Naší

Hledám varianty 'naší' [ našimi (22) našima (4) naším (34) našim (37) našich (70) naší (42) naši (76) našemu (56) našem (23) našeho (176) naše (182) náš (202) ]. Nalezeno 778 veršù.
Genesis 1:26...je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověkanašemu obrazu, podle naší podoby! panují nad mořskými...
Genesis 5:29...řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil."...
Genesis 19:31...v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom...
Genesis 19:32...otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem....
Genesis 23:6...knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepšínašich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys...
Genesis 24:60...a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě ...
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře, protože...
Genesis 29:26...nesloužil za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou...
Genesis 31:1... jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na...
Genesis 31:14...Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás...
Genesis 31:16...Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti...
Genesis 31:32...své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl...
Genesis 31:53...a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce...
Genesis 34:9...se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi....
Genesis 34:23...stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichni, kdo...
Genesis 34:31...- i můj dům!" Oni však řekli: "To mělnaší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh...
Genesis 37:27...a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti...
Genesis 42:13...muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě domanaším otcem a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak...
Genesis 42:32...nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s naším...
Genesis 43:4...mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho,...
Genesis 43:7..."Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího...
Genesis 43:8... zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj!...
Genesis 43:18...dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne nás a vezme nás...
Genesis 43:21...každého z nás leželo navrchu v jeho vakunaše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď přinesli s...
Genesis 43:28...o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije."...
Genesis 44:24...oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníkunašemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš...
Genesis 44:25...otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,'...
Genesis 44:26...‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebude...
Genesis 44:27... nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebníknáš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka...
Genesis 44:31... zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníkanašeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se...
Genesis 46:34...byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen...
Genesis 47:3...jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této...
Genesis 47:18... že peníze došly. Také stáda dobytka patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a...
Genesis 47:19...nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za...
Genesis 50:17...tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otcenaše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy...
Exodus 1:10...více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidatnašim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad...
Exodus 2:14...biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil...
Exodus 3:18...do pouště, abychom tam obětovali Hospodinunašemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá...
Exodus 5:3...do pouště, abychom tam obětovali Hospodinunašemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem."...
Exodus 5:8...zahálejí. To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a...
Exodus 8:6...řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodinnáš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy,...
Exodus 8:22...vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinunašemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali...
Exodus 8:23...cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinunašemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá,...
Exodus 9:30...tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinemnaším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen ...
Exodus 10:25...a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinunašemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani...
Exodus 10:26...Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu BohuNáš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme...
Exodus 12:27...ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl...
Exodus 17:3...nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k...
Exodus 34:9...nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!"...
Numeri 10:31..." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit....
Numeri 14:3...vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit...
Numeri 16:13...nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem'...
Numeri 20:3...Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste...
Numeri 20:4...shromáždění sem do pouště? Abychom tu mynáš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste...
Numeri 20:15...Jistě víš o všech útrapách, které nás potkalyNaši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho...
Numeri 20:19..."Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc,...
Numeri 21:2...složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin...
Numeri 27:3...obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která...
Numeri 27:4...pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna?...
Numeri 31:50... a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony,...
Numeri 32:17...Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místoNaše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny...
Numeri 32:25...odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a...
Numeri 32:26...služebníci učiní, jak jim náš pán přikazujeNaše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata...
Numeri 32:27...Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi,...
Numeri 36:2...izraelskými rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem...
Numeri 36:3...kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se...
Numeri 36:4...vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho otcovského kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz...
Deuteronomium 1:6...vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodinnáš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této...
Deuteronomium 1:19...jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodinanašeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští,...
Deuteronomium 1:20..."Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodinnáš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal...
Deuteronomium 1:25...nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodinnáš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat...
Deuteronomium 1:28...rukou Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdemeNaši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid...
Deuteronomium 1:41...a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodinnáš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a...
Deuteronomium 2:14...potok Zered!" a tak jsme překročili potok ZeredNaše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered...
Deuteronomium 2:29...přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodinnáš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít...
Deuteronomium 2:33...proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodinnáš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho...
Deuteronomium 2:36...tvrze, která by před námi obstála. Hospodinnáš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi...
Deuteronomium 2:37...k městům v horách a vůbec k ničemu, co Hospodinnáš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se...
Deuteronomium 3:3...králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodinnáš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga...
Deuteronomium 4:7...národ bohy tak blízké, jako je Hospodinnáš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ ...
Deuteronomium 5:2... Učte se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodinnáš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu...
Deuteronomium 5:3...smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin neuzavřelnašimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi,...
Deuteronomium 5:24...vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodinnáš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli...
Deuteronomium 5:25...nadále muset poslouchat hlas Hospodinanašeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas...
Deuteronomium 5:27...Přistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodinnáš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš...
Deuteronomium 6:4... Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého...
Deuteronomium 6:22...Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na...
Deuteronomium 6:23...sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili...
Deuteronomium 6:24...Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše...
Deuteronomium 6:25...našeho života povede dobře a tak je tomu dnesNaše spravedlnost je v tom, abychom před Hospodinem pečlivě...
Deuteronomium 21:7... jíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly....
Deuteronomium 21:20...města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje...
Deuteronomium 26:3...Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a...
Deuteronomium 26:7...robotou. Volali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše utrpení,...
Deuteronomium 26:15... kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního...
Deuteronomium 29:14... kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinemnaším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami...
Deuteronomium 29:17... jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodinanašeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se...
Deuteronomium 29:28...jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinunašemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim...
Deuteronomium 31:7...s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty jim ji předáš do...
Deuteronomium 31:17...ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den...
Deuteronomium 31:26...a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodinanašeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši...
Deuteronomium 32:3...Hospodinovo totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny...
Deuteronomium 32:27...si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten...
Deuteronomium 32:31...Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit! Jejich réva je z...
Jozue 2:14...vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zem,...
Jozue 2:18...přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových...
Jozue 2:19...dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé...
Jozue 2:20...doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." "...
Jozue 2:24... "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se ...
Jozue 5:13...šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebonašim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce...
Jozue 7:9...obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?"...
Jozue 9:11...a bášanskému králi Ogovi v Aštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli:...
Jozue 9:12...služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho...
Jozue 9:13...- a podívejte se: popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly."...
Jozue 17:4...přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry...
Jozue 18:6...mně a tu budu za vás losovat před Hospodinemnaším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť...
Jozue 21:2... abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu...
Jozue 22:19...stavbou jiného oltáře, než je oltář Hospodinanašeho Boha. Když se Achan, syn Zerachův, provinil...
Jozue 22:24...jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové...
Jozue 22:25...co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si tedy:...
Jozue 22:27... ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými...
Jozue 22:28...co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli, odpovíme:...
Jozue 22:29...takový oltář stojí před příbytkem Hospodinanašeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi...
Jozue 24:17...a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu...
Jozue 24:18...I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit...
Jozue 24:24... Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinunašemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid...
Soudců 1:3...řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdeme...
Soudců 6:13...všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' -...
Soudců 9:3...a ti se přiklonili k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z...
Soudců 11:2...její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí...
Soudců 11:6...do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským...
Soudců 11:10... budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme...
Soudců 11:24...tak my se držíme toho, co nám dal Hospodinnáš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn...
Soudců 14:3...se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným...
Soudců 16:23... Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj...
Soudců 16:24...na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele - tolik našich...
Soudců 18:5...něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz....
Soudců 20:23...se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl: "Jděte...
Soudců 20:28...před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?" "Jděte,"...
Soudců 21:18...dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmenNaše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci...
Růt 1:8...vám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavénašim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov...
Růt 2:20...živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jedennašich blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál:...
Růt 3:2... že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě převívat ječmen....
Růt 3:9...svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to....
Růt 4:3... chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám...
1. Samuel 2:2... ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám...
1. Samuel 4:3... přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud...
1. Samuel 5:7...boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí násnašeho boha Dágona!" Obeslali proto všechny filištínské...
1. Samuel 5:10...truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny...
1. Samuel 5:11... " se vrátí, kam patří, jenom nehubí násnáš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza....
1. Samuel 7:8...mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinunašemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel...
1. Samuel 12:10...baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě!' Hospodin tedy...
1. Samuel 14:17...řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdonašich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho...
1. Samuel 16:16...mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha.  náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho,...
1. Samuel 17:9... A jestli přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal:...
1. Samuel 17:47... Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířil k...
1. Samuel 20:23... Hospodin posílá pryč. Hospodin je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo...
1. Samuel 20:29...mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosímNaše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, ...
1. Samuel 20:42... je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David pak vyrazil na cestu,...
1. Samuel 24:16...Mrtvého psa, pouhou blechu! je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí s tebou. pohlédne a ujme se...
1. Samuel 25:14...ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouštěnašemu pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti...
1. Samuel 25:17...si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to...
2. Samuel 4:8...o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho...
2. Samuel 5:2...se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej...
2. Samuel 10:12... přijdu na pomoc tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu...
2. Samuel 15:15...odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován...
2. Samuel 17:9...nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteřínašich padli, kdekdo se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo...
2. Samuel 19:10...se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale...
2. Samuel 19:42...také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili...
2. Samuel 19:43...Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu...
2. Samuel 22:32...Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale...
1. Královská 1:11...jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak...
1. Královská 1:43...dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj...
1. Královská 8:21... v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřelnašimi otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun...
1. Královská 8:40...všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému...
1. Královská 8:53...to řekl skrze svého služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto...
1. Královská 8:57...služebníka Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodinnáš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí,...
1. Královská 8:58...Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá, kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a...
1. Královská 8:59...Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinunašemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému...
1. Královská 8:61...kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinunašemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali...
1. Královská 8:65...potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinemnaším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct...
1. Královská 15:19...mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš...
2. Královská 19:19...je zničili. Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země...
2. Královská 22:13... Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili se...
1. Letopisů 12:18...mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na...
1. Letopisů 13:2..."Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodinnáš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské...
1. Letopisů 13:3... se k nám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali...
1. Letopisů 15:13...na místo, které jsem pro ni připravil. Hospodinnáš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy....
1. Letopisů 16:14...jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte...
1. Letopisů 16:35...láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté...
1. Letopisů 19:13...tvé síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu...
1. Letopisů 28:2...smlouvy - chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl:...
1. Letopisů 28:8...Hospodinovým, vás teď proto vyzývámnáš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna...
1. Letopisů 29:10...dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věky! Tvá...
1. Letopisů 29:13...rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale...
1. Letopisů 29:15...tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine,...
1. Letopisů 29:16...dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke...
1. Letopisů 29:18... přináší své dary s radostí. Hospodine, Bože našich otců Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky tu...
2. Letopisů 2:3...a novoluních a při slavnostech Hospodinanašeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který...
2. Letopisů 2:4...Chrám, který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal...
2. Letopisů 6:31...všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému...
2. Letopisů 13:10...vysvěcení, je z něj kněz těch vašich nebohůNaším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží,...
2. Letopisů 13:12... synové Izraele! Nebojujte s Hospodinem, Bohem našich otců! Neuspějete!" Jeroboám ale mezitím vyslal...
2. Letopisů 14:10...proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile....
2. Letopisů 16:3...mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou...
2. Letopisů 19:7...z Hospodina. Jednejte svědomitě, neboť Hospodinnáš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost ani úplatky!" V...
2. Letopisů 20:6...Hospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš...
2. Letopisů 20:7...obstát před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této...
2. Letopisů 20:9...v tomto domě přebývá tvé jméno - a budemenašich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.'...
2. Letopisů 20:10...tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael...
2. Letopisů 20:12...jsi nám odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti...
2. Letopisů 24:5...každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale nespěchali....
2. Letopisů 28:13...abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? jsme se přece...
2. Letopisů 29:6...svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečistéNaši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co...
2. Letopisů 29:9... jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v...
2. Letopisů 32:8...je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodinnáš Bůh, připravený nám pomáhat a vést náš boj." A lid se...
2. Letopisů 32:11...v Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodinnáš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte,...
2. Letopisů 34:21...Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se...
Ezdráš 4:3...ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami,...
Ezdráš 5:12...a dokončil veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou...
Ezdráš 7:27...majetku nebo žalářem. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil...
Ezdráš 8:17...v Kasifii: nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku....
Ezdráš 8:18... nám pošlou služebníky pro dům našeho BohaNáš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů...
Ezdráš 8:21...Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše...
Ezdráš 8:22...chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají...
Ezdráš 8:25... zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i...
Ezdráš 8:30...i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od...
Ezdráš 8:33...dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu...
Ezdráš 9:6...můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můjNaše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k...
Ezdráš 9:7...přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme...
Ezdráš 9:8...i zjevné zostuzení. Teď nám ale Hospodinnáš Bůh, na okamžik daroval milost, takže hrstka z nás...
Ezdráš 9:9...maličko pookřát. I když jsme byli otrocináš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil...
Ezdráš 9:10...útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání,...
Ezdráš 9:13...věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože náš, že jsi nás...
Ezdráš 10:3... Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme...
Ezdráš 10:14...mnoho z nás. tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s...
Nehemiáš 2:17...znovu vystavět jeruzalémské hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj...
Nehemiáš 3:36...spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu!...
Nehemiáš 4:5...je příliš; ty hradby nezvládneme postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se...
Nehemiáš 4:9... syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je...
Nehemiáš 5:4..."Musíme si půjčovat peníze na královskou daňnašich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři?...
Nehemiáš 5:5...z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť...
Nehemiáš 5:9...pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět?...
Nehemiáš 6:1... Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v...
Nehemiáš 6:16...dne měsíce elul. Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a...
Nehemiáš 8:10...těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše...
Nehemiáš 9:5... svému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na věky! Tvé slavné jméno je požehnané,...
Nehemiáš 9:9...splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik....
Nehemiáš 9:32... neboť jsi Bůh milostivý a soucitný. A tak, Bože náš, Bože veliký, mocný a hrozný, zachovávající smlouvu a...
Nehemiáš 9:34... Ty jednáš věrně, to my jsme se provinilinaši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon...
Nehemiáš 9:36...hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty -...
Nehemiáš 9:37...hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají, co...
Nehemiáš 10:1...sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží." Svou pečeť připojili:...
Nehemiáš 10:30...dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodinanašeho Pána, i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své...
Nehemiáš 10:34...za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si...
Nehemiáš 10:35...dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je...
Nehemiáš 10:37...všech stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého...
Nehemiáš 10:38... z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme...
Nehemiáš 10:39... a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů...
Nehemiáš 13:2... Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklelNáš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon...
Nehemiáš 13:4...se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl mu velikou...
Nehemiáš 13:18...sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo!...
Nehemiáš 13:27... abyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady,...
Job 8:9...otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nicnaše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti...
Job 15:10...něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem...
Job 36:26...je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z moře...
Job 37:5...Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí:...
Žalmy 8:2...gitejský nástroj. Žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl...
Žalmy 8:10... vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 12:5...všechny lstivé rty a pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!"...
Žalmy 12:8...tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy...
Žalmy 18:32...Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou...
Žalmy 20:6...Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní...
Žalmy 20:8...ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my...
Žalmy 22:5...jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chvalNaši otcové v tebe doufali, doufali a tys je vysvobozoval....
Žalmy 33:20...od smrti, aby je živil v dobách hladovýchNaše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít!...
Žalmy 33:21...- on je naše pomoc a náš štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá...
Žalmy 33:22...je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův, když před Abimelechem...
Žalmy 40:4... Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina...
Žalmy 44:2...uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech, v těch...
Žalmy 44:8...mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězitnaše protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem...
Žalmy 44:10...nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši...
Žalmy 44:11...jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás obrali! Jak ovce na...
Žalmy 44:14...svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu...
Žalmy 44:19...jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvouNaše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel náš...
Žalmy 44:25...nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše...
Žalmy 44:26... nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz...
Žalmy 46:2... vysokým hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná....
Žalmy 46:8...se země rozplyne! S námi je Hospodin zástupůnaším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co...
Žalmy 46:12...jsem na zemi! S námi je Hospodin zástupůnaším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pro předního zpěváka....
Žalmy 47:4...je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil -...
Žalmy 47:5...podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohanyNaše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si...
Žalmy 47:7...na roh beraní. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte! Králem je Bůh všude na zemi, proto...
Žalmy 48:2... Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou...
Žalmy 48:9...uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní navěky! séla Rozjímáme,...
Žalmy 48:15...mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme...
Žalmy 50:3...Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje,...
Žalmy 59:12...však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich...
Žalmy 60:12...jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, kterýnašimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli,...
Žalmy 62:9...každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohemnaší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou...
Žalmy 64:7... "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž...
Žalmy 65:3...K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich...
Žalmy 65:4...vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným,...
Žalmy 65:6...svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří...
Žalmy 66:8...bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte...
Žalmy 66:9... dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal...
Žalmy 66:11...nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše...
Žalmy 66:12...bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl...
Žalmy 67:7...národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůhnáš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí...
Žalmy 68:20...Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůhnáš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy,...
Žalmy 68:21...Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům...
Žalmy 68:33...Bohu se vzdát! Zpívejte Bohu, království zeměnašemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných...
Žalmy 78:3... Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení...
Žalmy 78:5... Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí...
Žalmy 79:8... že zpustošili jeho obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak...
Žalmy 79:9...- ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše...
Žalmy 79:10...pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek...
Žalmy 79:12...- odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovejNašim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane...
Žalmy 80:4... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš...
Žalmy 80:7...pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám...
Žalmy 80:8... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal...
Žalmy 80:20... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj....
Žalmy 81:2...na gitejský nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohunaší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní hudba...
Žalmy 81:4...Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to...
Žalmy 84:10... popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden...
Žalmy 85:5...odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! To...
Žalmy 85:10...Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu setkají...
Žalmy 85:13...z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdařínaše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží,...
Žalmy 89:18...síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému...
Žalmy 89:19...tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi...
Žalmy 90:1...Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi...
Žalmy 90:8...tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsímeNaše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo...
Žalmy 90:9...před sebe, naše tajnosti na světlo tváře svéNaše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem...
Žalmy 90:10...hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při...
Žalmy 90:12...tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodine -...
Žalmy 90:15...nasyť nás, štěstím zpíváme do konce životaNaše radost trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy...
Žalmy 90:17...děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo našich rukou ...
Žalmy 92:14...V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří,...
Žalmy 94:23... jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodinnáš Bůh, je vyhladí! Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí,...
Žalmy 95:1... zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností,...
Žalmy 95:6...a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž...
Žalmy 95:7...Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje....
Žalmy 98:3... aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do...
Žalmy 99:5...v Jákobovi konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a...
Žalmy 99:8...a zákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští,...
Žalmy 99:9...jejich zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý...
Žalmy 100:3...něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho...
Žalmy 103:10...zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko...
Žalmy 103:12...je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je...
Žalmy 105:7...jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje...
Žalmy 106:6...s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako  naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zle. Naši...
Žalmy 106:7...naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zleNaši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé...
Žalmy 106:47... kdo je drželi v zajetí. Zachraň nás, Hospodinenáš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno ...
Žalmy 108:12...než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenžnašimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli,...
Žalmy 108:14... S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 113:5... jeho sláva klene se nad nebesy. Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na...
Žalmy 115:3...mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a...
Žalmy 116:5...mi!" Milostivý je Hospodin a spravedlivý, anonáš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem...
Žalmy 118:23...se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin,...
Žalmy 122:2... když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých!...
Žalmy 122:9...za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodinanašeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K...
Žalmy 123:2...vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinunašemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi smiluje! Smiluj...
Žalmy 124:4...běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavilynaše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily...
Žalmy 124:8...z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhalaNaše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám...
Žalmy 126:2...sionské zajatce, zdálo se nám to jako senNaše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se...
Žalmy 126:4... naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti,...
Žalmy 135:2... vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodina - jak...
Žalmy 135:5...je veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v...
Žalmy 136:23...- jeho láska trvá navěky! On na nás pamatovalnaší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky...
Žalmy 136:24...- jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré...
Žalmy 137:3...zemi jsme odložili citery a zavěsili je na vrbyNaši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali;...
Žalmy 137:8...zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je...
Žalmy 144:12...ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicíNaši synové jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně...
Žalmy 144:13...dcery jsou jako sloupy stavbu paláce zdobícíNaše spižírny plné jsou, oplývají veškerou potravou;...
Žalmy 144:14...tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastvinyNáš dobytek je obtěžkaný, nejsou vpády ani vyhnanství...
Žalmy 147:1...Haleluja! Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná!...
Žalmy 147:5...určuje počet hvězd a jménem volá každou z nichNáš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze...
Žalmy 147:7...k zemi shazuje. Zpívejte Hospodinu s vděčnostínašemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi...
Přísloví 1:14...si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud, společný měšec budem všichni...
Kazatel 1:11...to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude po našich potomcích: Ani...
Píseň 1:16...Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbeznýNaše lože se zelená, cedrové krovy náš dům, naše trámy...
Píseň 1:17...líbezný! Naše lože se zelená, cedrové krovy  náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. jsem ta růže...
Píseň 2:9...Srnci či kolouchu můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou se zastavil, mezerami se dívá, škvírami...
Píseň 2:15...maličké, co na vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! Můj milý je můj a jsem jeho, když pase v...
Píseň 7:14...dám! Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, nové i staré, čekají - pro...
Píseň 8:8...Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Conaší sestrou uděláme, námluvy započnou? Je-li hradbou...
Izaiáš 1:10...Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše...
Izaiáš 3:6...svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskami...
Izaiáš 25:9...Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je...
Izaiáš 26:13...jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme...
Izaiáš 26:15...jsi národ, oslavil ses, rozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodine, hledali ve svém soužení, když...
Izaiáš 28:15...záplava když se přižene, nám se nic nestanenaším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě."...
Izaiáš 33:20... jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí...
Izaiáš 33:22... nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš...
Izaiáš 35:2...a šáronská - ukáže se jim sláva Hospodinovanašeho Boha nádhera! Dodejte síly ochabujícím rukám,...
Izaiáš 37:20...je zničili. Teď však prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země...
Izaiáš 40:3...Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá hora a výšina ...
Izaiáš 40:8...ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si,...
Izaiáš 47:4...odkryta! Pustím se do pomsty a nikoho neušetřímNáš vykupitel je Svatý Izraelův, jméno Hospodin zástupů....
Izaiáš 52:10... aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po...
Izaiáš 53:1...nevýslovné, neslýchané pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před...
Izaiáš 53:4...si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali,...
Izaiáš 53:5...trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho...
Izaiáš 55:7... se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští. smýšlení není vaším...
Izaiáš 59:12... na spásu, ale ta je pryč. Mnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají...
Izaiáš 59:13...Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost...
Izaiáš 61:2... vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu...
Izaiáš 61:6...ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkatNašemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete sytit,...
Izaiáš 63:16...slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral,...
Izaiáš 63:17... nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce, abychom nectili? Vrať se zpátky kvůli...
Izaiáš 63:18...Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupali. Jsme jako ti, kterým...
Izaiáš 64:5...Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry , jež krvácí. Všichni vadneme...
Izaiáš 64:6...nesahá, když jsi před námi skryl svou tvářnašim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine,...
Izaiáš 64:7...nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny...
Izaiáš 64:8...se, Hospodine, přespříliš, nevzpomínej navěky na náš hřích. Prosíme , na nás pohlédni - my všichni jsme...
Izaiáš 64:10...je pustina, Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi chválili naši otcové...
Jeremiáš 2:27...i s kněžími a proroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a...
Jeremiáš 3:22...- jdeme k tobě, jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na výšinách i horách je pouhý klam....
Jeremiáš 3:23...i horách je pouhý klam. Ano, v Hospodinunašem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši...
Jeremiáš 3:24...Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli jsme...
Jeremiáš 3:25...Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do dnešního dne a Hospodina, svého...
Jeremiáš 5:19... se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodinnáš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a...
Jeremiáš 8:14...opevněných měst, tam zemřeme! Ano, Hospodinnáš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít,...
Jeremiáš 9:18... jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zeminaše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo...
Jeremiáš 9:20... Vždyť se k nám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich pevností, aby nám vzala děti z ulic a mládence z...
Jeremiáš 12:4...země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje běžet s...
Jeremiáš 14:7...zrak, jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale...
Jeremiáš 14:8... proti tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraelenáš Spasiteli v čase soužení! Proč se k této zemi chováš...
Jeremiáš 14:20...- zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak jsme zlínaši otcové se provinili a i my jsme proti tobě hřešili....
Jeremiáš 14:22...snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe skládáme naději, jsi to ty, kdo vše...
Jeremiáš 16:19... od konců světa k tobě přijdou národy se slovyNaši otcové zdědili samé lži, marnost a holé nesmysly....
Jeremiáš 17:12... Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo ...
Jeremiáš 21:13...‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše...
Jeremiáš 23:6... A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODINNAŠE SPRAVEDLNOST. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 23:36...převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupůnašeho Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin...
Jeremiáš 26:16...smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodinanašeho Boha." Také někteří stařešinové země vstali a...
Jeremiáš 31:6...‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k Hospodinunašemu Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad...
Jeremiáš 33:16...v bezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODINNAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova...
Jeremiáš 35:6...se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal: ‚Nikdy...
Jeremiáš 35:8... takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a dcery. Nestavíme si obytné domy...
Jeremiáš 35:10...k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se přesně tak, jak nám...
Jeremiáš 37:3...se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinunašemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi,...
Jeremiáš 42:2...a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému...
Jeremiáš 42:20...Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinunašemu Bohu. Oznam nám, cokoli Hospodin, náš Bůh, řekne, a...
Jeremiáš 43:2...na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodinnáš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To...
Jeremiáš 44:17...budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové,...
Jeremiáš 44:19...budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím...
Jeremiáš 50:28...z Babylonie na Sionu zvěstují, že Hospodinnáš Bůh, se pomstil, že se pomstil za svůj chrám. Svolejte...
Jeremiáš 51:10...k oblakům se rozroste." "Hospodin nás obhájilnaší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal...
Pláč 4:18...lid, jenž nebyl s to nás zachránit. Sledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec,...
Pláč 4:19...konec, dny se naplnily, ano, náš konec nadešelNaši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po...
Pláč 4:20... číhali na nás na poušti. Hospodinův pomazanýnáš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme...
Pláč 5:1...Hospodine, jak jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří...
Pláč 5:2...jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbuNaše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme...
Pláč 5:3...cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze,...
Pláč 5:7...si rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebuNaši otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trest....
Pláč 5:12...znásilněny tak jako panny ve městech JudovýchNaše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci...
Pláč 5:15... v branách nesedí, mládenci dozpívali. Utichlo naše bujaré veselí, tanec se změnil v truchlení. Koruna...
Pláč 5:16... tanec se změnil v truchlení. Koruna spadlanaší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím...
Pláč 5:21...nás k sobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl...
Ezechiel 33:10...člověčí, řekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli...
Ezechiel 33:21...Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se...
Ezechiel 37:11... "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.'...
Ezechiel 40:1...dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství a čtrnáctém roce po pádu města, právě...
Daniel 9:6...proroky, kteří ve tvém jménu mluvilinašim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země...
Daniel 9:7...k našim otcům a všem obyvatelům země. Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba - nám...
Daniel 9:8...tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine - námnašim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme...
Daniel 9:9...i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti toběNáš Pán Bůh však soucit a odpuštění, ačkoli jsme se...
Daniel 9:12...tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi násnaše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí....
Daniel 9:14...neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodinnáš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my...
Daniel 9:15... my jsme ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal...
Daniel 9:16...a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého...
Daniel 9:17...posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě...
Daniel 9:18... Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro...
Ozeáš 8:2... mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej...
Ozeáš 14:3...s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky...
Joel 1:16...je, zhouba od Všemohoucího blíží se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel...
Micheáš 2:4...popěvek, zazpívají vám posměšný žalozpěv: ‚To je náš konec - můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere,...
Micheáš 4:5...svých bohů; my však následujeme jméno Hospodinanašeho Boha na věky věků! V onen den, praví Hospodin,...
Micheáš 5:4...veliký po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou Asyřané, budou...
Micheáš 5:5...nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich hranicích. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba uprostřed...
Micheáš 7:17... lezou s chvěním ze svých děr k Hospodinunašemu Bohu, s děsem, z tebe mají bázeň! Kdo je Bůh jako...
Micheáš 7:19...oblíbil. Znovu se nad námi slituješnaše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko...
Micheáš 7:20... své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy za starodávných dnů. Otrel nad Ninive....
Zachariáš 9:7...pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak...
Zachariáš 13:9...vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!" Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj...
Matouš 6:9... než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno! ...
Matouš 6:11...vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my...
Matouš 6:12...nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás...
Matouš 8:17... Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl,...
Matouš 21:42...se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží...
Matouš 23:30...spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.' Tím...
Matouš 25:8...těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého olejenaše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude...
Matouš 27:25...A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše...
Marek 11:10...v Hospodinově jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do...
Marek 12:7...je dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se ho, zabili a vyvlekli ho z vinice ven...
Marek 12:11...se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství...
Marek 12:29..."Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého...
Lukáš 1:32... bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodinnáš Bůh, mu trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat...
Lukáš 1:55...pamatoval na milosrdenství - jak zaslíbil našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni navěky....
Lukáš 1:71...proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal...
Lukáš 1:72...všech, kdo nás nenávidí. Prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu...
Lukáš 1:73...na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel,...
Lukáš 1:78...jejich hříchů pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se...
Lukáš 1:79...bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v...
Lukáš 7:5...si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi....
Lukáš 11:3...jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my...
Lukáš 11:4...nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se...
Lukáš 13:26...říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám....
Lukáš 20:14...‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!' Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy s...
Lukáš 23:2...obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem...
Lukáš 24:20...před Bohem i přede vším lidem. Vrchní kněžínaši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali...
Lukáš 24:22...to všechno stalo. Také nás překvapily některénašich žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak...
Lukáš 24:24...vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteřínašich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy...
Jan 3:11... co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem...
Jan 4:12... Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i...
Jan 4:20... vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že...
Jan 6:31...viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co dělášNaši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim...
Jan 7:51...ho předtím navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a...
Jan 8:39...vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti...
Jan 8:53...slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze...
Jan 9:20...jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý," odpověděli jeho rodiče....
Jan 11:11... protože nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu...
Jan 12:38...slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto...
Jan 19:7..." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího...
Skutky 2:11...proselyté, Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni žasli a...
Skutky 2:39... kdo jsou daleko - kohokoli povolá Hospodinnáš Bůh." Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval...
Skutky 3:13...muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste...
Skutky 3:22...ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů...
Skutky 3:25...synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřelnašimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou...
Skutky 4:25...skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníkanašeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé...
Skutky 7:2...odpověděl: "Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se usadil...
Skutky 7:11...i kananejskou zem hlad a veliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě...
Skutky 7:12...Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, poslal tam naše otce. Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům...
Skutky 7:15... Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel onnaši otcové. Potom byli přeneseni do Šechemu a pochováni v...
Skutky 7:17... kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovináš lid v Egyptě rostl a množil se, dokud nepovstal jiný...
Skutky 7:19...král, který o Josefovi nevěděl. Choval senašemu národu lstivě a nutil naše předky odkládat vlastní...
Skutky 7:27...bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi včera...
Skutky 7:38...andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je předal nám....
Skutky 7:39... To on přijal živá slova, aby je předal námNaši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v...
Skutky 7:44...jim klaněli! Proto vás vystěhuji za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak nařídil...
Skutky 7:45...podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů, které...
Skutky 13:17... slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid, když pobýval v Egyptě, a...
Skutky 13:32... a ti teď o něm vydávají svědectví lidem. Přinášíme vám tedy radostnou zprávu: Zaslíbení daná našim...
Skutky 14:17...dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrodynaše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi slovy taktak...
Skutky 15:10...nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni...
Skutky 15:25...shodli, že k vám pošleme své zástupce spolunašimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno...
Skutky 15:26...milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k...
Skutky 15:36...řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo,...
Skutky 16:20...je k městským správcům a řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás...
Skutky 19:25...nim: "Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte, onen Pavel...
Skutky 19:27...žádní bohové!' Nejenže je tím ohrožena pověst našeho řemesla; hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis...
Skutky 20:21...vydával svědectví o pokání k Bohu a o vířenašeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do...
Skutky 21:7...domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy, kde naše plavba skončila. Pozdravili jsme bratry a strávili s...
Skutky 21:21... aby nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše zvyky. Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel...
Skutky 22:3...Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u nohou...
Skutky 22:5...starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravil, abych i...
Skutky 22:14...Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on řekl: ‚Bůh našich otců vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho...
Skutky 24:10...pokynul k Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s...
Skutky 24:14... Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou oni nazývají...
Skutky 26:5... že jsem žil podle nejpřísnějšího proudunašem náboženství jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl...
Skutky 26:6...byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu...
Skutky 26:7...v to, co Bůh zaslíbil našim otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději,...
Skutky 27:10...velikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech!" Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi...
Skutky 28:17..."Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsem v...
Skutky 28:25...jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a...
Římanům 1:4...se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám...
Římanům 1:7...svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Především za vás...
Římanům 3:5... ve svém soudu budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to...
Římanům 4:1... Zákon potvrzujeme. Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za...
Římanům 4:12... ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a...
Římanům 4:24... že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a...
Římanům 4:25...z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Nyní,...
Římanům 5:1...ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou...
Římanům 5:5...naději. Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož...
Římanům 5:11...A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích...
Římanům 5:21...skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme? Budeme...
Římanům 6:6...ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo...
Římanům 6:23... ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíšinašem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo...
Římanům 7:5...v nás probouzel hříšné vášně, které působilynašich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když...
Římanům 7:25...Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Kristanašeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu...
Římanům 8:16... v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak...
Římanům 8:18...mít podíl i na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se...
Římanům 8:26...očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhánaší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně...
Římanům 8:39...nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíšinašem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v...
Římanům 9:10...bude mít syna." A to není vše. Z téhož muženašeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se...
Římanům 10:16... Vždyť Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou...
Římanům 15:4... co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které...
Římanům 15:6...svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem,...
Římanům 16:1...kéž je s vámi všemi. Amen. Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v Kenchrejích....
Římanům 16:9...Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana, a mého milovaného...
Římanům 16:18... Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristunašemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými...
Římanům 16:20... brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje vás můj...
1. Korintským 1:2...také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista: Milost vám a pokoj od...
1. Korintským 1:3...Pána Ježíše Krista: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji...
1. Korintským 1:7...v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do...
1. Korintským 1:8...vás bude posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný....
1. Korintským 1:9...ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristemnaším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás...
1. Korintským 1:10...Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu...
1. Korintským 1:30...díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a...
1. Korintským 2:7...moudrosti, kterou Bůh před věky předurčilnaší slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa...
1. Korintským 5:4...bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc...
1. Korintským 5:7...byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristusnáš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme...
1. Korintským 6:11...ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je...
1. Korintským 9:1...svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v Pánu? I...
1. Korintským 10:1... Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalonašimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni...
1. Korintským 11:32...bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je tonaší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže,...
1. Korintským 12:23...za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné věnujeme o to větší...
1. Korintským 15:3...to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl...
1. Korintským 15:14...A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se...
1. Korintským 15:31...Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíšinašem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to...
1. Korintským 15:57...Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězstvínašem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři,...
2. Korintským 1:2...v celém Řecku: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a...
2. Korintským 1:3...a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh...
2. Korintským 1:4...milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli...
2. Korintským 1:12...který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidíNaší chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě...
2. Korintským 1:14...Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě jsem k vám dříve chtěl přijít,...
2. Korintským 1:18...a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh pravdomluvnýnaše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus,...
2. Korintským 1:20..."ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi...
2. Korintským 3:2...k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni...
2. Korintským 3:3... Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha,...
2. Korintským 3:5...abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými...
2. Korintským 4:3... kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo...
2. Korintským 4:6...řekl: " ze tmy zazáří světlo!" ten zazářilnašich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve...
2. Korintským 4:10...těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro...
2. Korintským 4:11...pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy...
2. Korintským 4:17...zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s...
2. Korintským 5:2...v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se našem nebeském příbytku - jej totiž oblečeme,...
2. Korintským 6:3...nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se...
2. Korintským 6:11... Mluvíme k vám otevřeně, drazí Korintštínaše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni -...
2. Korintským 7:4...chlubím. Jsem naplněn potěšením, přes všechna naše soužení přetékám radostí! Když jsme dorazili do...
2. Korintským 7:14...jsme vám všechno říkali pravdivě, tak se také naše chlouba před Titem ukázala pravdivou. Přetéká k vám...
2. Korintským 8:9...zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý,...
2. Korintským 8:17...stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní...
2. Korintským 8:19... kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal...
2. Korintským 8:22... ale i před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v...
2. Korintským 8:23...a pomocník v práci pro vás. Pokud jdenaše bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova!...
2. Korintským 8:24...všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi. Je vlastně zbytečné, abych vám psal o...
2. Korintským 9:3... Posílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že...
2. Korintským 9:11...každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování...
2. Korintským 10:4...sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření...
2. Korintským 10:15... Naopak doufáme, že jak vaše víra porostenaše působiště se rozšíří ještě daleko za vás. Pak budeme...
2. Korintským 13:7...nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu raději, když se budete chovat...
Galatským 1:3... církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za...
Galatským 1:4... a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku...
Galatským 1:23... osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím...
Galatským 4:6...synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!" A...
Galatským 4:26... Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež...
Galatským 6:14...se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován...
Galatským 6:18...těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. ...
Efeským 1:2...v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a...
Efeským 1:3...a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal...
Efeským 1:14...zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví....
Efeským 1:17...se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a...
Efeským 2:14...teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu,...
Efeským 3:11...svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíšinašem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost...
Efeským 5:20... Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte...
Efeským 6:12... abyste se mohli postavit ďáblovým úkladůmNáš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám,...
Efeským 6:24... Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus,...
Filipským 1:2...a služebníky: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás...
Filipským 3:17...můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova...
Filipským 3:21...Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí,...
Filipským 4:20...naplní i každou vaši potřebu v Kristu JežíšiNašemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen....
Koloským 1:2...jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce. Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci...
Koloským 1:3... Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší...
Koloským 1:7...Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám...
1. Tesalonickým 1:3...zmiňujeme ve svých modlitbách. Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a...
1. Tesalonickým 1:5... milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v...
1. Tesalonickým 1:6...jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo...
1. Tesalonickým 1:10...jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíšenašeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. Bratři, víte...
1. Tesalonickým 2:3...vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl...
1. Tesalonickým 2:4...abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani...
1. Tesalonickým 2:5...ani přetvářku k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek! Také jsme nestáli o lidskou chválu, od...
1. Tesalonickým 2:9...vás zamilovali! Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom...
1. Tesalonickým 2:19...jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před...
1. Tesalonickým 2:20...Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost! Když jsme to odloučení nemohli...
1. Tesalonickým 3:2...zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timoteanašeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu...
1. Tesalonickým 3:3...těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám...
1. Tesalonickým 3:5...víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar. Teď se ale Timoteus vrátil s...
1. Tesalonickým 3:7...my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu...
1. Tesalonickým 3:9...za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás...
1. Tesalonickým 3:11...vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůhnáš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž...
1. Tesalonickým 3:12...k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve...
1. Tesalonickým 3:13...lidem stejně jako naši lásku k vám. Kéž Bůhnáš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním...
1. Tesalonickým 4:13...nedostatku. Nechceme, bratři, abyste nevědělinašich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní,...
1. Tesalonickým 5:9... Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom -...
1. Tesalonickým 5:23... duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný;...
1. Tesalonickým 5:28...dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, Silvanus a...
2. Tesalonickým 1:1...Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohunašem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od...
2. Tesalonickým 1:2...Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás...
2. Tesalonickým 1:8...ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v...
2. Tesalonickým 1:10...všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás stále modlíme. Prosíme...
2. Tesalonickým 1:11... Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby...
2. Tesalonickým 1:12...záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti...
2. Tesalonickým 2:1...a Pána Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu....
2. Tesalonickým 2:14...v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše...
2. Tesalonickým 2:16...jsme vám předali, ústně nebo dopisemNáš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás...
2. Tesalonickým 3:4... Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede...
2. Tesalonickým 3:6...vytrvalosti! Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému...
2. Tesalonickým 3:7...od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak...
2. Tesalonickým 3:18...SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol...
1. Timoteus 1:1... Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Bohanašeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi,...
1. Timoteus 1:2...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíšenašeho Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedonie,...
1. Timoteus 1:12...vděčný Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíšinašemu Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu mohl...
1. Timoteus 1:14... neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělámNáš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a...
1. Timoteus 2:3...a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli...
1. Timoteus 6:3...někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut...
1. Timoteus 6:14...bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž...
2. Timoteus 1:2...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíšenašeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s...
2. Timoteus 1:3...Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách....
2. Timoteus 1:8... lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou...
2. Timoteus 1:9...nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti,...
2. Timoteus 1:10...věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a...
2. Timoteus 4:15... Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Při první obhajobě se za mne nikdo...
Titus 1:3...v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu...
Titus 1:4...Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíšenašeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě proto, abys dal...
Titus 2:10...spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila...
Titus 2:13... požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám...
Titus 3:4... Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé...
Titus 3:5...našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl...
Titus 3:6...svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto...
Filemon 1:1...Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovinašemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfii,...
Filemon 1:2...milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfiinašemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě:...
Filemon 1:3...církvi ve tvém domě: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve...
Židům 3:1...povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše, který byl věrný Tomu, jenž ho...
Židům 4:15... Nemáme ovšem velekněze neschopného cítitnašimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu...
Židům 6:11...horlivost projevoval do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem...
Židům 6:20... dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem...
Židům 7:14...něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známonáš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o...
Židům 9:14...sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu?...
Židům 10:25...se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku....
Židům 11:2... důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky  naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že...
Židům 12:2... Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na...
Židům 12:10...krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti...
Židům 12:29...jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň. Bratrská láska zůstává...
Židům 13:20... který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás...
Židům 13:23...vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy,...
Jakub 2:1...před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když...
Jakub 2:21...blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když...
Jakub 3:6...veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé...
1. Petr 1:3...vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém...
1. Petr 2:24...soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili...
2. Petr 1:1...stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista: Milost vám a hojný...
2. Petr 1:2...vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíšenašeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti,...
2. Petr 1:8...v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a...
2. Petr 1:11...vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i...
2. Petr 1:14...stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po...
2. Petr 1:16...stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme...
2. Petr 2:20...poddá, to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa,...
2. Petr 3:15...v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to...
2. Petr 3:18...stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní...
1. Jan 1:4...a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme...
1. Jan 1:9... Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že...
1. Jan 2:2... toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak...
1. Jan 3:5...hřích je zločin! Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm...
1. Jan 3:20...své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše...
1. Jan 4:10...nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás,...
1. Jan 5:4...svět. A to je to vítězství, které přemohlo světnaše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že...
2. Jan 1:12...vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují děti tvé vyvolené...
3. Jan 1:12...pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem...
Juda 1:3... Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vámnašem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout...
Juda 1:4...dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost, a tak zapírají toho jediného...
Juda 1:17... pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních...
Juda 1:21...v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi,...
Juda 1:25...slávy neposkvrněné a šťastné - jedinému Bohunašemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista...
Zjevení 1:5... který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a...
Zjevení 4:11...před trůn se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny...
Zjevení 5:10... lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch...
Zjevení 6:10... nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo...
Zjevení 7:3...moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet...
Zjevení 7:10...ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni...
Zjevení 7:12...sláva, moudrost a díkůčinění, čest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců pak...
Zjevení 11:8...nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se...
Zjevení 11:15...říkající: "Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky...
Zjevení 12:10...říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce...
Zjevení 19:1...v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu! Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť...
Zjevení 19:5..."Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte,...

Slova obsahující naší: naší (42) naším (34) našíř (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |