Napřed

Hledám varianty 'napřed' [ napřed ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 33:14... Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit...
Genesis 46:28...Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A...
Deuteronomium 1:22...jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám...
1. Samuel 9:27...města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na chvíli....
1. Samuel 10:8... neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam obětoval...
1. Samuel 25:19...to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic...
2. Královská 4:31...se !" A tak vstal a šel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl,...
Matouš 14:22...přiměl učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když...
Marek 6:45...přiměl své učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A...
Marek 7:27...Řekyně, rodem Syroféničanka, a tak řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a...
Marek 10:32..." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy...
Marek 11:9...ratolesti, které nařezali v polích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: "Hosana!" "Požehnaný,...
Lukáš 9:52...do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše...
Lukáš 9:61...mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo...
Lukáš 19:4...davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, tudy...
Skutky 20:5...z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie. Ti šli napřed a čekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku...
Skutky 20:13...byli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme vyrazili napřed. Vypluli jsme na lodi k Assu, kde jsme měli přibrat...
2. Korintským 9:5...za nutné požádat tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |