Nahé

Hledám varianty 'nahé' [ nazí (6) nahým (3) nahý (14) nahou (1) nahého (3) nahé (4) nahá (2) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 2:25...se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat,...
Genesis 3:7...se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom...
Genesis 3:10...tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?"...
Genesis 3:11...nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož...
1. Samuel 19:24...před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul...
2. Letopisů 28:15...se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a napít, ošetřili...
Job 1:21...oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k zas navrátím...
Job 22:6...Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíralnahým svlékals jejich plášť, žíznivému jsi vodu nedával a...
Job 24:7... paběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí přikrývky. Horské...
Job 24:10...uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují...
Job 26:6...vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby. On...
Kazatel 5:14... nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s...
Izaiáš 20:2...a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník...
Izaiáš 20:3...řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši...
Izaiáš 20:4...zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starcenahé a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta. Ti, kdo...
Izaiáš 58:7... ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k vlastním...
Ezechiel 16:7...ti ňadra, vyrašilo ochlupení, pořád jsi ale byla nahá a bosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle -...
Ezechiel 16:22...ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda ti! praví...
Ezechiel 16:39...z tebe šaty, seberou ti šperky a nechají  nahou a bosou. Přivedou na tebe dav, aby kamenovali a...
Ezechiel 18:7...nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, odvrací...
Ezechiel 18:16...nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako...
Amos 2:16...se. Nejstatečnější hrdina v ten den bude nahý utíkat, praví Hospodin. Slyšte, Izraelci, slovo, jež...
Matouš 25:36... byl jsem cizincem a přijali jste , byl jsem nahý a oblékli jste , byl jsem nemocný a navštívili jste...
Matouš 25:38...jsme viděli jako cizince a přijali anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebo v...
Matouš 25:43...Byl jsem cizincem, a nepřijali jste , byl jsem nahý, a neoblékli jste , nemocný a ve vězení, a...
Matouš 25:44...hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?'...
Marek 14:52... Chytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni...
Skutky 19:16... přemohl je a zbil tak, že z toho domu utekli nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky...
2. Korintským 5:3...příbytku - jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože...
Židům 4:13...celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet....
Zjevení 3:17... že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepýnahý. Radím ti, aby sis ode koupil zlato přetavené v...
Zjevení 16:15...tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo,...

Slova obsahující nahé: nahé (4) nahého (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |