Nařizuji

Hledám varianty 'nařizuji' [ nařizuji (6) nařizuješ (1) nařizuje (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 2:30...k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu...
Ezdráš 6:8...nechť budují Boží dům na původním místě. Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě...
Ezdráš 6:11...a modlili se za život krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu...
Ezdráš 7:13... znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v říši patří k izraelskému lidu...
Ezdráš 7:21...to z královské pokladny. , král Artaxerxesnařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá...
Daniel 3:29...klaněli se jinému bohu, než je jejich Bůh. Proto nařizuji lidem všech národů a jazyků: Kdokoli by se rouhal...
Daniel 6:27...všech národů a jazyků: Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc, lidé s...
Jonáš 3:7...vyhlásit toto: Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje: Lidé ani zvířata, skot ani brav neokusí žádnou...
Skutky 23:3... abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu  nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u něj, mu řekli: "Ty spíláš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |