Nařízení

Hledám varianty 'nařízení' [ nařízení ]. Nalezeno 29 veršù.
2. Samuel 22:23...Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony,...
1. Královská 1:27...služebníka Šalomouna ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil...
1. Královská 3:14...chodit po mých cestách a dbát na zákonynařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý...
1. Letopisů 24:19...Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh...
Ezdráš 6:3...záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům...
Ezdráš 6:12...tamější dům Boží. , Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž provedeno bezodkladně. Hejtman...
Ezdráš 7:23...vína, 100 batů oleje a soli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno...
Nehemiáš 9:13...jim poctivá pravidla a spravedlivé zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu,...
Nehemiáš 9:14...svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal příkazynařízení a zákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli...
Ester 1:8...číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním...
Ester 2:8...přijal za vlastní. Když bylo vyhlášeno královské nařízení, začalo se do paláce v Súsách do Hegajovy péče...
Ester 3:2...klekali a klaněli se, neboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordechaj neklekal a neklaněl se. Dvořané z...
Ester 3:3...Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal,...
Ester 4:3...jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek....
Ester 8:17... v každičkém městě, kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů veselí a jásot, hody a svátky....
Ester 9:1...měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale...
Ester 9:25... Ester ale šla před krále, a ten vydal písemné nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Haman zosnoval...
Žalmy 18:23...Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony,...
Žalmy 19:10...Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, nad zlato...
Žalmy 119:39... potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou...
Daniel 2:13...popravy všech mudrců v Babylonu. Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovat a hledali také...
Daniel 3:10...Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru, harfu,...
Daniel 6:8...se usnesli, že by se mělo vydat královské nařízení potvrzující tento výnos: Každý, kdo by se v...
Daniel 9:25...ze svatých. A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci...
Lukáš 2:1...před Izrael. V těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. (Toto...
Jan 11:57...na svátek?" Vrchní kněží a farizeové však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví, kde je, musí to oznámit,...
Skutky 17:7...a Jáson je přijal! Ti všichni porušují císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi - Ježíšovi!" Ta...
Římanům 16:26...věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem...
Titus 1:3...slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež minařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |