Najedí

Hledám varianty 'najedí' [ najíš (2) najíst (16) najím (2) nají (3) najezte (1) najez (2) najedlo (1) najedli (10) najedl (6) najedí (5) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 25:34...pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl...
Genesis 27:25...odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A...
Exodus 23:11... Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní...
Numeri 11:18...neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám  najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin vás...
Deuteronomium 8:12...a ustanovení, která ti dnes udílím. se najíš do sytosti, postavíš krásné domy a zabydlíš se v...
1. Samuel 14:30...medu. Co teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka...
1. Samuel 28:22...svou služebnici. Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale...
1. Samuel 30:12...k pití, hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a...
2. Samuel 3:35...chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale David přísahal: " Bůh potrestá a ještě mi...
2. Samuel 13:11...Amnonovi do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni...
1. Královská 13:15...se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domůnajez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s...
1. Královská 18:42... je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a...
1. Královská 19:6...a hle - u hlavy chlebové placky a džbán vodyNajedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale...
1. Královská 19:8...mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedynajedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní...
2. Královská 4:41...ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem, se najedí." A v hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž přišel...
2. Královská 4:42...a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout...
2. Královská 4:43...mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a ještě zbude."...
2. Královská 4:44...a ještě zbude." A opravdu - když jim to nabídlnajedli se a ještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin. Náman...
2. Královská 6:22...je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, se najedí a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim...
2. Královská 6:23...jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli a napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a...
2. Letopisů 28:15...všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a napít, ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na...
Přísloví 13:2...ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa,...
Přísloví 13:25... zavčas je trestá, kdo je miluje. Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá...
Ozeáš 8:13...mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli - Hospodinu se to nelíbí! Teď si připomene jejich...
Micheáš 3:5... kteří svádějí můj lid: "Když dostanou dobře najíst, hlásají: ‚Blahobyt!' Kdo je však nenakrmí, proti...
Matouš 14:16...odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě...
Matouš 14:20...učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které...
Matouš 15:37...učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které...
Matouš 25:35...světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem...
Matouš 25:37...‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme viděli...
Matouš 25:42...anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. Byl jsem...
Marek 3:20... znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to dozvěděli jeho příbuzní, vypravili se,...
Marek 5:43...o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského...
Marek 6:37...nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a...
Marek 6:42... I ty dvě ryby rozdělil všem, a tak se všichni najedli do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných...
Marek 7:27...rodem Syroféničanka, a tak řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům...
Marek 8:8...požehnal a řekl, předkládají i je. A tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných...
Lukáš 9:13...jsme v pustině." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli....
Lukáš 9:17... aby je předkládali zástupu. Všichni se najedli do sytosti a sebralo se ještě dvanáct košů...
Lukáš 15:16...a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta prasata, ale nedostával...
Lukáš 16:21... který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i...
Lukáš 17:8...mi večeři, vezmi si zástěru a obsluhuj ; se najím a napiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu...
Jan 4:31...šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: "Rabbinajez se!" On jim však řekl: " sytí pokrm, který vy...
Jan 6:5...se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?" (To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl...
1. Korintským 11:34... čekejte jedni na druhé. Kdo hlad, se nají doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní pokyny...
Jakub 2:16..."Jděte v pokoji, je vám teplo a dobře se najezte," ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |