Nabere

Hledám varianty 'nabere' [ nabrat (1) nabrali (6) nabral (7) naberte (3) nabereš (1) nabere (12) naber (4) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 43:11..." se stane, co se musí stát. Udělejte tohleNaberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste...
Exodus 4:9...ani těm dvěma znamením a neposlechnou nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda,...
Exodus 9:8... Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí...
Exodus 16:32...koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal totoNaber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše...
Exodus 23:12...býk i osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména...
Exodus 31:17...učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinulnabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj...
Leviticus 4:25...oběť; je to oběť za hřích. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro...
Leviticus 4:30...ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti;...
Leviticus 4:34... kde se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro...
Leviticus 14:14...náleží knězi - je svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění a potře očišťovanému...
Leviticus 14:25... Potom beránka zabije jako oběť odškodněnínabere trochu jeho krve a potře očišťovanému lalůček...
Leviticus 16:12...a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hříchNabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři...
Numeri 5:17...ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z...
Numeri 19:4...jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke...
Numeri 19:9...do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo za...
Soudců 14:9...lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a medNabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k otci a...
1. Samuel 14:27...v ruce, a ponořil její konec do plástve meduNabral ho, ochutnal a oči se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu...
1. Královská 20:10...v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: "...
1. Královská 20:27...proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupilinabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim...
2. Královská 7:8...do jednoho stanu a dali se do jídla a pitíNabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli si to...
Přísloví 8:33...těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučenínaberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo...
Přísloví 15:32...vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum nabere. Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu...
Izaiáš 41:1... Zmlkněte přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví - pojďme společně...
Ezechiel 10:2...pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp...
Ezechiel 10:6...Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi a...
Ezechiel 10:7...Jeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cherubynabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho...
Ezechiel 27:9...a jejich posádky kotví u tebe, aby tvé zboží nabrali. Válečníci z Persie, Lydie i Libye bojují za tebe....
Daniel 10:19.... "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj toběNaber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil, byl jsem...
Lukáš 5:6...to říkáš ty, spustím sítě." Jakmile to udělalinabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat....
Zjevení 22:17...Kdo žízní, přijde, a kdo chce, zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této...

Slova obsahující nabere: nabere (12) nabereš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |