Nadějí

Hledám varianty 'nadějí' [ nadějí (24) naději (74) naděje (47) ]. Nalezeno 138 veršù.
Růt 1:12...na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila syny,...
Ezdráš 10:2...z okolních národů. Přesto však Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty...
Ester 7:7...o život. Bylo mu jasné, že u krále nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného...
Job 4:6...ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedává? Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde...
Job 5:16...je z jejich mocného sevření. Chudák věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku,...
Job 6:8... přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději - že by Bůh ráčil rozmáčknout, mávnutím ruky ...
Job 7:6... Jak tkalcovský člunek utekly dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech,...
Job 8:14...se vytratí doufání bezbožných. Chatrnou mají naději, na pavučinu se spolehli. Opřít se o ni znamená pád,...
Job 9:5...stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje, poráží je, když hněvá se. I zemí z místa pohnout...
Job 11:18...se promění v svítání. Buď klidný, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spát...
Job 11:20...vysílí, jejich útočiště se vytratí; zbude jim naděje, že duši vypustí." Job na to...
Job 13:15...život nasadit? I kdyby zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se...
Job 14:7...si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyraší, nic nezastaví jeho...
Job 14:19...příval půdu odplaví - takto ty bereš člověku naději! Když ho napadneš, navždy odchází, strnou mu rysy a...
Job 17:13... v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě,...
Job 17:15...svou matkou a sestrami - kde potom bude ta  naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do...
Job 19:10...sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší proti...
Job 27:8... jako zločinci! Copak bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh vyslyší...
Job 41:1...a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se...
Žalmy 5:4...Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno tinadějí své prosby předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád...
Žalmy 9:19...lhostejný! Ubožák ale nebude zapomenut navždynaděje ponížených nezhyne navěky! Povstaň, Hospodine, proti...
Žalmy 20:8...Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se...
Žalmy 25:2... svou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, se zahanbení nedočkám, nade mnou...
Žalmy 25:21...kéž střeží , vždyť ty, Hospodine, jsi  naděje! Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení!...
Žalmy 31:7...! Nesnesu ctitele marných nicotností, mou nadějí je Hospodin. Jásat a radovat se budu z tvé lásky, že...
Žalmy 31:25... Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu...
Žalmy 33:22...s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral...
Žalmy 38:16...žádné odmluvy. V tebe, Hospodine, skládám naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou...
Žalmy 39:8...Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna  naděje v tobě spočívá! Vyprosti ze všech mých provinění,...
Žalmy 40:5... Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí...
Žalmy 52:11... navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! Pro předního...
Žalmy 55:24...se takoví nedočkají - ale v tebe skládám naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v...
Žalmy 56:4...mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději....
Žalmy 56:5...naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý...
Žalmy 56:12... v Hospodinu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě jsem...
Žalmy 62:6...v Bohu, duše , odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen on je skála, moje spása, nepadnu, on je můj...
Žalmy 65:6...právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou...
Žalmy 71:5...páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí! Od svého...
Žalmy 78:7...učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději, nezapomínají, co učinil, a dodržují jeho...
Žalmy 86:2...Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám...
Žalmy 119:42...těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece...
Žalmy 119:49...služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení, že oživuješ...
Žalmy 119:74...ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve...
Žalmy 119:81...Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy...
Žalmy 119:114... Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit...
Žalmy 119:116... abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům...
Žalmy 119:147...svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekámnadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím, abych přemýšlel o...
Žalmy 130:5... spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než...
Žalmy 130:7...strážní svítání! V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty ...
Žalmy 131:3...ve mně duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní, tak i navěky! Poutní píseň. Pamatuj,...
Žalmy 143:8... Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši...
Přísloví 10:28...zkráceny. Doufání spravedlivých končí radostínaděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je...
Přísloví 11:7...lačnost lapí proradné. Když zemře ničema, hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu se rozplyne....
Přísloví 11:23...rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává - a ještě...
Přísloví 19:18...jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje...
Přísloví 23:18...žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na...
Přísloví 24:14...- najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje nezklame! Nečíhej, ničemo, u bytu spravedlivého,...
Kazatel 9:4... bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev."...
Izaiáš 8:17...tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekatnadějí. Hle - a děti, které mi dal Hospodin, jsme v...
Izaiáš 51:5... Ostrovy na čekají, mou paži vyhlížejínadějí. Jen pozvedněte oči k nebi, podívejte se dolů k...
Jeremiáš 14:8...jsme se odvrátili, proti tobě jsme hřešili. Achnaděje Izraele, náš Spasiteli v čase soužení! Proč se k...
Jeremiáš 14:22...Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe skládáme naději, jsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I...
Jeremiáš 17:7... Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody -...
Jeremiáš 17:13... od počátku vyvýšený, je místo naší svatyněNaděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo opouštějí,...
Jeremiáš 23:16... kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli,...
Jeremiáš 28:15...neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám pryč z...
Jeremiáš 29:11... a ne neštěstí; chci vám dát budoucnostnaději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s...
Jeremiáš 29:31... ale jsem ho neposlal; sváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hle, zúčtuji s...
Jeremiáš 31:17...oni se ti z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí...
Jeremiáš 48:13...jako se národ Izrael styděl za Bét-el, tu svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži připravení...
Jeremiáš 50:7...Hospodinu, své pravé pastvině, proti Hospodinunaději svých otců.' Utečte z Babylonu! Opusťte zemi...
Pláč 3:18...je můj konec, řekl jsem, u Hospodina pro není naděje! Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten...
Pláč 3:21...a níž. Toto však k srdci beru si, toto je mojí nadějí: Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy...
Pláč 3:24...úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem...
Pláč 3:29...břemenem. Ústy do prachu klesne - snad je naděje! Tvář nastaví tomu, kdo jej bije, potupou je...
Ezechiel 19:5...odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z...
Ezechiel 29:16...nad národy. Egypt nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy...
Ezechiel 37:11... Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak...
Ozeáš 2:17...navrátím, Rokle neštěstí se stane Bránounaději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy...
Zachariáš 9:5...se, Gaza se strachy roztřese a Ekron zklame jeho naděje. Gaza pak přijde o krále, Aškelon bude vylidněn, v...
Zachariáš 9:12...jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím! ...
Matouš 12:21...spravedlnost k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů." Potom k němu přivedli slepého a němého...
Skutky 2:26...je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělonaději odpočívá. Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého...
Skutky 16:19...byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silase a...
Skutky 23:6...farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to řekl, farizeové se...
Skutky 24:15...co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení...
Skutky 26:6...farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům. Dvanáct našich...
Skutky 26:7...pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocínaději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději ...
Skutky 27:20...ani hvězdy, se nakonec ztrácela všechna naděje, že se zachráníme. Když dlouho ani nemohli jíst,...
Skutky 28:20...spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o tobě...
Římanům 4:18...mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem...
Římanům 5:2...k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženími,...
Římanům 5:4... vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí...
Římanům 5:5...spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou...
Římanům 8:20...tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do...
Římanům 8:24...vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje....
Římanům 12:12...buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,...
Římanům 15:4...vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou...
Římanům 15:12...vztyčí se, aby vládl národům. Národy se na nějnadějí spolehnou." Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou...
Římanům 15:13...se na něj s nadějí spolehnou." Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby...
1. Korintským 9:10...to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece oratnaději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude...
1. Korintským 13:13...jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víranaděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska....
1. Korintským 15:19...zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech...
2. Korintským 1:7...jako my). Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak...
2. Korintským 1:10...vysvobodil a ještě vysvobodí. Máme v něm naději, že nás i nadále bude vysvobozovat, když nám i vy...
2. Korintským 3:12... slavnější je to, co zůstává! Právě díky této naději jsme tak směle otevření, ne jako Mojžíš, který si...
Galatským 5:5...odpadli jste od milosti! My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu...
Efeským 1:12...své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V...
Efeským 1:18...osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví...
Efeským 2:12...Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši!...
Efeským 4:4...poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra,...
Filipským 1:20...k záchraně. se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako...
Filipským 2:19...i vy - radujte se se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se...
Koloským 1:5... kterou máte ke všem svatým. Obojí pramenínaděje, která je pro vás uložena v nebi, jak jste...
Koloským 1:23...pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno...
Koloským 1:27...tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a...
1. Tesalonickým 1:3...na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři,...
1. Tesalonickým 2:19...- ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří...
1. Tesalonickým 4:13...nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě...
1. Tesalonickým 5:8...a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu...
2. Tesalonickým 2:16...milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém...
1. Timoteus 1:1...Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost,...
1. Timoteus 3:14...pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšunaději, že k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel, chci,...
1. Timoteus 4:10...se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a...
Titus 1:2...víru, aby poznali pravdu a žili zbožněnaději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento...
Titus 2:13... spravedlivě a zbožně, v očekávání požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele...
Židům 3:6...my, pokud si udržíme tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte...
Židům 6:11...projevoval do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch,...
Židům 6:18...pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou...
Židům 6:19...kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající...
Židům 7:19...nepřivedl) a zároveň se zavádí něco lepšíhonaděje, která nás přibližuje k Bohu. A navíc, nestalo se to...
Židům 10:23...s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme - vždyť Ten, který dal zaslíbení,...
1. Petr 1:3...Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu...
1. Petr 1:21...z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víranaděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě...
1. Petr 3:15...odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím,...
1. Jan 3:3...tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo...
2. Jan 1:12...nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář...
3. Jan 1:14... ale nechci ti psát inkoustem a perem. Mám totiž naději, že brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |