ten zločinec - je...
Abakuk 2:14...ohně, že se namáhají zbytečně? Celou zemi totiž naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňují...
Ageus 1:12... neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Hospodinem. Ageus, Hospodinův posel, pak...
Ageus 2:7...takže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů. je stříbro a ...
Matouš 1:22...lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne...
Matouš 2:15...Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem...
Matouš 2:17... podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik -...
Matouš 2:23...tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. V těch...
Matouš 3:15..."Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak mu nebránil. Jakmile...
Matouš 4:14...Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země...
Matouš 5:17...Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země,...
Matouš 5:18... ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších...
Matouš 8:17...slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše...
Matouš 12:17...napomínal, aby ho neuváděli ve známost. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož...
Matouš 13:35...než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích,...
Matouš 13:48...do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je...
Matouš 14:14...z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné. Večer...
Matouš 20:34..." odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned...
Matouš 21:4...potřebuje' a hned je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj...
Matouš 21:31...‚Ano, pane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim...
Matouš 22:10...našli - zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na...
Matouš 26:54...aspoň dvanáct legií andělů? Jak by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl...
Matouš 26:56...nezatkli jste . Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni učedníci...
Matouš 27:9...se mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných,...
Matouš 27:48...Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbunaplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu napít. Ostatní...
Marek 1:15...do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte...
Marek 1:41...ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy:...
Marek 6:34...Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře....
Marek 13:4...bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby...
Marek 14:49...v chrámu a učil, nezatkli jste . se však naplní Písma!" Tehdy ho všichni opustili a utekli...
Marek 15:36..."Podívejte, volá Eliáše!" Někdo pak odběhlnaplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se...
Lukáš 1:15...víno ani opojný nápoj a z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k...
Lukáš 1:20...jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš do dne, kdy se ty...
Lukáš 1:41... děťátko v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi...
Lukáš 1:45...radostí. Blaze , která uvěřila, neboť se naplní, co Hospodin slíbil." Marie na to řekla: " duše...
Lukáš 1:57...měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna. Když její sousedé a...
Lukáš 1:67...Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán buď Hospodin,...
Lukáš 2:6... která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna....
Lukáš 2:33...národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a...
Lukáš 4:21...něj. Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli." Všichni mu přikyvovali a...
Lukáš 5:7...lodi, jim jedou na pomoc. A když připlulinaplnili obě lodi, se ponořovaly. Když to Šimon Petr...
Lukáš 5:26...začali v naprostém ohromení oslavovat BohaNaplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco...
Lukáš 18:31...řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky....
Lukáš 21:22...do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech těhotným a...
Lukáš 22:37...a koupí si jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.'...
Lukáš 24:44...mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi: Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v...
Jan 2:7...dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou." Když je naplnili po okraj,...
Jan 3:29...hlasu velmi raduje. Tato radost se tedy naplnila. On musí růst a se menšit...
Jan 6:13...kousky, se nic neztratí." Sebrali je tedynaplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů,...
Jan 12:3...Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš...
Jan 12:38...tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil...
Jan 13:18...vás všech. vím, které jsem vyvolil; se ale naplní Písmo: ‚Ten, který se mnou chléb, pozvedl patu...
Jan 15:25..., tak mého Otce. Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez...
Jan 16:6...neptá: ‚Kam jdeš?' Kvůli tomu, co jsem vám řeklnaplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro...
Jan 17:12...nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě,...
Jan 18:32..." odpověděli židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí ...
Jan 19:24... komu připadne." Když to ti vojáci udělalinaplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si šaty, o ...
Jan 19:28...věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa....
Jan 19:29...Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octaNaplnili tedy houbu octem, nasadili na yzop a podali mu ji...
Jan 19:36...pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v...
Skutky 1:16...tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý...
Skutky 2:2...ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé...
Skutky 2:4...a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak...
Skutky 2:43... v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho...
Skutky 3:18...jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že...
Skutky 4:8...a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petrnaplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraele...
Skutky 4:31... se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo....
Skutky 5:17...a všichni jeho stoupenci, totiž sekta saduceůNaplněni nenávistí nechali apoštoly zatknout a vsadit do...
Skutky 5:28...učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za...
Skutky 7:17...otce Chamora. Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a...
Skutky 9:17... po níž jsi šel, poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z...
Skutky 13:9...zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavelnaplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: "Ty...
Skutky 13:27...vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli...
Skutky 13:29...smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho popravu. Když naplnili všechno, co o něm bylo psáno, sňali jej z kříže a...
Skutky 13:45...skoro celé město. Když Židé uviděli ty davynaplnila je závist a začali rouhavě popírat, cokoli Pavel...
Římanům 8:4...hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha....
Římanům 13:8...než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej,...
Římanům 15:13...něj s nadějí spolehnou." Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše...
Římanům 15:19...od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to, kázat evangelium...
1. Korintským 15:54...a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!"...
2. Korintským 7:4...vám velmi otevřený, velmi se vámi chlubím. Jsem naplněn potěšením, přes všechna naše soužení přetékám...
Galatským 4:4...principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy,...
Galatským 6:2...pokušení. Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom...
Efeským 1:10...tajemství své vůle - předsevzal si, že se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi...
Efeským 3:19...Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí...
Efeským 4:10... který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary - apoštoly, proroky,...
Efeským 5:18...(což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech,...
Filipským 1:11... do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl...
Filipským 4:18...vše dostal a ještě mi zbývá; potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali -...
Filipským 4:19... Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a...
Koloským 1:9...byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy...
Koloským 2:10...přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. V...
Koloským 4:17...ten laodikejský. Archipovi vyřiďte: "Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal." , PAVEL,...
2. Tesalonickým 1:11...vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak...
2. Timoteus 1:4...na tvé slzy; toužím znovu vidět a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla ...
2. Timoteus 4:5... snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelianaplň svou službu. totiž začínám být obětován; přišel...
1. Jan 2:5...jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že...
Zjevení 8:5...před Boží tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnicinaplnil ji ohněm z oltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly...
Zjevení 15:8...plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl...

Slova obsahující naplněn: naplněn (18) naplněna (1) naplněná (1) naplněné (3) naplněni (7) naplnění (9) naplněním (2) naplněny (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |