Nahradí

Hledám varianty 'nahradí' [ nahrazeny (1) nahradit (7) nahradím (4) nahradili (1) nahradila (1) nahradil (1) nahradí (16) ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 21:36...od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když někdo...
Exodus 21:37...býka nebo beránka a zabije ho nebo prodánahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi. ...
Exodus 22:2...bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež...
Exodus 22:3...ukradl, najde živé - býk, osel nebo beráneknahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici...
Exodus 22:4...nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím polinahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své vinice....
Exodus 22:5...nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobilnahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy...
Exodus 22:6...muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezennahradí to dvojnásobně. Jestliže zloděj nalezen nebude,...
Exodus 22:13...pojde, když u toho nebude jeho majitel, musí je nahradit. Jestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde....
Leviticus 5:16...odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbalnahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz...
Leviticus 5:24...našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahalNahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V...
Leviticus 14:42...na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu...
Leviticus 22:14...nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež...
Leviticus 24:18...člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytčenahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního,...
Leviticus 24:21... takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytčenahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro hosta i...
Leviticus 25:27...spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému...
Leviticus 27:10... co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší...
Numeri 5:7... Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustilnahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a...
Numeri 5:8...po poškozeném nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro...
Deuteronomium 29:21...Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří...
1. Samuel 12:3... abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud anonahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak...
1. Samuel 21:7...z Hospodinovy přítomnosti, aby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových...
2. Královská 18:20...V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi...
Job 9:27...bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář nahradím úsměvem!' Jenže se děsím všech svých trápení -...
Kazatel 1:11...Ani památky nezbude po nich mezi těmi, kdo je nahradí. Kazatel jsem byl izraelským králem v Jeruzalémě...
Kazatel 1:15...Co je křivé, se narovnat nedá, co chybí, se nedá nahradit. Pomyslel jsem si: Hle, nabyl jsem moudrosti a...
Izaiáš 36:5...V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi...
Jeremiáš 28:13...praví Hospodin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! Tak praví Hospodin zástupů,...
Ezechiel 33:15... takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavynahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly...
Ozeáš 4:7...a víc, tím více proti mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi mého lidu za hřích,...
Joel 2:25...obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a olejiNahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i...
Zachariáš 9:12... máte naději! Dnes oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako luk, Efraima vložím na tětivu...

Slova obsahující nahradí: nahradí (16) nahradím (4) vynahradí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |