Namíříš

Hledám varianty 'namíříš' [ namiřte (2) namíříš (1) namířil (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 13:4...uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltářinamířil na něj od oltáře rukou a poručil: "Chopte se ho!"...
Žalmy 21:13...nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na  namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci,...
Jeremiáš 4:6...se! Prchněme do opevněných měst!' Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu...
Jeremiáš 47:7...mu Hospodin poručil? Poslal jej proti Aškelonunamířil jej proti pobřeží!" Toto praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 51:12...je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrámNamiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte hlídky,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |