Nakonec

Hledám varianty 'nakonec' [ nakonec ]. Nalezeny 113 verše.
Genesis 33:7...také Léa se svými dětmi a poklonily seNakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se poklonili....
Genesis 39:4...oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkemNakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil...
Genesis 39:7...mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechatNakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce...
Genesis 39:22...mu přízeň u vrchního žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou....
Genesis 40:10...výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květynakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak...
Genesis 41:49...nesmírné množství obilí, jako je mořského pískuNakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtu. Ještě...
Genesis 43:11...se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte...
Genesis 50:24...Manasesova syna Machíra přijal na svůj klínNakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám...
Exodus 1:22...ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se...
Exodus 29:7...turban a na turban připevníš korunu svatostiNakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a...
Leviticus 14:19...toho, kdo chce být očištěn, od jeho nečistotyNakonec kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji spolu s...
Numeri 33:56...bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 4:30...ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej...
Deuteronomium 7:16... hledět s účastí - tak by ses octl v pastinakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci řekneš:...
Deuteronomium 31:29...špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému...
Soudců 4:24...králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala Debora a Barák,...
Soudců 8:26...plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořistiNakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700...
Soudců 19:25...tomu muži!" Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven....
Soudců 20:46... kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých...
Růt 1:14...proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se stále...
Růt 3:17... vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělalNakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy:...
1. Samuel 6:6...a farao? Když se s nimi tento bůh vypořádalnakonec je stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte...
1. Samuel 8:17...něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat,...
1. Samuel 10:21...kmen Benjamín a označen byl rod MatriNakonec byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali ho, ale...
1. Samuel 19:22...další posly, ale ti také začali prorokovatNakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké...
1. Samuel 28:7...skrze sny, ani skrze urim, ani skrze prorokyNakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou...
1. Samuel 28:11...je živ Hospodin, žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej...
1. Samuel 28:23...Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je nakonec poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžko. Žena...
2. Samuel 2:26...Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům...
2. Samuel 16:14...prach. Utrmácený král i všichni, kdo byli s nímnakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatím...
1. Královská 17:17... paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?"...
2. Královská 4:35... Tu chlapec kýchl, pak znovu, celkem sedmkrátnakonec otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho: "Zavolej...
2. Královská 10:23...Jehu správci rouch a ten jim rozdal rouchaNakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s Jonadabem, synem...
2. Královská 17:20...je, vydával je do rukou nájezdníků, je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od...
2. Královská 17:23...které páchal Jeroboám, a neodvrátili se od nichNakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak...
2. Královská 24:20...na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti...
1. Letopisů 12:20... když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž...
2. Letopisů 4:11...postavil napravo v jihovýchodním rohuNakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak završil...
2. Letopisů 20:25...cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali...
2. Letopisů 21:15...chorobou - bude se zhoršovat den ode dne, ti nakonec střeva vyhřeznou!" Hospodin proti Jehoramovi...
2. Letopisů 30:27... město nic podobného nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a...
2. Letopisů 36:13...Hospodinovým slovem v ústech proroka JeremiášeNakonec se vzbouřil i proti králi Nabukadnezarovi, který ho...
Ezdráš 6:14...na pokyn perských králů Kýra, Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne...
Job 3:1...bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo.  Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil....
Job 8:21... nepodpoří však ruku bídáka. Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty. Tví nepřátelé...
Job 19:25...do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze kůži sedřeli,...
Job 42:12...a jednu zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí...
Job 42:17...děti a děti svých dětí do čtvrtého pokolení.  Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem. Blaze člověku,...
Žalmy 49:15... séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak poctiví pošlapají je,...
Žalmy 52:8...vyhladí! séla Spravedliví užasnou, to uvidínakonec se ti zasmějí: "Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl...
Žalmy 73:24...za mou pravici. Ty povedeš svými záměrynakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi?...
Žalmy 106:46...své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec probudil soucit všech, kdo je drželi v zajetí....
Žalmy 112:8...spoléhá. Srdce statečné, nemá strachnakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje štědře,...
Přísloví 5:11...budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizíhoNakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo bude...
Přísloví 7:21...konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na...
Přísloví 14:12...k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát správnánakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí...
Přísloví 16:7...něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří. Lepší je málo se spravedlností než ohromné...
Přísloví 16:25...tělu lék. Cesta se člověku může zdát správnánakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože...
Přísloví 23:32...v poháru jen jiskří, jak hladce klouže do hrdlaNakonec ale jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako had. Tvé...
Přísloví 25:8...se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor...
Přísloví 28:23...majetkem, neví, že skončí v chudobě. Kdo káránakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen lichotí....
Přísloví 29:25...pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí...
Kazatel 6:3...let, kdyby však v životě nezakusil štěstínakonec neměl ani hrob, pak říkám, že i potracené dítě je...
Izaiáš 8:23...dříve ponížil zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu...
Izaiáš 30:17...okřikne, když zakřičí pět, všichni prchnete,  nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory,...
Izaiáš 52:4...Můj lid kdysi odešel bydlet do Egyptanakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví...
Jeremiáš 5:31...a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínovi, prchněte, z Jeruzaléma...
Jeremiáš 27:10...nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli...
Jeremiáš 27:15...Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými proroky...
Jeremiáš 36:23...perořízkem odřízl a vhodil do ohně v nádoběNakonec v tom ohni skončil celý svitek. Když král a všichni...
Jeremiáš 52:3...proto na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti...
Ezechiel 28:8...skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti znesvětíNakonec srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed...
Ezechiel 42:19...změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyčeNakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů...
Daniel 2:40...království, bronzové, které ovládne celý světNakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo...
Daniel 4:5...jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložitNakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého...
Daniel 4:31...ptačí pařáty. , Nabukadnezar, jsem po době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem...
Daniel 6:6...žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustilNakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic...
Daniel 6:17...být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz, Daniela přivedou a hodí...
Daniel 8:25...nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez...
Daniel 11:12... že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží. Severní král totiž znovu postaví obrovské...
Jonáš 1:14... ale marně. Moře totiž bouřilo stále silnějiNakonec tedy volali k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž...
Matouš 4:2... Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí,  nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl...
Matouš 12:45...než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tamnakonec tomu člověku bude hůře než na začátku. Tak tomu...
Matouš 13:33...žena vzala a zadělala do tří měřic mouky,  nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům...
Matouš 21:27...zástupu, protože všichni mají Jana za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknu, jakým...
Matouš 21:37... více než předtím, a těm udělali totéžNakonec k nim poslal svého syna. Řekl si: ‚Před mým synem...
Matouš 22:27...stalo i s druhým a třetím bratrem po sedméhoNakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy...
Matouš 26:60... ačkoli předstupovalo mnoho falešných svědkůNakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž...
Marek 11:33...všichni měli Jana za opravdového prorokaNakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovím, jakým...
Marek 12:6...mnoho jiných. Některé tloukli a jiné zabíjeliNakonec mu zbýval jen jediný - jeho milovaný syn. Poslal...
Marek 12:22... Ani jeden z těch sedmi nezanechal potomkaNakonec pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení...
Marek 14:61...svědectví?" On ale mlčel a nic neodpovídalNakonec se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš, Syn...
Marek 16:14...tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřiliNakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu....
Lukáš 10:40... Marta však byla zaneprázdněna spoustou práceNakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že ...
Lukáš 11:26...než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tamnakonec tomu člověku bude hůře než na začátku." Během jeho...
Lukáš 13:21...žena vzala a zadělala do tří měřic mouky,  nakonec všechno zkvasilo." Na své pouti do Jeruzaléma...
Lukáš 15:17... které žrala ta prasata, ale nedostával ani toNakonec přišel k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků u mého...
Lukáš 18:5...vdova mi nedává pokoj. Zjednám právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste,...
Lukáš 20:7... protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknu...
Lukáš 20:13...tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnaliNakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého...
Lukáš 20:32...Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali dětiNakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z nich ji tedy bude mít...
Jan 8:9...po druhém vytrácet, počínaje od nejstaršíchNakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed....
Skutky 6:12...lid i starší a znalce Písma, takže Štěpána nakonec zatkli a odvedli před Veleradu. Tam postavili...
Skutky 20:9...dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánekNakonec ho spánek přemohl a on spadl z třetího poschodí...
Skutky 27:20...dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, se nakonec ztrácela všechna naděje, že se zachráníme. Když ...
Skutky 27:44...na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se nakonec všichni v pořádku dostali na břeh. Když jsme se...
Římanům 7:10... Přikázání, které mělo být k životu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti,...
Římanům 11:26... ale jen dokud se nenaplní počet pohanůNakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno:...
2. Korintským 11:15...služebníci vydávají za služebníky spravedlnostiNakonec ale dopadnou, jak si zaslouží. Opakuji, nikdo...
Efeským 4:13...služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího...
Židům 6:8...bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletínakonec ji čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvíme,...
Jakub 5:11...o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť "Hospodin je nesmírně...
2. Petr 2:20... znovu zapletou a podlehnou , budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro lepší nepoznat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |