Namítl

Hledám varianty 'namítl' [ namítnout (1) namítnou (2) namítne (1) namítli (11) namítla (2) namítl (22) ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 3:11...můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny...
Exodus 4:1...dcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě...
Exodus 6:30...vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak farao bude...
Exodus 33:12...Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale...
Numeri 11:21...‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty...
Soudců 6:15...Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj...
1. Samuel 16:2...jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin...
1. Samuel 17:33...s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník ...
2. Samuel 15:21...projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král -...
2. Samuel 18:3... s vámi půjdu do boje," řekl král vojskuNamítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat,...
2. Samuel 18:20...obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat...
2. Samuel 19:35...Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s...
2. Samuel 24:3...lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky...
2. Královská 4:23...Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný,"...
2. Královská 4:43...řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On...
2. Královská 7:2...Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale copak...
2. Královská 7:19...tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak se...
1. Letopisů 21:3...se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane...
2. Letopisů 25:9... které jsem zaplatil za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc...
Job 1:9...prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho...
Job 2:4...za kůži! Za svůj život člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout...
Jeremiáš 13:12... Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý džbán plní vínem?'...
Jeremiáš 16:10... tomuto lidu vyřídíš všechna tato slovanamítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné...
Matouš 14:17...Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je,"...
Matouš 15:33..." "Kde v téhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?"...
Matouš 19:7...jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená...
Marek 6:37...chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat."...
Marek 8:4...zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmitnamítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!" "Kolik máte...
Lukáš 1:61...jim na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo...
Lukáš 9:13...najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili...
Lukáš 19:25...a dejte ji tomu, který deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám: ‚Každému,...
Jan 4:11...živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou...
Jan 8:13... ale bude mít světlo života." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš...
Jan 11:37... jak ho měl rád!" řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby...
Jan 11:39...ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý...
Skutky 9:13...a vkládá na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž...
Skutky 22:19... neboť tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal...
Římanům 3:7...Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou...
Titus 2:8... mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás...

Slova obsahující namítl: namítl (22) namítla (2) namítli (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |