Nařídil

Hledám varianty 'nařídil' [ nařízeno (3) nařídili (1) nařídila (1) nařídil (35) nařiď (1) ]. Nalezen 41 verš.
Jozue 10:18...těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedynařídil: "Přivalte k ústí jeskyně velké balvany a postavte...
Soudců 7:17...prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte a dělejte, co . dojdu k okraji...
1. Královská 21:11... kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a...
2. Královská 11:5...smlouvu a ukázal jim královského syna. Potom jim nařídil: "Provedete to takhle: Třetina z vás, kteří máte v...
2. Královská 11:9...Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu...
2. Královská 18:22...Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete...
2. Letopisů 19:6...v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen...
2. Letopisů 29:24...obřady za Izrael; král totiž za celý Izrael nařídil obětovat zápaly i oběti za hřích. Král postavil v...
2. Letopisů 32:12...a oltáře sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete klanět a na něm...
Ezdráš 5:13...král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a...
Ezdráš 5:17...královském archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král...
Ezdráš 6:1...sdělí svou vůli v věci. Král Dareios tedy nařídil, jsou prohledány záznamy uložené v babylonské...
Nehemiáš 13:9...rodinné věci vyházel ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího...
Nehemiáš 13:22...Od doby v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní...
Ester 1:8...jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, každého obsluhují, co...
Ester 1:11... Těmto sedmi eunuchům, kteří ho obsluhovalinařídil, před něj přivedou královnu Vašti v královské...
Žalmy 119:13...nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty tvých svědectví jako z...
Žalmy 119:91... a tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon...
Izaiáš 36:7...Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se budete klanět!' Pojď se teď...
Jeremiáš 5:4...Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti...
Jeremiáš 5:5...Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho rozlámali,...
Jeremiáš 8:7...stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon...
Jeremiáš 39:11...Nabukadnezar veliteli gardistů Nebuzardanovi nařídil: "Vezmi ho k sobě a postarej se o něj, se mu...
Jeremiáš 50:21...proklaté, praví Hospodin, udělej vše, co jsem ti nařídil! Zemí se šíří rachot války, strašné ničení...
Pláč 1:10...její svatyně vtrhli pohané - ti, o kterých jsi nařídil: "Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid...
Daniel 2:12..." To krále rozhněvalo. Rozlítil se tak, že nařídil popravy všech mudrců v Babylonu. Jakmile to...
Daniel 2:46...padl před Danielem na tvář a klaněl se muNařídil také, se na jeho počest obětují oběti a vonné...
Daniel 4:3...To, co jsem v mysli viděl na lůžku, ohromiloNařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni babylonští...
Matouš 27:64...bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do třetího dne, aby snad...
Lukáš 3:13...ho, "co máme dělat?" "Nevybírejte víc, než máte nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat my?" ptali se...
Lukáš 5:14...a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na svědectví pro se jdi...
Lukáš 15:22...být považován za tvého syna.' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a oblečte...
Lukáš 17:9...snad tomu služebníku, že udělal, co mu bylo nařízeno? Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám...
Lukáš 17:10...Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: ‚Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako...
Skutky 7:44...Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle...
Skutky 16:22...i srocený dav, úředníci jim strhali šatynařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili...
Skutky 18:2...přistěhoval z Itálie (císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim...
Skutky 22:24...prach, velitel ho nechal odvést do pevnostiNařídil, ho vyslýchají bičováním, aby zjistil, proč na...
Skutky 22:30... Nazítří ho proto nechal vyvést z vězenínařídil, se sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak...
Skutky 25:21...ve vazbě do rozhodnutí Jeho VeličenstvaNařídil jsem tedy, zůstane ve vazbě, dokud ho nepošlu k...
Skutky 27:43...úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit PavlaNařídil, aby ti, kdo umí plavat, vyskočili první a dostali...

Slova obsahující nařídil: nařídil (35) nařídila (1) nařídili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |