Namísto

Hledám varianty 'namísto' [ namísto ]. Nalezeny 33 verše.
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají...
Numeri 3:41...jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznamNamísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš...
Numeri 3:45...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek...
Numeri 8:16...synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech...
Numeri 8:18...v Egyptě, jsem je zasvětil sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal...
Deuteronomium 21:16...své závěti majetkově upřednostnit syna milované namísto syna nemilované. přizná prvorozenství synu ...
Deuteronomium 23:5...s chlebem a vodou, když jste táhli z EgyptaNamísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma z...
2. Samuel 17:25...muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn muže...
2. Samuel 19:14... jestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech obyvatel Judska...
1. Královská 2:35...velitelem Benajáše, syna Jojadova, a knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro...
2. Královská 17:24...a Sefarvaimu a usídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a zabydleli se v...
2. Královská 23:30...Joachaze, pomazali ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti...
2. Královská 23:34...odvod sto talentů stříbra a talent zlataNamísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem...
2. Královská 24:17...000 řemeslníků a kovářů, samé bojeschopné mužeNamísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše,...
1. Letopisů 29:23...Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael...
2. Letopisů 17:4...cestách svého otce Davida a nevyhledával baalyNamísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele...
2. Letopisů 36:1...Joachaze a prohlásili ho v Jeruzalémě za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti...
Nehemiáš 13:2...synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a vodouNamísto toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale...
Ester 2:4...se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto Vašti." To se králi zalíbilo a učinil tak. V paláci...
Ester 2:17... královskou korunu a učinil ji královnou namísto Vašti. Král pak na počest Ester uspořádal velikou...
Job 30:26...chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlonamísto světla temno přepadlo. nitro bouří, nedá se...
Žalmy 119:36...oblíbil. Nakloň srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať oči, nehledí k marnostem,...
Přísloví 30:14...obočí! Je pokolení s meči místo zubů a s dýkami namísto řezáků, aby spolykali ubožáky země a všechny...
Kazatel 3:16...vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncemNamísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo. Pomyslel jsem...
Izaiáš 24:7... jen nemnozí. Nové víno vyschlo, réva uvadánamísto radovánek každý naříká. Umlklo veselé chřestění...
Jeremiáš 29:26...píšeš: ‚Hospodin , Cefaniáši, ustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova domu....
Jeremiáš 31:13...v radost proměním, utěším je a rozveselím namísto trápení. Duši kněží občerstvím hojností a můj lid...
Jeremiáš 37:1...král Nabukadnezar později v judské zemi namísto Jekoniáše, syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše...
Skutky 1:25...aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří."...
Římanům 7:6... abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že Zákon je...
1. Korintským 1:10...vás prosím, abyste všichni spolu souhlasilinamísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a...
1. Korintským 1:21...nedal světu poznat jejich vlastní moudrostíNamísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří...
1. Timoteus 1:4...rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |