Nakloň

Hledám varianty 'nakloň' [ nakloňte (4) naklonit (4) nakloníš (2) nakloním (2) naklonilo (2) naklonila (1) naklonil (8) nakloněny (1) nakloněn (2) nakloň (16) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 31:2...se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se...
Genesis 31:5...a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy...
Genesis 33:8...On odpověděl: "Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech...
Exodus 3:21...něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že půjdete...
Exodus 11:3...sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v...
Exodus 12:36...o stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli....
Jozue 24:23... které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme...
2. Samuel 6:6...truhle a přidržel ji, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Pro...
2. Samuel 19:15...natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi...
2. Královská 19:16...království země! To ty jsi učinil nebesa i zemNakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz....
1. Letopisů 13:9... aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem,...
2. Letopisů 6:40... Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již povstaň, Hospodine...
Ezdráš 6:22...chlebů, neboť je Hospodin obšťastnil, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil v práci na...
Ezdráš 9:9... náš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále Persie a dal nám pookřát, abychom vystavěli...
Nehemiáš 1:6...těm, kdo milují a dodržují tvá přikázánínakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého...
Nehemiáš 1:11...svou velikou mocí a silnou paží! Ach, Panenakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k...
Žalmy 10:17...ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský...
Žalmy 17:6... K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž...
Žalmy 31:3...zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí...
Žalmy 40:2... Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl , z...
Žalmy 71:2...Pro svou spravedlnost vysvoboď, zachovejnakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl...
Žalmy 88:3...běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tvářinakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj...
Žalmy 102:3...přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohroženNakloň mi ucho své, v den, kdy volám , pospěš, vyslyš !...
Žalmy 119:36...přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbilNakloň srdce ke svým svědectvím namísto lakomství....
Žalmy 130:2..., Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo,...
Přísloví 2:2...příkazy jak poklad opatruj, své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti...
Přísloví 5:1...všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synunakloň své ucho k mým úsudkům; tak, abys prozíravost...
Přísloví 22:17...se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudoběNakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému...
Přísloví 25:15...sliby - samé chyby! Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez...
Přísloví 29:26... však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však Hospodin. Spravedlivým...
Izaiáš 32:9...Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v...
Izaiáš 37:17...království země! To ty jsi učinil nebesa i zemNakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz....
Izaiáš 55:3...co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmemNakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete....
Jeremiáš 15:1... postavili Mojžíš a Samuel, nenechal bych se naklonit k tomuto lidu. Odežeň je ode . jdou! se ...
Daniel 9:18...rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyníNakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a...
Ozeáš 2:16...nemyslí, praví Hospodin. Pak si ji ale znovu nakloním; povedu ji po poušti, kde k láskyplně promluvím...
Ozeáš 5:1...toto, lide Izraele, dávej pozor, královský domenakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v...
Joel 1:2... teď toto poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů...
Lukáš 24:12... Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy...
Jan 20:5...učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu prvníNaklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř...
Jan 20:11...ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo...
Galatským 1:10... které jste přijali, je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň?...

Slova obsahující nakloň: nakloň (16) nakloňte (4) nakloňujte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |