Napřažena

Hledám varianty 'napřažena' [ napřažena (1) napřáhnu (1) napřáhni (10) napřáhneš (1) napřáhne (4) napřáhl (10) ]. Nalezeno 26 veršù.
Exodus 7:19...řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůlnapřáhne ji k egyptským vodám - k jejich průplavům, říčním...
Exodus 8:1... Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním...
Exodus 8:2...egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a...
Exodus 8:12... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské...
Exodus 8:13...zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i dobytek...
Exodus 9:22...dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí...
Exodus 9:23...i na každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a...
Exodus 10:12...je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a...
Exodus 10:13...- vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do...
Exodus 10:21...nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková...
Exodus 10:22...- taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá...
Exodus 14:16...synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůlnapřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou...
Exodus 14:21...k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným...
Exodus 14:26...bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany...
Exodus 14:27... na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo...
Jozue 8:18...Izrael. Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám...
Jozue 8:19...napřáhl šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili...
Žalmy 110:2...položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se...
Žalmy 138:7... I když procházím soužením, život mi daruješnapřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu...
Izaiáš 5:25...Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lidnapřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly -...
Ezechiel 6:14... kde podkuřovali všem těm svým hnusným modlámNapřáhnu ruku proti nim a obrátím jejich zemi v pustinu...
Ezechiel 30:25...svůj meč babylonskému králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt. rozptýlím Egypťany mezi národy a...
Sofoniáš 2:13...vás, Habešané, probodne můj meč!" Napřáhne ruku i na sever: zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že...
Matouš 3:10...vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je  napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré...
Zjevení 14:15...mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň...
Zjevení 14:18...mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |