Nalož

Hledám varianty 'nalož' [ naložte (5) naložíte (3) naložit (7) naložíš (9) naložíme (2) naložím (16) naložili (20) naložila (1) naložil (43) naloží (15) naloženo (2) naložen (1) nalož (5) ]. Nalezeno 118 veršù.
Genesis 19:9...Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudceNaložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce...
Genesis 21:14...vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodounaložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč....
Genesis 22:6...k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběťnaložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž....
Genesis 31:17...Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstalnaložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna...
Genesis 42:26...jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachovalNaložili tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou...
Genesis 44:13...vaku! V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v...
Genesis 45:17...řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte totonaložte svá zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do...
Genesis 50:12... Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a...
Exodus 21:31... býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka...
Exodus 22:29... Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky,...
Exodus 23:11... Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou...
Exodus 29:35... Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal...
Leviticus 4:20...odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltářiNaloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem...
Leviticus 16:15...hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponuNaloží s jeho krví tak, jako naložil s krví býka: stříkne...
Numeri 4:19...nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcemnaložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému...
Numeri 8:20..." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 8:22...přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:26...Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti." V prvním...
Numeri 14:28...jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly...
Numeri 14:35...mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně...
Numeri 15:11...ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či...
Numeri 15:12... jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým z nich. Takto s nimi naloží každý...
Numeri 15:13... takto naložíte s každým z nich. Takto s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou...
Numeri 21:34...do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemíNaložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem...
Numeri 24:14...svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:...
Deuteronomium 3:2...s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukouNaložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem...
Deuteronomium 7:5...hněvem a rychle by vyhladil. Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy...
Deuteronomium 7:18...se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůhnaložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké...
Deuteronomium 7:19... tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůhnaloží se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 20:15... které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s...
Deuteronomium 29:20...k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraelenaloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v této...
Deuteronomium 31:4...řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodin s nimi naloží, jako naložil s emorejskými králi Sichonem a Ogem,...
Deuteronomium 31:5...jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydánaložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dal....
Jozue 8:2...s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho králem...
Jozue 9:3... Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest:...
Jozue 9:4...Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a opotřebované, potrhané, záplatované...
Jozue 9:26...považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je...
Jozue 10:1...Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho králem, naložil i s Ajem a jeho...
Jozue 10:25... buďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovat."...
Jozue 10:28... Nikoho nenechal naživu; s králem Makedy naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue...
Jozue 10:30... Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue...
Jozue 10:39...jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s Hebronem, tak naložil s Debirem a jeho králem,...
Jozue 11:9... Pobíjeli je, nikdo nepřežil. Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich...
Jozue 24:20...a budete sloužit cizím bohům, obrátí senaloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím...
Soudců 9:33...město. Gaal se svými muži vyrazí proti toběnaložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se...
Soudců 9:48...horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větevnaložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co...
Soudců 16:3...brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorouNaložil si je na záda a vynesl je na vrchol hory před...
Soudců 19:28... "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověďNaložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil...
Soudců 20:9... nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských...
Růt 3:15... odměřil šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni...
1. Samuel 6:8...nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlunaložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte...
1. Samuel 6:11...a jejich telata zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a...
1. Samuel 11:10...Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil...
1. Samuel 22:3...přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj...
1. Samuel 25:18...zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíkůnaložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte...
1. Samuel 28:18...proti Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou...
2. Samuel 6:3...jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cherubyNaložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z...
2. Samuel 12:31...dlátům a sekyrám; některé poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším...
2. Samuel 13:29...a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové...
2. Samuel 15:26...‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl:...
2. Samuel 22:27...se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ...
1. Královská 2:9... Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté...
1. Královská 9:28... zkušené námořníky. Vypravili se do Ofirunaložili tam 420 talentů zlata a přivezli je králi...
1. Královská 12:4...služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za...
1. Královská 12:9...kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu...
1. Královská 12:10..."Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚...
1. Královská 12:11...malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás...
1. Královská 12:14... Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás...
1. Královská 13:29...neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muženaložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města,...
1. Královská 21:22...- pána i kmána do posledního pacholkaNaložím s tvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 5:17... "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník totiž...
2. Královská 8:9...naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišel,...
2. Královská 9:9...- pána i kmána do posledního pacholkaNaložím s domem Achabovým jako s domem Jeroboáma, syna...
2. Královská 19:11...krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl...
1. Letopisů 20:3...k pile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším...
2. Letopisů 7:21...půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí a s tím chrámem?' A dostanou odpověď:...
2. Letopisů 10:4...služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny...
2. Letopisů 10:9...kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu...
2. Letopisů 10:10..."Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle: ...
2. Letopisů 10:11...malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás...
2. Letopisů 10:14...odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás...
2. Letopisů 28:15...najíst a napít, ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do...
2. Letopisů 35:12... jak je předepsáno v Knize Mojžíšově. Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohni, jak je...
2. Letopisů 35:24...těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozunaložili ho na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak...
Ezdráš 7:18...Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle...
Nehemiáš 9:24...jsi jim vydal krále i národy země, takže s nimi naložili podle libosti. Dobyli hrazená města i úrodnou zemi...
Ester 1:15...přední místa v říši): "Jak se podle práva naložit s královnou Vašti za to, že neuposlechla Xerxův...
Ester 9:5...své nepřátele mečem. Při řeži a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V...
Žalmy 18:27...se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ...
Žalmy 119:124... kterou jsi zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč prosím o svých zákonech! Dej mi...
Izaiáš 37:11...krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl...
Izaiáš 41:15... Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s plevami. Rozptýlíš je a vítr je uchvátí,...
Izaiáš 65:8..."Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého," tak i  naložím se svými služebníky: Všechny je nezničím. Z...
Jeremiáš 18:6...jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin....
Jeremiáš 19:12...protože jinde k pohřbívání nezbude místo. Tak naložím s tímto místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu...
Jeremiáš 26:6...vy jste je neposlouchali!), pak s tímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto města učiním...
Jeremiáš 29:17...zástupů - Hle, sesílám na meč, hlad a morNaložím s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou tak špatné,...
Jeremiáš 34:18...smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jako s teletem, které rozťali vedví, aby prošli...
Ezechiel 5:16...smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhuběNaložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu...
Ezechiel 7:20... Udělali z toho své hnusné modly, a s tím naložím jako s odpadky. Cizincům to vydám za kořist, to...
Ezechiel 7:27...lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že...
Ezechiel 12:12... do zajetí! I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy...
Ezechiel 20:44... jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků,...
Ezechiel 24:4...Postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v němNalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho...
Ezechiel 27:25...tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslaři, uprostřed...
Ezechiel 31:11... vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. Zavrhl jsem ho a...
Ezechiel 39:24...rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečemNaložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za své...
Daniel 1:13... kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a...
Ozeáš 11:8... vydat napospas? Copak s tebou jak s Admou naložím? Zachovám se k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně...
Amos 4:12... praví Hospodin. Tak tedy s tebou, Izraelinaložím, a protože tak s tebou naložím, připrav se, Izraeli...
Jonáš 3:10...cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Jonáše ale...
Zachariáš 1:6...a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'"...
Zachariáš 8:14...Tak praví Hospodin zástupů: Jako jsem se rozhodl naložit s vámi zle, když vaši otcové rozhněvali, a...
Lukáš 2:27... Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí,...
Lukáš 10:34... ovázal mu rány a polil je olejem a vínemNaložil ho na svého mezka, dovezl do hostince a postaral se...
Lukáš 23:26...Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké...
Skutky 28:10...nás mnoha poctami, a když jsme měli vyploutnaložili nám, co jsme potřebovali. Po třech měsících jsme...
Židům 11:22...odchodu Izraelitů z Egypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři...

Slova obsahující nalož: nalož (5) naložen (1) naloženo (2) naloží (15) naložil (43) naložila (1) naložili (20) naložím (16) naložíme (2) naložíš (9) naložit (7) naložíte (3) naložte (5) vynaložil (6) vynaložíš (1) vynaložit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |