Napijete

Hledám varianty 'napijete' [ napít (30) napit (1) napili (5) napila (3) napil (8) napijte (1) napijí (4) napiji (1) napijete (1) napije (4) napij (5) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 9:21...Noe byl první, kdo vysadil viniciNapil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham,...
Genesis 21:19... Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti...
Genesis 24:14...dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé...
Genesis 24:17...přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla,...
Genesis 24:18...mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a...
Genesis 24:19...vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla...
Genesis 24:43... která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, ...
Genesis 24:44...napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je...
Genesis 24:45...vodu. Když jsem pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se...
Genesis 24:46...spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a...
Genesis 25:34...Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedlnapil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím....
Genesis 29:10...z otvoru studny a dal stádu svého strýce Lábana napít. Nato Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal...
Genesis 43:34...všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň...
Exodus 7:18...páchnout tak, že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, ...
Exodus 7:21...voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se  napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale...
Numeri 20:11...holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a...
Numeri 20:19...po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen...
Soudců 4:19...žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl...
Soudců 15:19...prohlubeň, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto nazval En-hakore,...
Růt 2:9...nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobámnapij se vody, kterou služebníci načerpali." Rút padla na...
Růt 3:7...všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedlnapil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu....
2. Samuel 23:15... David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta...
2. Samuel 23:16...ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň,"...
2. Samuel 23:17...mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem...
1. Královská 13:18...‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco snínapije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil...
1. Královská 13:19...muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj domanapil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok,...
1. Královská 17:10...vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za :...
1. Královská 18:42...hukot deště." Achab se tedy odešel najístnapít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na...
1. Královská 19:6... chlebové placky a džbán vody. Najedl senapil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl...
1. Královská 19:8...sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl senapil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet...
2. Královská 3:17...ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše zvířata. To by ale...
2. Královská 6:22...pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, se najedínapijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy...
2. Královská 6:23...vystrojil velikou hostinu, a když se najedlinapili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od doby...
1. Letopisů 11:17... David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta...
1. Letopisů 11:18...ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh,"...
1. Letopisů 11:19...vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem...
2. Letopisů 28:15...nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najístnapít, ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na osly a...
Žalmy 78:44...řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much poslal, aby je žraly, a také...
Žalmy 110:7...- srazí i hlavy velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina celým...
Přísloví 31:7...pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení....
Jeremiáš 2:18...toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z toho máš, do Asýrie cestovat - aby ses napila...
Jeremiáš 16:7...ti, kdo ztratili otce či matku, nedostanou napít z poháru útěchy. Nevcházej také do domu, kde...
Jeremiáš 25:16...z něj pít všem národům, k nimž posílám. se napijí, budou se potácet a blouznit kvůli meči, který na ...
Jeremiáš 25:26...země, co jich je na světě. A po nich se napije král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 25:28...meč!' A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzítnapít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte...
Jeremiáš 35:5...poháry a džbány plné vína a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec...
Daniel 5:2...velmožů a v jejich společnosti popíjel vínoNapit tím vínem pak Belšasar poručil, přinesou zlaté a...
Joel 4:3...nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny...
Amos 4:8...tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke mně...
Matouš 25:35...jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste , byl jsem nahý a...
Matouš 25:37...a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme viděli jako cizince a přijali anebo...
Matouš 25:42...jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem, a nepřijali jste , byl jsem...
Matouš 27:34...zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl...
Matouš 27:48... naplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde...
Marek 15:36... naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš,...
Lukáš 17:8... vezmi si zástěru a obsluhuj ; se najímnapiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku...
Jan 4:7...přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo...
Jan 4:10...Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane,...
Jan 4:14...znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit nikdy. Voda...
Zjevení 21:6...Omega, počátek i konec. dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |