Nabídne

Hledám varianty 'nabídne' [ nabídnu (1) nabídnout (2) nabídnou (2) nabídni (4) nabídneš (2) nabídne (9) nabídlo (1) nabídli (5) nabídla (3) nabídl (10) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 24:33... kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc...
Leviticus 7:30...Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí...
Leviticus 8:29...Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření,...
Leviticus 9:21...na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl...
Leviticus 10:15...spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a...
Leviticus 14:12...s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí...
Leviticus 14:24...oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť...
Leviticus 23:20...s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu, připadne to...
Numeri 5:25...kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivostinabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Vezme z ...
Numeri 6:20...vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou...
Numeri 8:11... synové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali...
Numeri 8:13...levity postav před Árona a před jeho synynabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z...
Numeri 8:15...a levité budou moji. Poté, co je očistíšnabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při...
Numeri 8:21...se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad...
Deuteronomium 15:8...srdce a neodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se...
Deuteronomium 20:10...přitáhneš k městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak...
Růt 2:18...nasbírala. Vzala také, co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se tchyně,...
1. Samuel 25:39...na jeho hlavu." Potom David poslal pro Abigailnabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci...
1. Samuel 28:22... Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebniciNabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš...
1. Samuel 28:25...a napekla z nekvašené chleby. Potom to nabídla Saulovi a jeho služebníkům. Pojedli, vstali a ještě...
2. Samuel 13:9...z něj srdíčka a upekla je. Potom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!"...
2. Samuel 19:34...to byl zámožný člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe."...
1. Královská 20:34...on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A...
1. Královská 22:50...v Ecjon-geberu. Achaziáš, syn Achabůvnabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky jedou na...
2. Královská 4:43..." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, ...
2. Královská 4:44...se a ještě zbude." A opravdu - když jim to nabídl, najedli se a ještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin....
1. Letopisů 29:5... co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové...
1. Letopisů 29:6...kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů...
Nehemiáš 11:2...městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou přední...
Žalmy 110:3...svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z...
Izaiáš 58:10...prstem a řeči zlé, hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejde v...
Jeremiáš 35:2... pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově doměnabídni jim víno." Pozval jsem tedy Jaazaniáše, syna...
Amos 8:5...obilí? Kdy skončí den sobotní, abychom zrní nabídli, abychom z míry ubrali a k ceně přidali, abychom...
Malachiáš 1:8...a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a zahrne...
Lukáš 10:8... V kterémkoli městě vás přijmou, jezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim:...
Lukáš 11:6...přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře jsou...
Skutky 24:26...budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často...
1. Korintským 10:27...a vám se chce jít, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Kdyby vám...
Galatským 3:22...všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Než...

Slova obsahující nabídne: nabídne (9) nabídneš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |