Naložili

Hledám varianty 'naložili' [ naložte (5) naložíte (3) naložit (7) naložíš (9) naložíme (2) naložím (16) naložili (20) naložila (1) naložil (43) naloží (15) naloženo (2) naložen (1) nalož (5) ]. Nalezeno 118 veršù.
Genesis 19:9...Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudceNaložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce...
Genesis 21:14...vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodounaložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč....
Genesis 22:6...k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběťnaložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž....
Genesis 31:17...Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstalnaložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna...
Genesis 42:26...jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachovalNaložili tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou...
Genesis 44:13...vaku! V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v...
Genesis 45:17...řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte totonaložte svá zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do...
Genesis 50:12... Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a...
Exodus 21:31... býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka...
Exodus 22:29... Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky,...
Exodus 23:11... Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou...
Exodus 29:35... Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal...
Leviticus 4:20...odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltářiNaloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem...
Leviticus 16:15...hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponuNaloží s jeho krví tak, jako naložil s krví býka: stříkne...
Numeri 4:19...nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcemnaložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému...
Numeri 8:20..." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 8:22...přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:26...Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti." V prvním...
Numeri 14:28...jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly...
Numeri 14:35...mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně...
Numeri 15:11...ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či...
Numeri 15:12... jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým z nich. Takto s nimi naloží každý...
Numeri 15:13... takto naložíte s každým z nich. Takto s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou...
Numeri 21:34...do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemíNaložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem...
Numeri 24:14...svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:...
Deuteronomium 3:2...s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukouNaložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem...
Deuteronomium 7:5...hněvem a rychle by vyhladil. Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy...
Deuteronomium 7:18...se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůhnaložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké...
Deuteronomium 7:19... tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůhnaloží se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 20:15... které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s...
Deuteronomium 29:20...k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraelenaloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v této...
Deuteronomium 31:4...řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodin s nimi naloží, jako naložil s emorejskými králi Sichonem a Ogem,...
Deuteronomium 31:5...jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydánaložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dal....
Jozue 8:2...s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho králem...
Jozue 9:3... Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest:...
Jozue 9:4...Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a opotřebované, potrhané, záplatované...
Jozue 9:26...považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je...
Jozue 10:1...Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho králem, naložil i s Ajem a jeho...
Jozue 10:25... buďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovat."...
Jozue 10:28... Nikoho nenechal naživu; s králem Makedy naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue...
Jozue 10:30... Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue...
Jozue 10:39...jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s Hebronem, tak naložil s Debirem a jeho králem,...
Jozue 11:9... Pobíjeli je, nikdo nepřežil. Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich...
Jozue 24:20...a budete sloužit cizím bohům, obrátí senaloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím...
Soudců 9:33...město. Gaal se svými muži vyrazí proti toběnaložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se...
Soudců 9:48...horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větevnaložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co...
Soudců 16:3...brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorouNaložil si je na záda a vynesl je na vrchol hory před...
Soudců 19:28... "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověďNaložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil...
Soudců 20:9... nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských...
Růt 3:15... odměřil šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni...
1. Samuel 6:8...nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlunaložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte...
1. Samuel 6:11...a jejich telata zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a...
1. Samuel 11:10...Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil...
1. Samuel 22:3...přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj...
1. Samuel 25:18...zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíkůnaložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte...
1. Samuel 28:18...proti Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou...
2. Samuel 6:3...jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cherubyNaložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z...
2. Samuel 12:31...dlátům a sekyrám; některé poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším...
2. Samuel 13:29...a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové...
2. Samuel 15:26...‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl:...
2. Samuel 22:27...se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ...
1. Královská 2:9... Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté...
1. Královská 9:28... zkušené námořníky. Vypravili se do Ofirunaložili tam 420 talentů zlata a přivezli je králi...
1. Královská 12:4...služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za...
1. Královská 12:9...kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu...
1. Královská 12:10..."Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚...
1. Královská 12:11...malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás...
1. Královská 12:14... Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás...
1. Královská 13:29...neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muženaložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města,...
1. Královská 21:22...- pána i kmána do posledního pacholkaNaložím s tvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 5:17... "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník totiž...
2. Královská 8:9...naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišel,...
2. Královská 9:9...- pána i kmána do posledního pacholkaNaložím s domem Achabovým jako s domem Jeroboáma, syna...
2. Královská 19:11...krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl...
1. Letopisů 20:3...k pile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším...
2. Letopisů 7:21...půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí a s tím chrámem?' A dostanou odpověď:...
2. Letopisů 10:4...služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny...
2. Letopisů 10:9...kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu...
2. Letopisů 10:10..."Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle: ...
2. Letopisů 10:11...malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás...
2. Letopisů 10:14...odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás...
2. Letopisů 28:15...najíst a napít, ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do...
2. Letopisů 35:12... jak je předepsáno v Knize Mojžíšově. Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohni, jak je...
2. Letopisů 35:24...těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozunaložili ho na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak...
Ezdráš 7:18...Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle...
Nehemiáš 9:24...jsi jim vydal krále i národy země, takže s nimi naložili podle libosti. Dobyli hrazená města i úrodnou zemi...
Ester 1:15...přední místa v říši): "Jak se podle práva naložit s královnou Vašti za to, že neuposlechla Xerxův...
Ester 9:5...své nepřátele mečem. Při řeži a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V...
Žalmy 18:27...se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ...
Žalmy 119:124... kterou jsi zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč prosím o svých zákonech! Dej mi...
Izaiáš 37:11...krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl...
Izaiáš 41:15... Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s plevami. Rozptýlíš je a vítr je uchvátí,...
Izaiáš 65:8..."Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého," tak i  naložím se svými služebníky: Všechny je nezničím. Z...
Jeremiáš 18:6...jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin....
Jeremiáš 19:12...protože jinde k pohřbívání nezbude místo. Tak naložím s tímto místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu...
Jeremiáš 26:6...vy jste je neposlouchali!), pak s tímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto města učiním...
Jeremiáš 29:17...zástupů - Hle, sesílám na meč, hlad a morNaložím s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou tak špatné,...
Jeremiáš 34:18...smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jako s teletem, které rozťali vedví, aby prošli...
Ezechiel 5:16...smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhuběNaložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu...
Ezechiel 7:20... Udělali z toho své hnusné modly, a s tím naložím jako s odpadky. Cizincům to vydám za kořist, to...
Ezechiel 7:27...lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že...
Ezechiel 12:12... do zajetí! I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy...
Ezechiel 20:44... jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků,...
Ezechiel 24:4...Postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v němNalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho...
Ezechiel 27:25...tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslaři, uprostřed...
Ezechiel 31:11... vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. Zavrhl jsem ho a...
Ezechiel 39:24...rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečemNaložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za své...
Daniel 1:13... kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a...
Ozeáš 11:8... vydat napospas? Copak s tebou jak s Admou naložím? Zachovám se k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně...
Amos 4:12... praví Hospodin. Tak tedy s tebou, Izraelinaložím, a protože tak s tebou naložím, připrav se, Izraeli...
Jonáš 3:10...cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Jonáše ale...
Zachariáš 1:6...a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'"...
Zachariáš 8:14...Tak praví Hospodin zástupů: Jako jsem se rozhodl naložit s vámi zle, když vaši otcové rozhněvali, a...
Lukáš 2:27... Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí,...
Lukáš 10:34... ovázal mu rány a polil je olejem a vínemNaložil ho na svého mezka, dovezl do hostince a postaral se...
Lukáš 23:26...Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké...
Skutky 28:10...nás mnoha poctami, a když jsme měli vyploutnaložili nám, co jsme potřebovali. Po třech měsících jsme...
Židům 11:22...odchodu Izraelitů z Egypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |