Nad

Hledám varianty 'nad' [ nad ]. Nalezeno 786 veršù.
Genesis 1:2...nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdnánad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch....
Genesis 1:7...učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl...
Genesis 1:20...řekl: " se vody zahemží množstvím živočichůnad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy...
Genesis 1:26...k našemu obrazu, podle naší podoby! panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem,...
Genesis 1:28...množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým...
Genesis 4:7...dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!"...
Genesis 8:1...zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i...
Genesis 14:6...na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je...
Genesis 19:16...za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za...
Genesis 19:23... Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a...
Genesis 23:2...Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé,...
Genesis 27:41...si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když...
Genesis 28:13...a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 37:8...se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak...
Genesis 37:34...svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery...
Genesis 41:33...vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad...
Genesis 41:34...zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá...
Genesis 41:41...Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní...
Genesis 41:43...před ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem...
Genesis 45:8...otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k...
Genesis 45:15...objetí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni...
Genesis 49:12...vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon u...
Genesis 49:22... Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho,...
Exodus 1:11...nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský...
Exodus 9:17...bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra...
Exodus 10:14...východní vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla...
Exodus 12:12...- jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete...
Exodus 14:21...celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním...
Exodus 14:26...Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich...
Exodus 14:27...vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní...
Exodus 16:3...Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale...
Exodus 17:16...jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti...
Exodus 18:18...- ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni,...
Exodus 18:21...muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad...
Exodus 18:25...Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně...
Exodus 19:16...Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskáníNad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení...
Exodus 25:20...jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na...
Exodus 25:22...tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu...
Exodus 26:7... Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš...
Exodus 28:27...obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou...
Exodus 33:19...vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji senad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji."...
Exodus 36:14...sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti; připravili...
Exodus 37:9...Byli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl...
Exodus 39:20...obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou...
Exodus 40:19... provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupyNad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho...
Exodus 40:36...Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na...
Exodus 40:38... do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň,...
Leviticus 5:11... Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou...
Leviticus 14:5...látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého...
Leviticus 14:6...to i s tím živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka...
Leviticus 14:21...bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho...
Leviticus 14:32...je postižen malomocenstvím a jehož očišťování je nad jeho možnosti. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Leviticus 14:50... šarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové...
Leviticus 16:2... aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým...
Leviticus 16:21...Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich...
Leviticus 20:4... svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí...
Leviticus 25:43...Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá...
Leviticus 25:46...jako otroky, ale své izraelské bratry nikoliNad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se...
Leviticus 25:53...s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto...
Leviticus 26:17...před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidínad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo...
Leviticus 26:19...vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou...
Leviticus 26:32...vůním nepřivoním. sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelé, když se v přijdou usadit...
Numeri 4:16...moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými...
Numeri 6:25...ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! ...
Numeri 6:27...obdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš...
Numeri 7:89...k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu...
Numeri 9:15...svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu bylo stále: Příbytek...
Numeri 9:18... Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho...
Numeri 9:19...spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi...
Numeri 9:20...Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle...
Numeri 9:22...v noci, hned táhli dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním...
Numeri 10:34... Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na...
Numeri 11:14... chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi...
Numeri 14:14... jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne...
Numeri 15:38...pokolení dělají na cípech svých oděvů třásněNad tyto třásně v cípech si připevní modrou šňůrku. Toto...
Numeri 16:3...je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl...
Numeri 16:33...propadli do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění. Celý...
Numeri 21:20...v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal posly k emorejskému králi...
Numeri 23:28...Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu...
Numeri 24:6... ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry...
Numeri 24:7... jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůh, jenž...
Numeri 31:2...ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi...
Numeri 31:3...k boji. vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského pokolení...
Numeri 33:4...mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a...
Deuteronomium 1:15... a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti a za představené...
Deuteronomium 7:2... Neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s nimi - nedáš svou dceru jejich...
Deuteronomium 11:21... že jim ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato...
Deuteronomium 13:9...druhého). Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýt, musíš ho...
Deuteronomium 17:14...ji a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak...
Deuteronomium 17:15...krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí...
Deuteronomium 17:20...a tato pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání...
Deuteronomium 19:13...krevního mstitele, aby zemřel. Neslituješ se nad ním. Odstraň z Izraele nevinně prolitou krev, a povede...
Deuteronomium 19:21...ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za...
Deuteronomium 21:6...bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše...
Deuteronomium 28:23...bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo....
Deuteronomium 28:50... jenž nebere ohled na starce a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé...
Deuteronomium 30:3...Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět a shromáždí ze všech národů,...
Deuteronomium 30:11...duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys...
Deuteronomium 31:15...v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy...
Deuteronomium 32:11...oko v hlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly...
Deuteronomium 32:25...ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad mládencem i děvčetem, nad děťátkem i mužem v šedinách!...
Deuteronomium 32:36...připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájitnad svými služebníky se slituje, uvidí, že je...
Deuteronomium 32:41...zostřím, ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo nenávidí, odplatím. Své...
Deuteronomium 32:43...pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš...
Deuteronomium 33:24...i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben,...
Jozue 7:26... Spálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes....
Jozue 8:29...pohodili je u vchodu do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes....
Jozue 15:8...a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu...
Soudců 3:22... Za čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad zavřel, protože mu ten meč z břicha nevytáhl. Ven...
Soudců 9:8... slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva...
Soudců 9:9... Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí...
Soudců 9:11...fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti...
Soudců 9:13...révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé...
Soudců 9:18...sedmdesát jeho synů na jednom kameni a králem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho děvečky...
Soudců 9:22...do Beeru a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské...
Soudců 9:49... Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli -...
Soudců 11:36... co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala:...
Soudců 11:37...smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva...
Soudců 12:1...Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli...
Soudců 18:6...úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál,...
Soudců 19:26... do rána. Pustili ji, když začalo svítatNad ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u...
1. Samuel 6:5...ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí....
1. Samuel 7:10...k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli...
1. Samuel 8:9...Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna...
1. Samuel 8:11...na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu...
1. Samuel 8:12...před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a...
1. Samuel 8:19...poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne...
1. Samuel 9:16...muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky...
1. Samuel 10:1... Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel...
1. Samuel 10:19...vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů...
1. Samuel 11:11...své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce do poledne....
1. Samuel 12:1...vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý...
1. Samuel 12:3...jsem někomu? Vzal jsem od někoho úplatek, abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to."...
1. Samuel 12:12...amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne.  nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš...
1. Samuel 12:13...si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit...
1. Samuel 12:14...za Hospodinem, svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete poslouchat...
1. Samuel 13:1...se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce...
1. Samuel 13:13... tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování...
1. Samuel 13:18...k Bet-choronu a třetí směrem k poušti, ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář...
1. Samuel 14:47... odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci...
1. Samuel 15:1... kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova....
1. Samuel 15:17...kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi...
1. Samuel 15:22... tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo...
1. Samuel 15:33...meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem...
1. Samuel 15:35...pak Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele...
1. Samuel 16:1...řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl...
1. Samuel 17:51...neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a...
1. Samuel 18:13... Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David...
1. Samuel 18:25... jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými nepřáteli." (Saul totiž chtěl, aby David...
1. Samuel 21:8...se Doeg Edomský a byl to Saulův zmocněnec nad jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo...
2. Samuel 1:17... jsem zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv a...
2. Samuel 2:4...přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno:...
2. Samuel 2:11... Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn...
2. Samuel 3:10...odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se...
2. Samuel 3:31...svá roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když...
2. Samuel 3:32... a když Abnera v Hebronu pochovávali, král nad Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid...
2. Samuel 3:33...plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako...
2. Samuel 3:39...tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad síly. Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" ...
2. Samuel 4:8..."Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho potomstvem." David na to Rechabovi a jeho...
2. Samuel 5:3...před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal...
2. Samuel 5:5...let. Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě...
2. Samuel 5:12...David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho...
2. Samuel 5:17...uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o...
2. Samuel 6:2...truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji...
2. Samuel 7:11...utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti...
2. Samuel 7:26...Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před...
2. Samuel 8:10...s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu...
2. Samuel 8:15...vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu...
2. Samuel 10:2...proto své služebníky, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do...
2. Samuel 10:11...proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé...
2. Samuel 12:7... Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem vysvobodil ze Saulových rukou....
2. Samuel 14:2...a chovej se jako žena, která dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji...
2. Samuel 18:17...vzali, hodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy...
2. Samuel 19:3...Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo v nářek...
2. Samuel 20:11... synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je...
2. Samuel 22:49... Zprostřed nepřátel vyvádíš, pozvedáš  nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit...
2. Samuel 24:16...vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu...
1. Královská 1:34...ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚...
1. Královská 1:35...a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn...
1. Královská 2:11...a byl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval v...
1. Královská 3:21...a toho svého mrtvého syna dala do náručí mněNad ránem vstanu, že svého syna nakojím - a on je mrtvý!...
1. Královská 3:26...nezabíjejte!" Srdce se totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje...
1. Královská 4:1...vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn...
1. Královská 4:7... syn Abdův, velel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále...
1. Královská 5:4...a srnčí maso a tu nejlepší drůbež. Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od...
1. Královská 6:1...je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své vlády nad Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu....
1. Královská 7:4...okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně byly tvořeny...
1. Královská 7:5...rámy; i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a...
1. Královská 7:11...ušlechtilého kamene měřících 8 i 10 loktůNad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a...
1. Královská 7:29...rámy byly rytiny lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a býky i pod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan...
1. Královská 8:7... Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty...
1. Královská 8:43...lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid...
1. Královská 8:50...a daruj jim milost u jejich věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní...
1. Královská 9:5...i pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi:...
1. Královská 11:25...Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl Izrael. Také Jeroboám, syn Nebatův,...
1. Královská 11:42...Šalomounových. Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům...
1. Královská 12:17...do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových....
1. Královská 12:20...ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než...
1. Královská 13:30...do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu,...
1. Královská 14:14... Bůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův,...
1. Královská 15:1...roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky....
1. Královská 15:9...Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet...
1. Královská 15:25... Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva...
1. Královská 15:33...roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let...
1. Královská 16:8...roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva roky. Jeho...
1. Královská 16:18...do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty...
1. Královská 16:23...Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále...
1. Královská 16:29...kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích...
1. Královská 19:15...poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad...
1. Královská 19:16... Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš...
1. Královská 20:40..." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z...
1. Královská 22:36...vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý do své...
1. Královská 22:41...Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat...
1. Královská 22:52... V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad...
2. Královská 3:15...tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrátnad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin,"...
2. Královská 3:26...a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem,...
2. Královská 5:11...vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak...
2. Královská 8:13...takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj...
2. Královská 8:16... ještě za vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem...
2. Královská 8:25...izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem...
2. Královská 9:3...‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A...
2. Královská 9:6...Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána...
2. Královská 9:12...‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť,...
2. Královská 9:25...spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev Nábota a jeho synů,...
2. Královská 9:29...jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu...
2. Královská 10:36...králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka...
2. Královská 11:18...těmi oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal setníky, palácovou gardu i...
2. Královská 13:14... izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad ním a volal: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!"...
2. Královská 13:17..."Šíp Hospodinova vítězství! Šíp vítězství nad Aramem! Udeříš na Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš."...
2. Královská 13:23...po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na kvůli své...
2. Královská 15:1...roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se králem v...
2. Královská 15:32...krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v...
2. Královská 16:1...roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve...
2. Královská 18:1...roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v...
2. Královská 19:21...pohrdá tebou panna, Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses...
2. Královská 25:6...a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili...
1. Letopisů 11:3...před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. David...
1. Letopisů 13:6...Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na...
1. Letopisů 14:2...David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve...
1. Letopisů 14:8...uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David...
1. Letopisů 16:25...všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodnýnad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé modly,...
1. Letopisů 17:10...utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé...
1. Letopisů 18:10...s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu...
1. Letopisů 18:14...vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu...
1. Letopisů 19:2...proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do...
1. Letopisů 19:12...proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé...
1. Letopisů 21:15... Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu lid:...
1. Letopisů 22:10...synem a mu budu otcem. Trůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď...
1. Letopisů 23:1...zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce...
1. Letopisů 26:29...působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců - 1...
1. Letopisů 26:32...otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene...
1. Letopisů 27:1...synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve...
1. Letopisů 28:4...dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě . Ze všech mých synů - a...
1. Letopisů 28:5... aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje...
1. Letopisů 29:27...Jišajův, kraloval celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v...
2. Letopisů 1:11...a poznání, abys dokázal spravovat můj lidnad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i...
2. Letopisů 1:13...výšině odebral do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl...
2. Letopisů 2:17...v horách a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět...
2. Letopisů 5:8... Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty...
2. Letopisů 6:33...lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid...
2. Letopisů 7:3...sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a...
2. Letopisů 9:30... synu Nebatovu. Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům...
2. Letopisů 10:17...do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových....
2. Letopisů 22:8...vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře, totiž...
2. Letopisů 23:18...před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se podle...
2. Letopisů 25:14...kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci, přinesl si s sebou seírské bůžky. Přijal je za...
2. Letopisů 26:9...vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad Nárožní a Údolní branou a také v rohu hradeb. Rovněž na...
2. Letopisů 31:12...příspěvky, desátky a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho zástupcem byl...
2. Letopisů 34:4...se bořily oltáře baalů a kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal na třísky. Ašeřiny kůly, sochy a odlitky...
2. Letopisů 34:12...zpustnout. Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiáš, levité ze synů Merariho, a...
2. Letopisů 35:25... dodnes všichni zpěváci a pěvkyně truchlí nad Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty...
2. Letopisů 36:4...a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého...
2. Letopisů 36:10...spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše...
Ezdráš 3:8...do Jeruzaléma), se k nim připojil a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší...
Ezdráš 5:5...na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali, dokud o tom...
Ezdráš 7:6...dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin, jeho Bůhnad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním...
Ezdráš 7:9...prvního dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj...
Ezdráš 8:18...pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna...
Ezdráš 8:31...Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před...
Ezdráš 10:6...tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců. Mezitím rozhlásili po Judsku a v...
Nehemiáš 7:2...ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a...
Nehemiáš 9:5... na věky! Tvé slavné jméno je požehnanénad všechno požehnání i chválu vyvýšené. Ty sám jsi...
Ester 1:1...to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž kraloval nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie po Habeš....
Ester 5:6...pak přišli na hostinu, kterou Ester připravilaNad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání?...
Ester 5:11...vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman,...
Ester 7:2...přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké...
Job 8:6... budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví. Tvé...
Job 11:8...hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o...
Job 15:22...útočník. Nevěří, že by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že...
Job 16:4... Svými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil,...
Job 18:9...se. Za patu bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho past. Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce...
Job 18:20...domě nezanechá ani živáčka. Na západě se zhrozí nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach,...
Job 19:25...Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém...
Job 21:32... kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojínad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřební,...
Job 22:19...jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam, jejich bohatství...
Job 25:3...úcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo...
Job 26:7...se před ním říše záhuby. On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak...
Job 26:10...mrakem ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou....
Job 28:18...či alabastr za zmínku nestojí, cena moudrosti je nad perly. Nevyrovnají se ani africké topasy,...
Job 29:3... kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako...
Job 30:25... když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem soucit pro chudáka? Když...
Job 33:24...z tisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy neklesne,...
Job 34:29...skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak aby bezbožní vládnout nemohli a...
Job 36:26...je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z moře...
Job 37:5... Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku...
Job 39:1... když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají?...
Job 42:3...o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a promluvím, budu...
Žalmy 4:7...říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš větší...
Žalmy 7:8...národů obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine...
Žalmy 8:7...jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jejnad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi...
Žalmy 13:6... neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhámnad tvou spásou srdce zajásá, Hospodinu svou píseň...
Žalmy 18:49... zprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš  nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu...
Žalmy 19:11...nařízení jsou pravá, plná spravedlnostinad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší...
Žalmy 22:29... Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní,...
Žalmy 24:2...svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na...
Žalmy 27:6...skálu vyzdvihne. Tehdy hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s...
Žalmy 29:3...v kráse svatosti! Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad...
Žalmy 29:10...chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky....
Žalmy 31:17...nepřátel, kteří stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! nejsem...
Žalmy 35:14...však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen...
Žalmy 36:8...i zvěři, Hospodine, pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí!...
Žalmy 38:5...připravil kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno! ...
Žalmy 38:17...naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš!  nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní nad mým...
Žalmy 39:13... Hospodine, když křičím o pomoc, naslouchejNad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host jsem přece u...
Žalmy 44:8...to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbil....
Žalmy 44:15... Udělal jsi z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje...
Žalmy 45:8...proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z...
Žalmy 47:9...na zemi, proto zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové...
Žalmy 48:12...Sion se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho...
Žalmy 50:21... syna své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti podobný....
Žalmy 51:19... moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným....
Žalmy 51:20...kajícným a sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš...
Žalmy 55:22... svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak...
Žalmy 57:6...meči jsou jejich jazyky. Zvedni se, Boženad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým...
Žalmy 57:12... tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Boženad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro předního...
Žalmy 60:10...za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodímnad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do...
Žalmy 64:10...všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávětnad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu...
Žalmy 66:7...v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu Bohu,...
Žalmy 67:2...předního zpěváka. Na strunné nástroje. Smiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář!...
Žalmy 68:30...svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň...
Žalmy 68:35...hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří mocnad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblak!...
Žalmy 78:53...provázel. Vodil je bezpečně, takže se neděsilinad jejich nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl ke...
Žalmy 80:4...přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože...
Žalmy 80:8...nám vysmívá. Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl...
Žalmy 80:18...ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis...
Žalmy 80:20...Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního...
Žalmy 83:13...Zebach a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako chmýří,...
Žalmy 87:2...založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě...
Žalmy 89:10...Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln dovedeš ukrotit. Ty...
Žalmy 90:13...Navrať se, Hospodine - jak dlouho ještěNad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou...
Žalmy 93:4...řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití sváNad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem...
Žalmy 95:3...Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží...
Žalmy 96:4...všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodnýnad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé modly,...
Žalmy 97:9... díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený!...
Žalmy 99:1... Hospodin kraluje - národy, chvějte se! Trůní nad cherubíny - země třese se! Veliký je na Sionu...
Žalmy 99:2...třese se! Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy. Tvé jméno veliké a hrozné velebí: "On...
Žalmy 102:14...pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat, ...
Žalmy 102:15...čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamenínad jeho prachem jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno...
Žalmy 103:11...nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od...
Žalmy 104:3...jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš...
Žalmy 104:6...Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stálynad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým...
Žalmy 105:32...byli komáři. Místo deště je zasypal kroupaminad jejich zemí se blesky míhaly. Potloukl jejich révu i...
Žalmy 106:11... vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich neutek. Tehdy...
Žalmy 106:41...proto zanechal je, aby jejich sokové vládli nad nimi. Utiskovali je jejich nepřátelé, sraženi byli do...
Žalmy 108:6... tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Boženad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni...
Žalmy 108:10...za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodímnad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do...
Žalmy 109:6...odplácejí a nenávistí za přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! ...
Žalmy 113:4... buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy. Kdo je...
Žalmy 119:48...tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si,...
Žalmy 119:53...se, Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými...
Žalmy 119:59...nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím....
Žalmy 119:78...pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby...
Žalmy 119:98...Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny své učitele jsem...
Žalmy 119:99...se mnou je, moudřejším nad nepřátele činí Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, protože...
Žalmy 119:100...o tvých svědectvích. Rozumnější jsem dokonce nad starce, neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé...
Žalmy 119:127...Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší. Všech tvých pravidel cením si,...
Žalmy 119:135...se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí...
Žalmy 123:2...k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi smiluje! Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se,...
Žalmy 123:3...vzhlížíme: Kéž se nad námi smiluje! Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, jsme přesyceni...
Žalmy 125:3... tak i navěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhli...
Žalmy 131:1... Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím se. Do ničeho...
Žalmy 135:5...pokladem! Hospodin je veliký - to vím jistěnad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí, cokoli se...
Žalmy 136:9...láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v...
Žalmy 139:6... svou dlaň jsi na položil. Takové poznání je nad chápání - je příliš hluboké, na to nestačím! Kam...
Žalmy 145:13...a kráse jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin...
Žalmy 148:13... jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k...
Žalmy 149:2...se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionunad svým Králem jásejte! Jeho jméno chvalte tančením,...
Žalmy 149:7...meč v rukách třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále aby...
Žalmy 149:9...velmože aby sevřeli železy, zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných!...
Přísloví 1:1... Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět...
Přísloví 2:8... štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých....
Přísloví 2:11...potěší, prozíravost bude chránit, rozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou moudrost...
Přísloví 3:14...Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší, nic, v čem si...
Přísloví 3:15... její výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se nerovná....
Přísloví 5:3...sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk, jak dvojsečný meč...
Přísloví 6:22... moudrost doprovodí, kdykoli ulehneš, bude nad tebou bdít, jakmile procitneš, s tebou promluví....
Přísloví 8:10...berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic...
Přísloví 8:11...stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic žádoucího se vůbec...
Přísloví 8:19..., trvalé jmění a pravý blahobyt. plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy nad stříbro nejčistší....
Přísloví 8:27... Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad propastí obzor vyměřil, oblaka když ve výšinách věšel,...
Přísloví 16:16...- dešťový oblak na jaře! Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost....
Přísloví 18:21...vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo...
Přísloví 19:10...nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet...
Přísloví 22:1...vítězství. Jméno je cennější než spousta peněznad stříbro a zlato je být oblíben. Boháč a chudák mají...
Přísloví 22:7...- nesejde z , ani když zestárne. Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. Kdo seje...
Přísloví 24:17...se, když tvůj nepřítel padne, nejásej v srdci nad jeho klesnutím. Hospodinu by se nelíbil ten pohled,...
Přísloví 26:16... ale nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo...
Přísloví 28:5...dodržují, se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí....
Přísloví 28:15...řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje;...
Přísloví 30:18...mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta...
Přísloví 30:24...paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrnínad mudrce jsou ale moudřejší: mravenci, národ nepříliš...
Přísloví 31:10...žena - ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly! Manžel důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu...
Kazatel 1:2... syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Marnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnost, všechno je...
Kazatel 2:20... I to je marnost. Došel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem!...
Kazatel 5:7...totiž chrání vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá...
Kazatel 8:9...odehrává pod sluncem v čase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhubě. Viděl jsem, jak se strojí...
Kazatel 12:6...mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme, než se prach vrátí...
Kazatel 12:8...a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Marnost nad marnost, řekl Kazatel, všechno je marnost. Nejenže byl...
Píseň 1:2...písní Kéž by mne zlíbal polibky svých ústnad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně...
Píseň 1:4... král! Veselit a radovat se budeme z tebenad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu milují!...
Píseň 2:14...Holubičko v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi...
Píseň 4:10... jak jsou krásná milování tvá, drahá nevěstoNad víno lahodnější jsou milování tvá, vůně tvých olejů nad...
Izaiáš 2:2...se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k...
Izaiáš 3:7...Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se...
Izaiáš 3:12...dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci,...
Izaiáš 4:5...špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krveNad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak...
Izaiáš 5:30...a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne...
Izaiáš 6:2...trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrámNad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma...
Izaiáš 9:16... Proto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje se nad jejich sirotky a vdovami, neboť jsou všichni bezbožní a...
Izaiáš 9:18...bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel...
Izaiáš 10:15... neotevřel zobák, aby zapípal." Honosí se sekera nad toho, kdo s seká? Povyšuje se pila nad svého...
Izaiáš 10:26...porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno...
Izaiáš 11:8...žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. žádná...
Izaiáš 13:1...je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte...
Izaiáš 13:8... bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem. Hle,...
Izaiáš 13:12...zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. To...
Izaiáš 13:18... nebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi. Babylon, to věhlasné království, ta chlouba a...
Izaiáš 14:1... jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v...
Izaiáš 14:2...do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od...
Izaiáš 14:6...národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi nelítostným soužením! Země užívá klid a mír,...
Izaiáš 14:13...sis přece v srdci: "Vyšplhám se k nebinad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se...
Izaiáš 15:1...- tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je zahuben!...
Izaiáš 15:2...chrámu stoupají, jdou plakat na své výšinyNad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy...
Izaiáš 15:5...na poplach, jejich duše je zděšená. srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci, k...
Izaiáš 16:7...chlubení je však falešné! Proto Moáb kvílí nad Moábem, všichni kvílejí; nad rozinkami z...
Izaiáš 16:9...svými slzami smáčím, Eleale a Chešbone, vždyť nad tvou sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo...
Izaiáš 16:11...všechen výskot je ten tam. srdce jako loutna nad Moábem lká, nitro pro Kir-cheres naříká. se Moáb...
Izaiáš 17:1...zmenší na nepatrný a ubohý pozůstatek." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj...
Izaiáš 19:1... kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku,...
Izaiáš 19:4...nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů. Voda se vypaří,...
Izaiáš 21:1...asyrského krále! Jak potom unikneme my?'" Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na jihu prohání vichřice,...
Izaiáš 21:11...od Hospodina zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho...
Izaiáš 21:13...ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujete v arabské...
Izaiáš 22:1..." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na...
Izaiáš 23:1...se roztříští. Tak promluvil Hospodin. Ortel nad Týrem: Zámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen je!...
Izaiáš 23:5...o tom dozvědí v Egyptě, zachváceni budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam za moře, obyvatelé pobřeží,...
Izaiáš 24:18...do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábánad tím se sklapne past. Nebeské průduchy se otevřou,...
Izaiáš 27:11... A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje, nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. V...
Izaiáš 28:1...který zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi!...
Izaiáš 28:4... který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní -...
Izaiáš 30:18... jako korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval....
Izaiáš 31:4...řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se na něj sběhnou pastýři, jejich...
Izaiáš 31:5...horu Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí Jeruzalém;...
Izaiáš 32:12... pytlem zahalte se na bedrech! Tlučte se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého...
Izaiáš 32:13...prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými viniceminad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákem!...
Izaiáš 33:2... dovršíš zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno...
Izaiáš 33:18... jež prostírá se do dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými hrůzami: "Kde je sepisovatel, kde výběrčí...
Izaiáš 37:22...pohrdá tebou panna, Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses...
Izaiáš 40:22...Copak od založení země nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj...
Izaiáš 41:2...službě? Kdo podmanil mu národy a dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lukem je jak...
Izaiáš 41:23...něco, je to dobré nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky...
Izaiáš 47:5... Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou nad královstvími královnou. Rozhněval jsem se na svůj lid a...
Izaiáš 47:6...své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys ale nad nimi lítost neměla, svým jhem jsi i starce krutě tížila...
Izaiáš 52:14... zvedne se, vyvýšen bude velice! Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven -...
Izaiáš 54:8...před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro...
Izaiáš 55:7...smýšlení. se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští. smýšlení...
Izaiáš 55:9...cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou cesty nad vašimi cestami, tak je ...
Izaiáš 56:5...ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy...
Izaiáš 57:17... každá duše, již jsem učinil! Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt,...
Izaiáš 60:1... tvé světlo je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy, nad...
Izaiáš 60:2...tebou! Hle, tma přikryje zemi a soumrak národynad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se...
Izaiáš 60:10... ve svém hněvu jsem bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny,...
Izaiáš 61:7...mít dvojitý podíl, místo své potupy budete jásat nad svým dědictvím. V jejich zemi získáte dvojitý podíl,...
Izaiáš 62:5...se tvůj Stavitel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebou! Jeruzaléme, na...
Izaiáš 66:10...se, radujte spolu s , všichni, kdo jste nad truchlili! Budete sát do sytosti z prsů její útěchy,...
Jeremiáš 1:10...ti do úst svá slova. Pohleď, dnes ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil...
Jeremiáš 1:12... "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo...
Jeremiáš 2:12...nesmysly! Zděste se, nebesa, otřásejte se hrůzou nad tím, co se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal...
Jeremiáš 2:15...Proč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili, města spálili, takže v...
Jeremiáš 2:23...baaly.' Jen se podívej, cos prováděla v Údolínad tím, cos páchala, se zamysli! Jsi velbloudice pádící...
Jeremiáš 4:12...to je příliš silný. Přichází ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy...
Jeremiáš 6:1...utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se blíží neštěstí, strašné...
Jeremiáš 6:17... Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste...
Jeremiáš 6:26...se pytlem, svíjej se v popelu, naříkej jako nad jedináčkem v nejtrpčím smutku - vždyť na nás táhne...
Jeremiáš 9:9... když je ten národ takový?" Pláču a běduji nad horami, nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv, že...
Jeremiáš 9:17... přijdou!" si pospíší a bědují nad námi. se nám z očí řinou slzy, zpod víček nám...
Jeremiáš 11:17...oheň! Hospodin zástupů, který sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal...
Jeremiáš 11:20...zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví...
Jeremiáš 12:15...spolu s nimi. Poté, co je vykořením, se ale nad nimi znovu slituji a přivedu je zpět, každého do jeho...
Jeremiáš 13:17...ve tmu nejhlubší. Jestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, oči budou plakat hořce, přetékat...
Jeremiáš 15:5...země. Kdo , Jeruzaléme, polituje? Kdo se nad tebou ustrne? Kdo se zastaví zeptat se, jak ti je?...
Jeremiáš 16:7...smuteční hostinu k útěše těch, kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matku, nedostanou...
Jeremiáš 16:13...sloužit cizím bohům dnem i nocí, neboť se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin,...
Jeremiáš 18:16... Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde, se zhrozí...
Jeremiáš 19:8... Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso...
Jeremiáš 20:12...vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte...
Jeremiáš 22:10...se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj; plačte však nad tím, který...
Jeremiáš 22:20... z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou všichni rozdrceni! Mluvil...
Jeremiáš 22:30...se nezdaří usednout na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na...
Jeremiáš 23:4...pastvinu, kde se rozplodí a rozmnoží. Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o budou pečovat, takže se...
Jeremiáš 26:24...a jeho mrtvolu pohodil na veřejném hřbitověNad Jeremiášem ale držel ruku Achikam, syn Šafanův, takže...
Jeremiáš 30:15...vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit. To jsem ti...
Jeremiáš 30:18..."Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stanynad jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde...
Jeremiáš 31:7...Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi národy, hlasitě...
Jeremiáš 31:10...‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždínad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin...
Jeremiáš 31:15...- nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Tak...
Jeremiáš 31:20... že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které miluji?...
Jeremiáš 31:28...i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracel, bořil, ničil a...
Jeremiáš 32:27..."Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle,...
Jeremiáš 33:9...které jim prokáži. Zůstanou v úžasu a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad vším pokojem, který svému...
Jeremiáš 33:26...a Jákoba. Ano, změním jejich osud a slituji se nad nimi!" Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když...
Jeremiáš 35:4...syna Jigdaliášova. Byla hned vedle síně velmožůnad síní strážce prahu Maasejáše, syna Šalumova. Postavil...
Jeremiáš 39:5...do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před...
Jeremiáš 42:12...z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Jestliže...
Jeremiáš 43:10...krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny, které jsem tu zapustil; nad nimi...
Jeremiáš 44:27...‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé...
Jeremiáš 48:5...s pláčem stoupají, ve stráních u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňte!...
Jeremiáš 48:11...krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo...
Jeremiáš 48:28... usaďte se na skále, Moábci! Buďte jako holubice nad srázem hnízdící. Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho...
Jeremiáš 48:31...A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkámnad muži z Kir-cheresu lkám. Nad tebou pláču, révo Sibmy,...
Jeremiáš 48:32...celý Moáb naříkám, nad muži z Kir-cheresu lkámNad tebou pláču, révo Sibmy, tak jako pláče Jaezer. Tvé...
Jeremiáš 48:36...výšiny a svým bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži z Kir-cheresu jak...
Jeremiáš 48:40...praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb,  nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti...
Jeremiáš 48:44...do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábánad tím se sklapne past. Přivedu totiž na Moáb čas...
Jeremiáš 48:47...osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael...
Jeremiáš 49:17...děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Jako když byla...
Jeremiáš 49:20...budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. Rachot jejich pádu otřese zemí, k Rudému moři...
Jeremiáš 49:22...jejich křik. Hle, orel se zvedá a dolů vrhá senad Bosrou křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů bude v...
Jeremiáš 49:38...nimi meč, abych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmože, praví...
Jeremiáš 50:13... kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran,...
Jeremiáš 50:45...budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy...
Jeremiáš 51:8...Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví!...
Jeremiáš 51:9...se. Opusťme jej, pojďme každý do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, k oblakům se rozroste."...
Jeremiáš 51:14... vojskem - bude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem,...
Jeremiáš 51:48...mrtvoly. Nebe a země i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci,...
Jeremiáš 52:9...králi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před...
Pláč 1:7...na pomoc, nepřítel se tenkrát díval a smál se nad tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně hřešila, stala...
Pláč 1:20... jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsou nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma...
Pláč 1:21... nepřátelé slyší o mém neštěstí a jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž přivedeš ten vyhlášený den...
Pláč 2:11...sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i...
Pláč 2:15...a přeludy! Všichni, kdo půjdou okolo, sprásknou nad tebou ruce. Hvízdnou a hlavou potřesou nad Dcerou...
Pláč 2:17... odedávna, bořil, aniž se slitoval. Obveselil nad tebou protivníka, roh tvých nepřátel nechal triumfovat....
Pláč 3:54...chtěli můj život ukončit, zaházeli kamenímNad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený!...
Pláč 4:2...na každém nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako džbány, jak...
Pláč 4:7...pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníhnad mléko bělejší. Těla měli ruměná jako rubíny, jako by...
Pláč 5:8...jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o...
Pláč 5:17...naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči - že z hory Sion...
Ezechiel 1:19...se kola s nimi, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch, tam šly...
Ezechiel 1:21...se hýbala; když stály, stála, když se vznášely nad zemí, vznášela se i kola spolu s nimi, neboť ta kola...
Ezechiel 1:22... neboť ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako třpytivá...
Ezechiel 1:25... Stály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad klenbou nad jejich hlavami ozval hluk. Nahoře nad...
Ezechiel 1:26...klenbou nad jejich hlavami ozval hluk. Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobného...
Ezechiel 5:10...budou jíst děti a děti jíst své rodiče! Vykonám nad tebou své rozsudky a všechny tvé přeživší rozptýlím na...
Ezechiel 5:15...národům před očima všech kolemjdoucích.  nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě...
Ezechiel 6:9...vzpomenou na - na to, jak jsem se trápil nad jejich smilným srdcem, které se odvrátilo ode , a nad...
Ezechiel 7:16...všichni však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno...
Ezechiel 9:3...Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal...
Ezechiel 9:4...znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají." Potom...
Ezechiel 10:1...jsem, cos mi přikázal." Podíval jsem se a hlenad klenbou nad hlavami cherubů bylo cosi jako safírový...
Ezechiel 10:4... Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn...
Ezechiel 10:16... a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala...
Ezechiel 10:18...se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se...
Ezechiel 10:19...brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi. Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod...
Ezechiel 11:9...vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás...
Ezechiel 11:22...s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se vznesla...
Ezechiel 11:23...sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města. Ve vidění, které jsem dostal...
Ezechiel 16:5...ani plenkami zavinuta jsi nebyla. Nikdo se nad tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze...
Ezechiel 19:1...Hospodin. Obraťte se a žijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice...
Ezechiel 19:9...a uvrhli do vězení, aby neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. Tvá matka jak réva na tvé vinici...
Ezechiel 19:11...větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškou a hustou korunou. Zuřivě však...
Ezechiel 21:12...zdrcený trpkým zármutkem. se zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou, která...
Ezechiel 21:15...k porážce, lesk jako blesk! Nejásejme nad žezlemmého syna'. Ten meč se i všem stromům vysmívá....
Ezechiel 21:17...meči a s nimi i můj lid. Bij se do hrudi nad tím neštěstím! Ano, je to zkouška. Co když ale z toho...
Ezechiel 22:13... praví Hospodin. Pohleď - tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou uprostřed tebe!...
Ezechiel 25:3...Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad izraelskou...
Ezechiel 25:6...a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí, proto teď na tebe vztáhnu ruku a dám...
Ezechiel 26:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena,...
Ezechiel 26:16...na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi...
Ezechiel 26:19... jako jsou města, kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubina a mocné vody přikryjí, tehdy ...
Ezechiel 27:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni bráně mořských cest, obchodnici s mnoha...
Ezechiel 27:30...na zemi. Hlasitě se dají do křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou, svíjet se budou v...
Ezechiel 27:31...posypou, svíjet se budou v popelu. Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s...
Ezechiel 27:32...nad tebou a trpce se dají do křiku. Spustí nad tebou truchlivý žalozpěv a zazpívají o tobě: ‚Kdo byl...
Ezechiel 27:36...se zkřivenými tvářemi. Obchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčí. Budeš odstrašujícím znamením -...
Ezechiel 28:12...Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 28:26... Budou žít v bezpečí, vykonám své rozsudky nad všemi zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A tehdy...
Ezechiel 29:15...než ostatní království a nebude se vyvyšovat nad jiné národy. Udělám je tak nepatrnými, aby nevládli...
Ezechiel 31:5...stromům v okolí. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc, jeho...
Ezechiel 31:14...nesahaly k oblakům a ve své pýše se nestavěly nad ostatní stromy napájené vodami. Jeden jak druhý přece...
Ezechiel 31:15...do podsvětí, zahalil jsem hlubinu smutkem nad ním; zadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody...
Ezechiel 32:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za...
Ezechiel 32:16... jej zpívají dcery národů! jej zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 32:18... truchli spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými hordami. Pošli je do podsvětí k těm, kdo...
Ezechiel 32:31...farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví Panovník...
Ezechiel 34:4...zpět, ztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujete. Rozutekly se, protože neměly pastýře, a...
Ezechiel 34:23... Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého...
Ezechiel 35:15...K radosti celého světa zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš...
Ezechiel 36:2... Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!'...
Ezechiel 36:21...museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi...
Ezechiel 39:25...Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze zajetíNad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se...
Ezechiel 41:6...postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly...
Ezechiel 41:20...a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy  nad vchod. Chrámová loď měla čtverhranné veřeje. Před...
Ezechiel 42:3...vnějšího nádvoří měla ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů...
Ezechiel 47:12...zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy...
Daniel 2:38...lidi, zvěř i ptactvo, a učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane...
Daniel 3:33...zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními! , Nabukadnezar, jsem žil šťastně a...
Daniel 4:14...vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je...
Daniel 4:22...napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je...
Daniel 4:29...býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je...
Daniel 4:31...živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před...
Daniel 5:21...býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a koho chce,...
Daniel 6:3...po celém královském území sto dvacet satrapůnad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové...
Daniel 7:2...v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. Vtom se z...
Daniel 8:16...přede mnou náhle stanula jakoby mužská postavaNad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá:...
Daniel 9:17... Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a...
Daniel 9:20...a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se modlil,...
Daniel 11:7...krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí také jejich bohy, jejich sochy,...
Daniel 11:39... kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase...
Daniel 12:6... Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy...
Daniel 12:7...skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a...
Ozeáš 1:6... jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem Izraele nesmiluji; víckrát jim neodpustím. Nad...
Ozeáš 1:7...Izraele nesmiluji; víckrát jim neodpustímNad domem Judy se ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem...
Ozeáš 2:25...to vše odpoví Jizreeli. Do země si jej zasejinad Lo-ruchamou se smiluji. Lo-amiho oslovím: "Jsi můj lid...
Ozeáš 8:10... aby brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži. Efraim tolik oltářů k oběti za hřích - z...
Ozeáš 10:5...obyvatelé o to bet-avenské veletele. Jeho lid nad ním bude lkát, jeho kněží budou naříkat, že je ta jeho...
Ozeáš 13:15...Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby...
Joel 2:18...s ním?'" Hospodin se pak rozhorlí pro svou zemnad svým lidem se slituje. Hospodin svému lidu odpoví: "Hle...
Amos 5:1... Bůh zástupů. Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele: Panna izraelská...
Amos 5:15...dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa...
Amos 6:13...spravedlnosti v pelyněk - vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými...
Amos 8:10...hlavy budou oholeny. Nechám zem truchlit jako nad jednorozeným - její poslední den bude nejtrpčí! Hle,...
Amos 9:1... aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se...
Abdiáš 1:12...- tehdys byl jako jeden z nich! Nekochej se nad bratrem svým v den jeho neštěstí! Neraduj se nad...
Abdiáš 1:21... Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane království Hospodinovo. ...
Jonáš 4:6...popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu...
Micheáš 1:16...do adulamské jeskyně. Ohol si hlavu ve smutku nad svými hýčkanými syny. Pořiď si lysinu jako sup -...
Micheáš 3:6...vidění; temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad těmi proroky, den se nad nimi zatemní. Vidoucí budou...
Micheáš 4:1...se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k...
Micheáš 4:7...učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky. Migdal-edere,...
Micheáš 5:8...jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou vymýceni!...
Micheáš 5:14...vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte, co praví Hospodin:...
Micheáš 7:4...- den, kdy se s tebou zúčtuje! Teď přijde zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani příteli,...
Micheáš 7:19... neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše...
Nahum 1:1...našim otcům tehdy za starodávných dnů. Otrel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše. Žárlivý Bůh a...
Nahum 3:5...tobě!" praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou...
Sofoniáš 2:10...kvůli jejich pýše, kvůli urážkám a povyšování se nad lid Hospodina zástupů. Hospodin pro bude strašlivý,...
Sofoniáš 2:15... jen zvěř tu peleší! Každý kolemjdoucí nad ním zasyčí a pěstí zahrozí. Běda tomu zatvrzelému...
Sofoniáš 3:17...z tebe veselit, svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jako v den slavnosti." "Odstraním z...
Ageus 1:10...a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu....
Zachariáš 1:12..."Hospodine zástupů, kdy se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť se na hněváš...
Zachariáš 9:14...oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad nimi a jako blesk vyrazí jeho šíp. Panovník Hospodin...
Zachariáš 12:1...to pravé oko oslepne!" Ortel slova Hospodinova nad Izraelem. Hospodin, který prostírá nebesa, zakladatel...
Zachariáš 12:4...něm tak, že zešílí. S otevřenýma očima budu bdít nad domem Judy, ale všechny koně národů oslepím. Vůdcové...
Zachariáš 12:10...ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen...
Malachiáš 1:1...zástupů nikdo kupčit! Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše. Miluji vás, praví Hospodin....
Malachiáš 1:9...Hospodin zástupů. Jen si nakloňujte Boha, aby se nad vámi slitoval - jenže s tímhle v rukách? Projeví svou...
Matouš 2:9...na východě, je předcházela, se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili,...
Matouš 2:18...křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Když...
Matouš 5:37... je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za...
Matouš 7:28..." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo zmocnění, a...
Matouš 9:27...šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za...
Matouš 10:1...svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali...
Matouš 10:24...města, než přijde Syn člověka. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je...
Matouš 11:11...' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském...
Matouš 12:8...byste nevinné. Syn člověka je totiž pánemnad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich synagogy...
Matouš 13:57...nás? Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti;...
Matouš 17:15...padl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se nad mým synem. padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá...
Matouš 18:27...mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když...
Matouš 18:33...ti celý dluh, protože jsi prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se slitoval nad...
Matouš 20:25...zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale...
Matouš 20:30...Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli...
Matouš 20:31...křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co...
Matouš 22:22...císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž den k...
Matouš 22:33... ale živých!" A když to zástupy uslyšely, žasly nad jeho učením. Když se farizeové doslechli, že Ježíš...
Matouš 24:45...věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas?...
Matouš 27:37...tam seděli a hlídali hoNad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ,...
Marek 1:22... vešel hned v sobotu do synagogy a učilNad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten,...
Marek 2:4...k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým...
Marek 2:28... ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánemnad sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk...
Marek 5:19... jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedy a začal v Dekapoli...
Marek 6:3... že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a...
Marek 6:7...učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu neberou...
Marek 9:22...ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro...
Marek 10:42...a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak...
Marek 11:18... protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města...
Marek 12:17... a Bohu, co je Boží," řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu. Potom k němu přišli saduceové (kteří tvrdí...
Lukáš 1:33... trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." "Jak...
Lukáš 2:18...dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova...
Lukáš 2:47...klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče...
Lukáš 4:32...Kafarnaum. Když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich...
Lukáš 4:39...horečkou, a tak ho za ni poprosili. Postavil se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned...
Lukáš 5:9...Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi společníci,...
Lukáš 6:5...mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánemnad sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učil....
Lukáš 6:40...slepého? Nespadnou oba do jámy? Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak...
Lukáš 7:9...to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který jej následoval:...
Lukáš 8:52...Petra, Jakuba, Jana a rodičů děvčátka. Všichni nad plakali a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřela,...
Lukáš 9:38...z davu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj se nad mým synem - mám jenom jeho! Náhle ho napadá zlý duch a...
Lukáš 9:43...Boží velkolepostí. Zatímco všichni žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům:...
Lukáš 12:42...ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával...
Lukáš 12:44... že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si ale ten služebník v srdci...
Lukáš 15:7...Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti...
Lukáš 15:10...vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš pokračoval:...
Lukáš 17:13...a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se ukázat...
Lukáš 18:13...k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento muž,...
Lukáš 19:41...dorazil na hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti...
Lukáš 20:26...ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu přišli někteří ze...
Lukáš 22:25...asi největší. On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat...
Lukáš 23:27...za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery...
Lukáš 23:28...se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí...
Lukáš 23:38..."Zachraň se, jestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze...
Lukáš 24:12...tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo. Téhož dne se dva z nich vydali do...
Jan 11:19...mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází...
Jan 12:31...kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven...
Skutky 12:18...se rozednilo, mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal....
Skutky 19:13...se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem,...
Skutky 20:38... objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce se rmoutili nad jeho slovy, že ho nikdy neuvidí. Tak ho doprovázeli...
Římanům 1:32...nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale...
Římanům 2:2...sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si...
Římanům 5:14... Od Adama po Mojžíše tedy vládla smrt, a tonad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam...
Římanům 6:9...vstal z mrtvých a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel...
Římanům 7:1...život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon...
Římanům 9:15...případě! Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji senad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji."...
Římanům 9:18...rozhlášeno po celé zemi." Smilovává se tedynad kým chce, a koho chce, zatvrzuje. Možná mi řekneš: "Co...
Římanům 9:28... Hospodin učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin...
Římanům 11:18... Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty...
Římanům 14:5...jej dokáže podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý je...
1. Korintským 4:6...abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se tedy nikdo kvůli jednomu z nás...
1. Korintským 10:13...Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko...
2. Korintským 1:24...nepřišel jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece...
2. Korintským 2:3...tom napsal, abych se, přijdu, nemusel rmoutit nad těmi, z nichž bych se měl radovat. Jsem o vás všech...
2. Korintským 12:21...vámi znovu neponížil, kdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokání z...
Galatským 4:20...teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte...
Efeským 1:21...a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno,...
Efeským 4:10...sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své...
Filipským 2:9...smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před...
Filipským 2:27...nemoci. Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych...
Koloským 2:15...vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli...
1. Tesalonickým 4:13... abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš,...
Židům 1:9...proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi...
Židům 3:6...později, ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým domem. A jeho dům jsme my, pokud si udržíme tu...
Židům 7:1...vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi; dal mu požehnání a Abraham mu ze všeho oddělil...
Židům 7:26... neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat...
Židům 8:12...z nich, mne totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc."...
Židům 9:5... Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvyNad truhlou byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali...
Židům 10:21... to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v...
Židům 13:17...ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. ...
Jakub 2:13... čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je, bratři moji, když někdo...
Jakub 5:1...je hřích. A teď vy, boháči - plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty...
1. Petr 2:8...a skála pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich...
1. Petr 5:2...Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu...
1. Petr 5:3... ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, se...
2. Petr 2:11... Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a mocinad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tihle se...
1. Jan 2:13...počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce....
1. Jan 2:14...a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo v...
1. Jan 4:4...Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten,...
Zjevení 2:26...zachovává skutky do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako...
Zjevení 5:10...králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a...
Zjevení 6:8...Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a...
Zjevení 9:11...měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky...
Zjevení 11:6...jejich prorokování nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi...
Zjevení 11:7...z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici...
Zjevení 11:10...mrtvoly pochovat do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a budou si navzájem...
Zjevení 11:18... ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky...
Zjevení 12:11...dnem i nocí obviňoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na...
Zjevení 13:7...svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se ...
Zjevení 14:18...od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý...
Zjevení 15:2...moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména....
Zjevení 16:9...žárem a rouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu...
Zjevení 17:14...šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním...
Zjevení 17:18...jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země." Potom jsem spatřil jiného anděla, jak...
Zjevení 18:9... smilnili a hýřili, ji budou oplakávat a budou nad kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích...
Zjevení 18:11...tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad budou plakat a truchlit, neboť nikdo nekoupí...
Zjevení 18:20...rejdaři - bylo zničeno v jedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe, svatí apoštolové i proroci - Bůh je...
Zjevení 20:3...let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby nesváděl národy, dokud se nenaplní těch...
Zjevení 20:6...a svatý, kdo podíl na prvním vzkříšeníNad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a...

Slova obsahující nad: abinadab (2) abinadaba (6) abinadabova (4) abinadabovi (1) achinadab (1) aminadab (5) aminadaba (5) aminadabova (1) aminadabovu (1) aminadabův (4) chenadadovi (1) chenadadových (1) chenadadovým (1) chenadadův (1) jedenadvacátého (1) jedenadvacet (1) jednadvacátého (1) jednadvacátý (2) jednadvaceti (3) jonadab (10) jonadaba (3) jonadabem (1) jonadabovi (2) machnadbaj (1) nad (886) nadál (1) nadále (32) nadán (1) nadaného (1) nadaní (1) nadáním (1) nadaným (2) nadanými (1) nadarmo (16) nadávají (1) nadávali (1) nadávat (1) nadávka (1) nadávkami (3) nadávkou (6) nadávku (1) nadávky (7) nadbytek (2) nadbytku (3) nade (76) nadechnout (2) naděje (47) naději (74) nadějí (24) nadél (2) nadělal (5) nadělala (1) nadělali (3) nadělám (1) naděluje (1) nadešel (11) nadešla (3) nadcházejícího (1) nadcházejících (3) nadcházejícím (3) nadcházel (1) nadiktoval (1) nadlehčí (1) nadlouho (5) nadmíru (1) nadnáší (1) nadnesla (1) nadobro (6) nadojí (1) nadouvat (1) nadpraží (2) nadržovat (2) nadřízen (1) nadřízené (1) nadsazuje (1) nadšeně (1) nadšení (2) nadto (3) nadut (2) nadutá (1) nadutce (2) nadutci (4) nadutcích (1) nadutců (2) nadutcům (1) nadutče (1) naduté (3) nadutě (1) nadutec (3) nadutost (1) nadutosti (3) nadutý (2) nadvládě (2) nadvlády (1) nadýmá (2) návnada (1) nejnadanější (1) nenadále (2) nenadáš (1) nesnadná (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |