Nade

Hledám varianty 'nade' [ nade ]. Nalezeny 74 verše.
Genesis 1:18...obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh...
Genesis 1:26...rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkemnade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh...
Genesis 31:49...Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat...
Exodus 12:23... neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře...
Numeri 4:16...pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkemnade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich...
Deuteronomium 7:14...tvým otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade všechny národy. Nevyskytne se u tebe neplodný ani...
Deuteronomium 26:19... pak vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem...
Deuteronomium 28:1...ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina,...
2. Samuel 12:22...plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý...
1. Královská 5:1...a tak jedli, pili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem...
1. Letopisů 29:12...pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ...
2. Letopisů 2:4...postavit, být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu,...
Ezdráš 7:28... jeho rádců i všech královských velmožů. Protože nade mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem...
Ezdráš 8:22...jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti...
Nehemiáš 2:8... kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k...
Nehemiáš 2:18...naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke...
Nehemiáš 13:22... Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou...
Ester 2:17...do královských komnat. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a...
Ester 3:1...Agagovce. Povýšil jej a jeho křeslo vyzvedl nade všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v královském...
Job 7:12...ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví,...
Job 19:5... chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh...
Job 29:2...bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho...
Žalmy 4:2...Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou...
Žalmy 13:3...zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj!...
Žalmy 19:14...Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy  nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své...
Žalmy 25:2...naději. Dej, se zahanbení nedočkám,  nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá,...
Žalmy 26:11...samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemi, ve...
Žalmy 27:7...Slyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá srdce, že říkáš:...
Žalmy 30:2...tys pozdvihl, nenechal jsi nepřátele jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys ...
Žalmy 30:11...o tvé věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi...
Žalmy 35:19...budu chválit, před početným lidem oslavím.  nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo bez...
Žalmy 35:24...mi zjednej, Hospodine, Bože můj, nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" ...
Žalmy 38:17...naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš!  nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní nad mým...
Žalmy 40:12...prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež nelze...
Žalmy 40:16... jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v...
Žalmy 41:5...zcela uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!" ...
Žalmy 41:11...patu proti mně. Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto...
Žalmy 41:12...poznávám, že máš rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš, neboť jsem nevinný, do...
Žalmy 51:3...Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu...
Žalmy 57:2... když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu...
Žalmy 69:16...záplava, nepohltí její hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro...
Žalmy 83:19... že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský...
Žalmy 86:3...spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého...
Žalmy 103:19...svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní...
Žalmy 105:21... Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím! Jeho dvořanům poroučel podle...
Žalmy 119:58... O milost prosím celým srdcem svým, smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými...
Žalmy 137:6...myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny rozkoše! Hospodine, jen se...
Daniel 11:36...dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a...
Daniel 11:37... ani žádného jiného boha nebude uznávat, protože nade všechny zveličí sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha...
Micheáš 7:8... můj Bůh vyslyší! Nejásej, nepřítelinade mnou - i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím...
Matouš 11:6...chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš...
Matouš 15:22...za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On však...
Matouš 24:47... že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl:...
Marek 10:47...se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí, ale on křičel tím...
Marek 10:48...ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak...
Marek 12:33...a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade všechny zápaly a oběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře...
Lukáš 4:18...místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť pomazal nést evangelium chudým. Poslal...
Lukáš 7:23...chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli,...
Lukáš 16:24... ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a...
Lukáš 18:38... začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, ...
Lukáš 18:39...ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést....
Lukáš 23:28...se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí...
Jan 3:31...růst a se menšit." Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské...
Jan 10:29...nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. ...
Jan 19:11... propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo...
Římanům 9:5...a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží...
Římanům 11:32...zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho...
Efeským 4:6... jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Každému...
Filipským 2:9...smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před...
Filipským 2:27...Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, alenade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho...
2. Tesalonickým 2:4... který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se...
1. Timoteus 1:13...byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co...
1. Timoteus 1:16...hříšníky. jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším...
Židům 7:15...se Mojžíš o kněžích vůbec nezmínil. Je tedy nade vši pochybnost zřejmé, že nastupuje jiný kněz, podobný...

Slova obsahující nade: nade (76) nadechnout (2) nadešel (11) nadešla (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |