Nalezl

Hledám varianty 'nalezl' [ nalézt (2) naleznu (1) naleznout (1) naleznou (4) naleznete (2) nalezneš (4) nalezne (10) nalezli (10) nalezla (3) nalezl (24) nalezeny (1) nalezeno (1) nalezeni (1) nalezena (1) nalezen (6) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 6:8...líto, že jsem je učinil." Noe však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými...
Genesis 30:14... v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na polenalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce...
Exodus 15:22...vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní...
Exodus 21:16... musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil svému otci nebo...
Exodus 22:6...z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen, nahradí to dvojnásobně. Jestliže zloděj nalezen...
Exodus 22:7...nalezen, nahradí to dvojnásobně. Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby...
Deuteronomium 30:6... svého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby...
2. Samuel 7:27...‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano,...
2. Samuel 13:38... David pak svého syna dlouho oplakával. Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král...
1. Královská 1:3...končinách hledali nejkrásnější dívku,  nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla to...
1. Královská 14:13... neboť je jediný, na kom Hospodin, Bůh Izraelenalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále,...
1. Královská 19:19...před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešelnalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry...
2. Královská 23:24...Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl...
1. Letopisů 4:40...ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolíNalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichý a...
1. Letopisů 17:25... že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám...
1. Letopisů 26:31...roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském Jaezeru. Jeho bratry...
1. Letopisů 28:9...mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy odvrhne. Pohleď - Hospodin...
2. Letopisů 34:14...věnované na Hospodinův chrám, kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše....
2. Letopisů 34:30...předčítal všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámu. Potom se postavil ke sloupu...
Ezdráš 4:15...se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem...
Ezdráš 6:2...v Ekbataně, hlavním městě médské provincie, se nalezl svitek obsahující tento záznam: Král Kýros v prvním...
Nehemiáš 7:5... hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisuNalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno...
Job 33:24...řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy neklesnenalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě...
Job 37:13...jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se, o...
Žalmy 17:8...oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí napadnout, před...
Žalmy 32:6... k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas  naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod....
Žalmy 37:11... a tu nebude. Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje...
Žalmy 132:6...Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšelinalezli jsme ji v kraji Jearim. K jeho příbytku pojďme již,...
Přísloví 3:13...syna, jehož v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahu!...
Přísloví 8:17...ty, kdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě naleznou. Bohatství a sláva se nachází u , trvalé jmění a...
Přísloví 8:35...denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo  nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal...
Přísloví 10:13... láska všechny viny zahalí. Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Moudří...
Přísloví 11:27...snáší na toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobronalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se. Kdo doufá...
Přísloví 21:21...rozhází. Komu jde o spravedlnost a soucitnalezne život, spravedlnost a slávu. Do města siláků vnikl...
Kazatel 7:24... Vzdálená je, je jakákoli! Kdo jen ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno jsem v mysli probral,...
Kazatel 7:26...i zlou tupost a hloupou bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je...
Izaiáš 14:30...bude jedovatý had. Nejchudší z chudých pastvu naleznou, ubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj kořen ale...
Izaiáš 49:9...se!" Podél cest se budou moci občerstvitnaleznou pastvu na všech pustých návrších; nebudou hladovět...
Izaiáš 57:10...ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik děsila a bála...
Izaiáš 58:14... a s řečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a dovedu na výšiny země, abys užíval...
Jeremiáš 31:2... Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne mečinalezne milost na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí...
Jeremiáš 50:20...žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale nebudou nalezeny. Těm, které zachovám, totiž odpustím. Vzhůru na...
Ozeáš 9:10...na jejich viny a ztrestá jejich hřích. Když jsem nalezl Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše...
Matouš 7:7...vás. Proste a bude vám dáno, hledejtenaleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo...
Matouš 10:39...svůj kříž a nenásleduje , není hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši...
Matouš 12:44...svého domu, odkud jsem vyšel.' A když přijdenalezne ho vymetený a ozdobený, ale prázdný, jde a přibere...
Matouš 16:25...kdokoli by ztratil svůj život pro , ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale...
Lukáš 1:30... Anděl ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu...
Lukáš 2:16...oznámil." Pospíšili si tedy, a když přišlinalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co...
Lukáš 4:17...mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřelnalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade...
Lukáš 11:9...vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejtenaleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí,...
Lukáš 11:25...do svého domu, odkud jsem vyšel.' Když přijdenalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných...
Lukáš 15:24...tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na...
Lukáš 15:32...tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk,...
Lukáš 19:32...odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešlinalezli vše tak, jak jim řekl. Když odvazovali oslátko,...
Lukáš 22:13...k jídlu. Tam připravte večeři." Odešli tedynalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka....
Jan 1:41... byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!"...
Jan 2:14...se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící...
Jan 5:14...se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. nehřeš...
Jan 10:9...mne, bude spasen a bude vcházet i vycházetnalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a...
Jan 12:14...jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak je psáno: "Neboj se,...
Jan 16:33...Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte...
Skutky 5:10...se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešlinalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle...
Skutky 9:33...a cestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a osm...
Skutky 17:27...hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknoutnalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím...
Skutky 19:1...hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha...
Skutky 28:14...jsme dalšího dne přistáli v Puteolech. Tam jsme nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden...
Zjevení 20:11...jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro  nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak...
Zjevení 20:15...jezera - to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého...

Slova obsahující nalezl: nalezl (24) nalezla (3) nalezli (10) nenalezl (3) nenalezli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |