Naříkají

Hledám varianty 'naříkají' [ naříkejte (5) naříkej (2) naříkáte (2) naříkat (8) naříkáme (1) naříkám (4) naříkaly (2) naříkali (10) naříkala (1) naříkal (5) naříkají (2) naříká (8) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 44:28... Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápánnaříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi...
Exodus 16:3...Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v...
Numeri 11:18... Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépe v...
Numeri 11:20...zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'"...
Numeri 14:1...tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křikunaříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti...
Deuteronomium 1:45...po Seíru k Chormě. Když jste se pak vrátilinaříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin vás nevyslyšel,...
Soudců 5:28...Za oknem vyhlíží matka Siserova, za okenní mříží naříká: Proč tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk...
Soudců 21:2...Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli...
1. Samuel 8:18...budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy...
2. Samuel 1:12...stejně jako všichni, kdo byli s ním. Truchlilinaříkali a postili se do večera kvůli Saulovi a jeho...
2. Samuel 3:31...svá roucha, přepásejte se pytlovinounaříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a...
2. Samuel 19:1...pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome, synáčku můj! Synáčku Abšalome!...
2. Samuel 19:2...můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláčenaříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí...
1. Královská 13:30...tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: "...
2. Královská 4:1...prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak...
2. Královská 4:19...dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl...
Nehemiáš 1:4...ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakalnaříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito...
Nehemiáš 5:1...u vody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik...
Job 30:28... chodím ve chmurách, přede všemi vstávámnaříkám. vytí připomíná šakaly, vydávám skřeky se...
Žalmy 32:3...jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal...
Izaiáš 10:30...Saulova se dala na útěk. Galimská dcero, hlasitě naříkej! Laišo, poslouchej! Anatote, přidej se! Madmena se...
Izaiáš 16:11...loutna nad Moábem lká, nitro pro Kir-cheres naříká. se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude...
Izaiáš 24:7...vyschlo, réva uvadá, namísto radovánek každý naříká. Umlklo veselé chřestění tamburín, ztichlo hlučení...
Izaiáš 38:14...mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd anebo rorejsnaříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím,...
Izaiáš 59:11...umrlci. Všichni mručíme jako medvědi, tklivě naříkáme jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na...
Jeremiáš 4:8... v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte pytlemnaříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv nás...
Jeremiáš 6:26...Můj lide, obleč se pytlem, svíjej se v popelunaříkej jako nad jedináčkem v nejtrpčím smutku - vždyť na...
Jeremiáš 25:34...ležet jako hnůj na zemi. Kvílejte, pastýřinaříkejte, vůdcové stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší...
Jeremiáš 25:36...utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýři, vůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší...
Jeremiáš 48:20...‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcenNaříkejte a kvílejte! Podél Arnonu oznamujte: Moáb je...
Jeremiáš 48:31...nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad muži z Kir-cheresu lkám. Nad tebou pláču, révo...
Jeremiáš 48:36...bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži z Kir-cheresu jak flétna naříká, vždyť...
Pláč 1:2...kněžnou mezi zeměmi, a teď je v otroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců,...
Pláč 2:8...od zkázy nedal se. Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společně. Brány se k zemi zřítily, když...
Ezechiel 7:16...hor utečou, všichni však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a...
Ezechiel 9:4... "a označ znamením na čele ty, kteří sténajínaříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají."...
Ezechiel 24:23...Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on,...
Ozeáš 10:5... Jeho lid nad ním bude lkát, jeho kněží budou naříkat, že je ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou...
Joel 1:18...jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek  naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde...
Micheáš 1:8... tím se znovu bude platit za nevěstky." Proto naříkám a běduji, vysvlečen chodím, bosý. Jako šakali musím...
Zachariáš 7:5...let se vždy v pátém a sedmém měsíci postítenaříkáte - ale copak to děláte pro ? A když jíte a pijete...
Malachiáš 2:13...Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčetenaříkáte, že si nevšímá vašich obětí, že ho z vašich...
Matouš 11:17...na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jstenaříkali jsme, a neplakali jste!' Jan totiž přišel, nejedl...
Lukáš 6:25... kteří se teď smějete, neboť budete truchlitnaříkat. Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit...
Lukáš 7:32...na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jstenaříkali jsme, a neplakali jste!' Jan Křtitel totiž přišel,...
Lukáš 23:27...lidu i mnoho žen, které nad ním plakalynaříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské,...
Jan 16:20...Amen, amen, říkám vám, že budete plakatnaříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale...
Jakub 5:1...nejednat je hřích. A teď vy, boháči - plačtenaříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je...
Zjevení 18:16...zastaví v povzdálí a budou plakat, truchlitnaříkat: "Běda, běda, město veliké, oblékané kmentem,...

Slova obsahující naříkají: naříkají (2) naříkající (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |