Napadneš

Hledám varianty 'napadneš' [ napadnu (3) napadnout (10) napadnou (2) napadni (2) napadněte (1) napadneš (1) napadne (4) napadly (1) napadlo (3) napadli (15) napadla (3) napadl (18) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 20:10...nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel...
Genesis 43:18...prve do našich vaků. Teď se na nás vrhnenapadne nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě...
Leviticus 13:47...venku za táborem." "Když rána malomocenství napadne vlněný nebo lněný oděv, vlněnou nebo lněnou tkaninu...
Numeri 10:9...své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se...
Numeri 21:1... uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestounapadl Izrael a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil...
Numeri 21:23...proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcynapadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil...
Numeri 25:17...promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své...
Deuteronomium 19:11...by padla na tebe! Pokud by však někdo úkladně napadl svého bližního z nenávisti a poté, co jej smrtelně...
Deuteronomium 22:26... nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na poli -...
Deuteronomium 28:7... Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří  napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami...
Soudců 10:9...v Gileádu. Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael...
Soudců 11:12...se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že...
Soudců 11:20...celé své vojsko, utábořil se v Jahcenapadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i...
Soudců 20:5...Gibeje. Gibejští měšťané ale tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli zavraždit. Mou...
1. Samuel 14:48...Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izrael z rukou nájezdníků....
1. Samuel 15:3...na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdinapadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako...
1. Samuel 17:48...Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou...
1. Samuel 18:11...vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po němNapadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale...
1. Samuel 24:8...David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestě....
1. Samuel 30:23...Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukou. Kdo by s tou vaší řečí...
2. Samuel 5:23... a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadunapadni je od moruší. v korunách moruší uslyšíš šelest...
2. Samuel 23:20...slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce....
1. Královská 2:32...Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a...
1. Královská 22:32...určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, vozatajové poznali, že...
2. Královská 15:10... proti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj....
2. Královská 15:14... dorazil k Samaří a tam Šaluma, syna Jábešovanapadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj....
2. Královská 15:30...Pekachovi, synu Remaliášovu, zosnoval spiknutíNapadl ho a zavraždil, a tak se dvacátého roku Jotama, syna...
2. Královská 16:7...rukou aramejského a izraelského krále, kteří  napadli." Achaz tehdy pobral stříbro a zlato, které se...
2. Královská 17:3... i když ne tak jako izraelští králové před nímNapadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho...
1. Letopisů 11:22...slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů...
2. Letopisů 13:13...ale mezitím vyslal obchvatem zálohu, aby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu i zezadu....
2. Letopisů 14:14...bylo v nich opravdu nesmírné množství kořistiNapadli tábory pastevců a pobrali spoustu ovcí, koz a...
2. Letopisů 18:31...je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu pomohl. Bůh...
2. Letopisů 20:23...se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního...
2. Letopisů 32:2...viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout Jeruzalém, svolal poradu svých hodnostářů a...
Ester 8:11...z kteréhokoli národa či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí...
Job 14:20...odplaví - takto ty bereš člověku naději! Když ho napadneš, navždy odchází, strnou mu rysy a ty ho propouštíš...
Job 31:21...vlnou mých ovcí zahříval? Jestli ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na - pak...
Job 34:14...zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by...
Žalmy 17:9...kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí napadnout, před smrtelnými nepřáteli všude okolo! Svým...
Žalmy 35:15... radostně se sběhli, seběhli se na , aby  napadli. Ti, jež jsem ani neznal, rvali na kusy, přestat...
Žalmy 50:22...Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti, ten ...
Žalmy 53:6... ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je...
Žalmy 55:13...protivník urážel, to bych snes, kdyby  napadl nepřítel, skryl bych se. Ale ty - člověk blízký mně,...
Žalmy 109:28... zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo  napadli, se zaraduje tvůj služebník! se žalobci...
Žalmy 124:2...s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém...
Izaiáš 7:6...synem, chystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si ho a králem tam...
Izaiáš 20:1...do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše...
Izaiáš 54:15...napadal, nebudu s ním ; kdokoli by chtěl napadnout, padne před tebou. Hle, to jsem stvořil kováře...
Jeremiáš 21:13... Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak...
Jeremiáš 41:2...syn Netaniášův, náhle vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, mečem. Tak...
Ezechiel 38:10... Tak praví Panovník Hospodin: V ten den  napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. Řekneš si:...
Ezechiel 38:11...si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými vesniceminapadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečí - vždyť její...
Daniel 6:25...rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi....
Daniel 11:9...na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území. Synové...
Ozeáš 13:8...jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestěnapadnu je jak zuřivá medvědice, vyrvu jim z hrudi srdce,...
Jonáš 4:7...za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh...
Zachariáš 14:2...zdech. Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy...
Lukáš 11:22...svůj palác, jeho majetek je v klidu. Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu...
Skutky 5:4... co s penězi uděláš. Jak mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš...
Skutky 12:1...a Saulovi. V době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra...
Skutky 14:5...se je však pohané i Židé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat, dozvěděli se to a utekli do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |