Naplňuje

Hledám varianty 'naplňuje' [ naplňují (4) naplňuji (1) naplňuje (13) naplňován (1) naplňovalo (1) naplňovala (2) naplňoval (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 40:35... neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad...
Numeri 14:21...řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a...
Job 12:6...‚Kopanec tomu, kdo se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Boha, jsou v bezpečí, jako...
Žalmy 19:9... Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči...
Žalmy 103:5... on korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi!...
Žalmy 119:111... Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvímnaplňují přece srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé...
Žalmy 145:19...ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovostiNaplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je...
Přísloví 17:25... K mrzutosti je otci tupý syn, svou matku naplňuje hořkostí. Pokutovat nevinného jistě není dobré,...
Izaiáš 1:21...se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen...
Izaiáš 6:1...na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se...
Izaiáš 6:3... svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy...
Izaiáš 11:9...země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako...
Jeremiáš 23:24... že bych ho neviděl? praví Hospodin. přece naplňuji nebe i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem, co říkají...
Jeremiáš 32:24...a morem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočíNaplňuje se to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine...
Abakuk 2:14...naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo...
Matouš 13:14... ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějíNaplňuje se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Sluchem uslyšíte,...
Marek 4:37...větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se  naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi....
Lukáš 2:40...Nazaretu v Galileji. Chlapec pak rostl a sílilnaplňován moudrostí, a Boží milost byla s ním. Jeho rodiče...
Lukáš 22:37...ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane,...
2. Korintským 9:12...Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost...
Efeským 1:23... která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech. I vy jste byli mrtví ve svých...
Jakub 1:25...všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a...
1. Jan 2:8...píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo svítí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |