Naživu

Hledám varianty 'naživu' [ naživu ]. Nalezeny 74 verše.
Genesis 6:20...všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se , a...
Genesis 12:12...‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě...
Genesis 12:13...díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak...
Genesis 19:20...utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel;...
Genesis 20:7...je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš -...
Genesis 42:2...Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů...
Genesis 43:8...se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj...
Genesis 47:19...faraonovými otroky! Dej nám osivo, zůstaneme naživu a nezemřeme a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro...
Exodus 1:17... jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co...
Exodus 1:18... "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky...
Exodus 19:13... to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve zazní...
Exodus 21:21... musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem...
Exodus 22:17...ve výši panenského věna. Čarodějnici nenech naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít...
Exodus 33:20...tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde...
Numeri 4:19...rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcem,...
Numeri 14:38...rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile...
Numeri 21:9...a on se podíval na toho bronzového hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu...
Numeri 21:35...a s celým jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál...
Numeri 31:15... rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny...
Deuteronomium 2:34...včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist...
Deuteronomium 4:4...přimkli k Hospodinu, jste však dodnes všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi...
Deuteronomium 4:42... Uchýlí se do jednoho z těch měst a zůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben,...
Deuteronomium 5:24... že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný...
Deuteronomium 5:26...živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin,...
Deuteronomium 20:16... tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce, Hivejce a...
Jozue 2:13...mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, bratry a sestry i všechny, kdo...
Jozue 6:17...vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s i všichni v jejím domě, protože ukryla posly,...
Jozue 6:25...a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla...
Jozue 9:15...pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté,...
Jozue 9:20...nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili...
Jozue 9:21...dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců stali...
Jozue 10:28...v vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal naživu; s králem Makedy naložil stejně, jako naložil s...
Jozue 10:30...živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem naložil stejně, jako naložil s...
Jozue 10:33...ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k...
Jozue 10:37...se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to provedl v Eglonu. Město i všechno...
Jozue 10:39...v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s Hebronem, tak naložil s Debirem a...
Jozue 10:40...Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak...
Jozue 14:10... mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy...
Soudců 8:19... "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi, svému...
Soudců 21:14...jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína líto,...
1. Samuel 27:9...) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy...
1. Samuel 27:11..." nebo "do kenijského Negevu." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal...
2. Samuel 8:2...šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli...
2. Samuel 9:1...zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň." V...
2. Samuel 12:22...Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho...
2. Samuel 18:14...do srdce. Protože byl v koruně dubu stále naživu, obstoupilo ho deset Joábových zbrojnošů a ubili...
1. Královská 18:5...ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si...
1. Královská 20:31...a vzdáme se izraelskému králi. Snad ponechá naživu." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými...
1. Královská 21:15...ti odmítal prodat, můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal...
2. Královská 7:4...raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, beztak zemřeme." Ještě...
2. Královská 10:11...přední muže, přátele i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu vypravil do Samaří. Když projížděl...
2. Královská 10:19...oběť Baalovi. Kdokoli bude chybět, nezůstane naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest, aby mohl vyhubit...
Job 2:6... " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od...
Žalmy 41:3...zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchránínaživu udrží jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho...
Žalmy 48:15...na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových...
Žalmy 49:10... nikdo z nich toto nikdy nesvede! Nikdo nebude naživu věčně, hrobová jáma nikoho nemine. Jak vidno, i...
Žalmy 54:6...Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj...
Žalmy 86:2... a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohýNaživu prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému...
Kazatel 4:2...dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě nebyl a neviděl...
Kazatel 7:2...domu veselí. Každého člověka čeká konec - kdo je naživu, na to pomyslí! Lepší je zármutek nežli smích,...
Kazatel 7:12...moudrosti však výhodu: ty, kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on...
Izaiáš 1:9...z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako...
Jeremiáš 27:12...krále, poddejte se mu i jeho lidu a zůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a...
Jeremiáš 27:17...je. Poddejte se babylonskému králi a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli...
Jeremiáš 38:2... ten přežije a zachrání si život; takový zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do...
Pláč 1:11... Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem...
Pláč 1:19... když žebrali o něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, na úzkosti, jak se mi chvějí...
Ezechiel 7:13...nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí se, vše připraveno je,...
Ezechiel 13:19... a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník...
Daniel 7:12... Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění...
Skutky 25:24...celá židovská obec s křikem, že nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že neprovedl nic, za co by zasloužil...
Skutky 28:4...se z moře, ale Spravedlnost ho nenechala naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu...
Římanům 9:29..."Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako...
Filipským 1:22...pro Kristus, a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |