Němu

Hledám pøesnì 'němu'. Nalezeno 318 veršù. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 8:9... aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu zeměHolubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout,...
Genesis 8:11...a znovu vypustil holubici z archy. Večer seněmu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový...
Genesis 8:12...ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila. Šestistého prvního...
Genesis 16:12...slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebecon proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi...
Genesis 17:3... rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůhněmu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš...
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahamněmu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 26:26...Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdyněmu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem...
Genesis 35:13...budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kdeněmu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě,...
Genesis 35:14...od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kdeněmu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup,...
Genesis 35:15...úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kdeněmu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu...
Genesis 42:6...nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k...
Genesis 43:19...nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu...
Genesis 44:18...se v pokoji vraťte ke svému otci!" Natoněmu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol...
Genesis 47:18...po celý rok. A když ten rok uplynul, přišliněmu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem...
Genesis 48:10...byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael...
Exodus 4:15... uvidí, bude mít velikou radost. Budešněmu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při...
Exodus 14:27...na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se...
Exodus 16:8...reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 18:19...s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášejněmu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 25:26...širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke...
Exodus 25:29...je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíšněmu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš...
Exodus 25:37...to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby...
Exodus 27:4...oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři...
Exodus 30:4...jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncemněmu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 34:5...přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné deskyHospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy...
Exodus 34:30...od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu...
Exodus 34:31...zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci...
Exodus 36:38...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili...
Exodus 37:13...obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulilněmu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem...
Exodus 37:27...jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncemněmu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 38:19...vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a...
Exodus 39:31...na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevniliněmu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu,...
Leviticus 1:1...celého domu Izraele, na všech jejich cestách.  Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu...
Leviticus 20:6... Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti...
Leviticus 22:9...nebo rozsápaného. jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a...
Leviticus 23:13...ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběťněmu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem....
Numeri 1:50... Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s...
Numeri 7:89... A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, abyním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa...
Numeri 12:6...A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slovaJe-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze...
Numeri 16:5...uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří,...
Numeri 16:9...řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synovéJe vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské...
Numeri 16:10...ti spolu s tvými bratry levity přistupovatněmu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa...
Numeri 16:11... a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo...
Numeri 22:22...a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti...
Numeri 23:6...se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedyněmu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své...
Numeri 23:17...se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedyněmu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými...
Numeri 27:13...synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron...
Numeri 28:5...ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou oběťněmu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu...
Deuteronomium 4:7...- který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný...
Deuteronomium 5:27...z prostředku ohně a zůstal naživu? Přistupněmu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne....
Deuteronomium 10:20...- vždyť jste sami byli přistěhovalci v EgyptěHospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a...
Deuteronomium 11:22...přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a...
Deuteronomium 13:5... svého Boha, celým srdcem a celou dušíHospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho...
Deuteronomium 16:3... svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíšněmu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb,...
Deuteronomium 25:9...svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupíněmu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy...
Deuteronomium 29:19...dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane...
Deuteronomium 30:20...Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu....
Deuteronomium 32:47... To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi,...
Jozue 5:13...toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské zeměJednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle -...
Jozue 7:15...propadlými klatbě, bude upálen se vším, coněmu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v...
Jozue 7:24...s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro, plášť a zlatou cihlu a také jeho syny a...
Jozue 8:2...krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s...
Jozue 10:23...a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A takněmu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma,...
Jozue 14:6...v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v...
Jozue 22:5...vám v Zajordání dal Hospodinův služebník MojžíšJen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám...
Soudců 3:20...král, načež se všichni kolemstojící vzdálili. Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k...
Soudců 4:21...tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík,...
Soudců 6:14...opustil a nechal nás v hrsti Midiánců!" Tu seněmu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a...
Soudců 6:32... se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí...
Soudců 6:35... Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby seněmu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a...
Soudců 9:16...vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha...
Soudců 11:3...bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam seněmu přidali různí ničemové a podnikali s ním výpady. Po...
1. Samuel 15:2...proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co provedl...
1. Samuel 15:32...za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců."...
1. Samuel 16:21...Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupilněmu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal...
1. Samuel 17:48...Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl...
1. Samuel 22:2...s celým otcovským rodem za ním. Shromáždili seněmu také všichni, kdo byli v nesnázích a kdo byli...
1. Samuel 30:7...v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A...
2. Samuel 1:10... ale život ještě neopouští.' A tak jsem šelněmu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije....
2. Samuel 11:4..." David si pro ni nechal poslat, a kdyžněmu přišla, vyspal se s (právě se totiž očistila od...
2. Samuel 11:7..." Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem. Kdyžněmu Uriáš přišel, David se vyptával, jak se daří Joábovi,...
2. Samuel 12:1...provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé.  Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl...
2. Samuel 14:33...raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval, a ten k němu...
2. Samuel 15:5...za mnou a bych mu zjednal právo." A kdyžněmu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, Abšalom k němu...
2. Samuel 19:38...se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde...
2. Samuel 20:14...Bichrijci se tam shromáždili a přidali seněmu. Joábovi muži přitáhli a oblehli ho v Abel-bet-maace....
2. Samuel 24:20... Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, ženěmu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se...
1. Královská 8:5...levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval...
1. Královská 12:27...navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí...
1. Královská 15:27...svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutí a porazil ho u...
1. Královská 16:9...Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva rokyJeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu...
1. Královská 18:30...odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke m." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený...
1. Královská 19:13...Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil...
1. Královská 20:33...podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za...
1. Královská 21:10...půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil...
1. Královská 21:13... Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i...
2. Královská 4:25...Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží...
2. Královská 4:35...se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opětněmu přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak...
2. Královská 6:18...kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když seněmu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu:...
2. Královská 6:32... Ten zatím seděl doma se stařešiny IzraeleJeště než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte...
2. Královská 14:19... jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do...
2. Královská 15:10...svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho...
2. Královská 15:25...který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášůvjeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou...
2. Královská 16:12...z Damašku, prohlédl si oltář, přistoupilněmu a obětoval na něm. Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť...
2. Královská 19:32...Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města,...
2. Královská 21:23...svých otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v jeho...
2. Královská 23:29...se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti...
2. Královská 24:1... zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se...
1. Letopisů 11:23... lva, tenkrát, když napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce...
1. Letopisů 12:21...") Když potom táhl do Ciklagu, přidali seněmu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael...
2. Letopisů 5:6...levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval...
2. Letopisů 11:13... a zajistil si tak Judu i Benjamína. Také kží a levité ze všech krajů se přidali k němu. Levité...
2. Letopisů 13:7...Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se shromáždila ničemná a zlotřilá cháska a vzepřela se...
2. Letopisů 14:5...žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opev města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť...
2. Letopisů 14:8...a lukem, samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádou a třemi sty...
2. Letopisů 24:19...si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněvHospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k němu....
2. Letopisů 24:21... Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na...
2. Letopisů 24:25...jaksepatří potrestali, odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli...
2. Letopisů 24:26...ale ne na královském pohřebišti. Spiklenci proti němu byli Zabad, syn Amonky Šimeat, a Jehozabad, syn Moábky...
2. Letopisů 24:27...Amonky Šimeat, a Jehozabad, syn Moábky Šimrít. O jeho synech, o mnoha proroctvích vznesených proti němu i o...
2. Letopisů 25:15...za své bohy, klaněl se jim a pálil jim kadidloHospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k...
2. Letopisů 25:27...králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutí....
2. Letopisů 28:20...Hospodina. Asyrský král Tiglat-pilesar siceněmu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil....
2. Letopisů 29:6...ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé....
2. Letopisů 30:9...odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíteHospodinu, vaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů...
2. Letopisů 32:24...v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil...
2. Letopisů 33:13...se pokořil před Bohem svých otců a modlil seněmu, takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho...
2. Letopisů 33:18...když pouze Hospodinu, svému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova vidoucích, kteří k...
2. Letopisů 33:24...kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem vícJeho dvořané se proti němu spikli a zabili ho v jeho...
2. Letopisů 35:20...roce Jošiášova kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u...
2. Letopisů 36:6...v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými...
Ezdráš 10:1...modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo seněmu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni...
Job 8:4...Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně...
Job 9:4...hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad kdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo...
Job 13:7... To kvůli Bohu mluvíte tak podle? To kvůli němu řečníte falešně? Chcete snad nadržovat jemu? Chcete...
Job 15:26...ruku, proti Všemohoucímu se postavil, tvrdošíj se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou...
Job 20:27...zůstalo u něj doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese...
Job 22:27...rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš seněmu modlit a on vyslyší, své sliby tehdy vyplníš....
Job 34:23... kde by se zločinci před ním schovali. Bůh nemu shromažďovat další důkazy, aby se k němu člověk na...
Job 41:1...na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí...
Job 41:23...nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře, moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve...
Žalmy 7:17...ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražilJeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho...
Žalmy 22:25...símě Izraele, ctěte jej! Jistěže nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu...
Žalmy 47:2... Tleskejte Bohu, všechny národy, vyšleteněmu pokřik radosti! Nejvyšší, hrozivý je Hospodin, veliký...
Žalmy 66:17...vám vyprávět, co pro udělal. Volal jsemněmu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem. Hanebnost...
Žalmy 78:17...nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnilOni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího...
Žalmy 78:37...pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímníněmu nebyli v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl...
Žalmy 89:29... nejvyšším bude z králů na zemi. Svou láskuněmu zachovám navěky, smlouva s ním se nikdy nezmění....
Žalmy 116:2...vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti...
Žalmy 147:9...zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horáchOn dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když...
Přísloví 24:29...chceš snad oklamávat svými rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho skutky...
Izaiáš 5:25...zavrhli, slovy Svatého izraelského pohrdliHospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti...
Izaiáš 29:7...a vichřicí, plamenem ohně, který vše pohltíHorda všech národů, jež proti Arieli bojují - ti, kdo proti...
Izaiáš 36:3...rybníka, u silnice k Valchářovu poli, vyšelněmu správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a...
Izaiáš 37:33...Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města,...
Izaiáš 45:24...na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. "Jen v Hospodinu," budou o mně říkat, "je spravedlnost a...
Izaiáš 46:7...boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho...
Izaiáš 49:5... u mého Boha je odměna. Teď ale praví Hospodin - ten, který v lůně zformoval, abych byl jeho...
Izaiáš 52:15... tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, spatří nevýslovné, neslýchané pochopí. ...
Izaiáš 55:6...Svatému izraelskému, jenž oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud...
Izaiáš 56:8...modlitby pro všechny národy. Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný Izrael: Shromáždím k...
Jeremiáš 8:14... Čímkoli jsem je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě sedíme? Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst,...
Jeremiáš 21:1...Aby mi život v hanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král Cidkiáš...
Jeremiáš 39:9... Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu...
Jeremiáš 41:12...velitelé, kteří byli s ním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u Velkého...
Jeremiáš 50:5... svého Boha. Budou se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němu. Přijdou a připojí se k Hospodinu...
Jeremiáš 50:9...ovcemi! Hle, probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují se...
Jeremiáš 51:27...Ano, zůstaneš pustý navěky, praví Hospodin." Zvedte v zemi korouhev! mezi národy zazní polnice!...
Jeremiáš 51:28...koně jak roje kobylek! Připravte národy proti němu do boje, krále Médie a jejich hejtmany, správce všech...
Jeremiáš 51:44...neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji s Bélem v Babylonu, vyrvu mu z úst, co pohltil. Národy se k němu...
Pláč 2:19...hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří ! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém...
Ezechiel 4:2...před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš...
Ezechiel 4:7...dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu. ...
Ezechiel 17:6...zasadil pěkně u vody. Když potom vzešlo, bylaněj nevysoká vinoucí se réva. Své ratolesti obracela k němu...
Ezechiel 17:7...vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky. Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a hustým peřím....
Ezechiel 17:15...jeho smlouvu, aby obstálo. Ten král se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o...
Ezechiel 28:21...Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník...
Ezechiel 29:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i celém Egyptu....
Ezechiel 31:15... kteří sestupují do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětí, zahalil jsem...
Ezechiel 35:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti pohoří Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu - Tak praví...
Ezechiel 38:2...proti velevládci Mešeku a Tubalu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem...
Ezechiel 38:22...jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami...
Ezechiel 43:17...čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. Také horní stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů...
Ezechiel 46:14...oběť ročního beránka bez vady. Ráno co ránoněmu jako moučnou oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu...
Daniel 1:18...stanovená lhůta, po níž měli být předvedeniněmu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s...
Daniel 8:6... sotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu,...
Daniel 9:9...však soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a...
Daniel 11:11... Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne sením do boje. Severní král proti němu postaví obrovské...
Daniel 11:15...vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k opevnému městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní vojsko...
Daniel 11:25...a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu králi. Ten proti němu postaví do boje mohutné a...
Daniel 11:40...mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se...
Ozeáš 7:6... zmožení - a on si třese rukou se zrádciJejich srdce se podobají peci, zrádně se k němu lísají;...
Ozeáš 7:10...on to netuší. Ačkoli pýcha Izraele svědčí proti němu, přesto se nevracejí k Hospodinu, svému Bohu,...
Matouš 3:5...pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní medJeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel...
Matouš 3:7...je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že seněmu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim:...
Matouš 4:3...a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Vtomněmu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn,...
Matouš 4:24...každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zprávaněm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli...
Matouš 5:1... Jeruzaléma, Judska a Zajordánska. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když...
Matouš 8:5...pro ." Když vcházel do Kafarnaum, přistoupilněmu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží...
Matouš 8:16...a ona vstala a začala ho obsluhovat. Večerněmu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy...
Matouš 8:19...učedníkům, se přeplaví na druhý břeh. Tehdyněmu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu...
Matouš 9:2... přeplavil se a přišel do svého města. Vtomněmu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš...
Matouš 9:14...jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potomněmu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a...
Matouš 9:18...zachová." Zatímco k nim takto mluvil, náhleněmu přistoupil představený synagogy a klaněl se mu se...
Matouš 9:32...zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli, vtomněmu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když...
Matouš 12:22...v jeho jménu bude naděje národů." Potomněmu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a...
Matouš 13:2...z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly seněmu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a posadil se....
Matouš 13:10... uši, slyš!" Tehdyněmu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v...
Matouš 14:15...k nim a uzdravoval jejich nemocné. Večer pakněmu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je...
Matouš 14:35...se přeplavili, přistáli u Genezaretu. Místní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k...
Matouš 15:12...do úst, ale to, co mu z úst vychází." Tehdyněmu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové...
Matouš 15:30... vystoupil na horu a posadil se tam. Tehdyněmu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé,...
Matouš 17:14...Křtiteli. A když přišli k zástupu, přistoupilněmu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane,...
Matouš 18:21...mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Tehdyněmu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může...
Matouš 19:13... Kdo to může přijmout, to přijme." Tehdyněmu přinesli malé děti, aby na vkládal ruce a modlil se...
Matouš 19:16...tedy na ruce a pak odtud odešel. Vtomněmu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám...
Matouš 20:20... ale třetího dne bude vzkříšen." Tehdyněmu přišla matka Zebedeových synů se svými syny, klaněla...
Matouš 21:19...cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než...
Matouš 21:23...cokoli v modlitbě požádáte." Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší...
Matouš 22:23...slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž denněmu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné...
Matouš 24:1... jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho...
Matouš 24:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy...
Matouš 26:7...v domě Šimona Malomocného, přistoupilaněmu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a...
Matouš 26:69...Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupilaněmu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z...
Matouš 27:19...z pouhé zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudujeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím...
Matouš 27:27...ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli...
Marek 1:5...křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházelaněmu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své...
Marek 1:32...je začala obsluhovat. Večer po západu slunceněmu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se...
Marek 1:40...po celé Galileji a vymítal démony. Přišelněmu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen...
Marek 1:45... který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak,...
Marek 2:3...dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišliněmu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k...
Marek 2:4...k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad...
Marek 2:13...Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam...
Marek 3:8...šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska, z Jeruzaléma i z Idumeje, Zajordánska a z okolí Týru a Sidonu...
Marek 3:13... aby ho neprozrazovali. Potom vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu....
Marek 4:1... sestra a matka." Znovu pak začal vyučovatjezera. Shromáždil se k němu tak obrovský zástup, že...
Marek 5:2...kraje. Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v...
Marek 5:21...Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu...
Marek 5:22...sešel se k němu u jezera veliký zástup. Přišelněmu jeden z představených synagogy jménem Jairus, a...
Marek 5:27...nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšelaJežíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha....
Marek 7:32...Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. Tamněmu přivedli hluchoněmého člověka a prosili ho, aby na něj...
Marek 8:22...nerozumíte?" Když přišli do Betsaidy, přivedliněmu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za...
Marek 9:15...a znalce Písma, jak se s nimi dohadují. Jakmile ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeni. Běželi k němu...
Marek 9:20...vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně." A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten...
Marek 10:1...za Jordánem přišel do judské země. Tam seněmu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět...
Marek 10:2...a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdyněmu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž...
Marek 10:13...muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdyněmu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci...
Marek 10:35... ale třetího dne vstane z mrtvých." Tehdyněmu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy:...
Marek 11:13... Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šelněmu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel,...
Marek 11:27...vaše prohřešky vám." Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu...
Marek 12:13...ale zástupu, a tak ho nechali a odešli. Potomněmu poslali některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili...
Marek 12:18...řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu. Potomněmu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné...
Marek 12:26...ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohled toho, že mrtví vstávají - copak jste nečetli v Knize...
Marek 14:45...ho opatrně." Jakmile přišel, hned přistoupilněmu a políbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj...
Marek 14:56...k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala....
Marek 14:57...svědčili, ale jejich svědectví se neshodovalaNějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili:...
Marek 15:39...odshora dolů. Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu...
Lukáš 3:7...uvidí Boží spasení." Zástupům lidí, kteří seněmu hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: "Plemeno zmijí!...
Lukáš 4:40... Všichni, kdo měli nemocné různými neduhyje k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z...
Lukáš 4:42... Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozedniloJežíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a...
Lukáš 7:3... kterého si velmi cenil. Když uslyšelJežíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel...
Lukáš 7:6...miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho domu,...
Lukáš 7:20...který přijít, nebo máme čekat jiného?" Kdyžněmu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal...
Lukáš 8:19... bude vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu...
Lukáš 9:42...a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna." Nežněmu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš...
Lukáš 10:33...když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potomněmu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho...
Lukáš 14:31...začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si...
Lukáš 14:32...proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak totižněmu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude...
Lukáš 18:7...co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i...
Lukáš 18:15... a kdo se ponižuje, bude povýšen." Přinášeliněmu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli...
Lukáš 20:27...a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdyněmu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a...
Lukáš 23:15...jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu....
Lukáš 23:55...příprav a blížil se začátek soboty. Přidaly seněmu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob...
Jan 1:29...stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle...
Jan 1:47...Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle,...
Jan 3:26...ohledně očišťování. Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten...
Jan 4:30...Není to snad Mesiáš?" Vyšli tedy z města a šliněmu. Mezitím ho učedníci prosili: "Rabbi, najez...
Jan 4:40...mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Kdyžněmu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal....
Jan 4:47...syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho,...
Jan 7:43... městečka, kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit,...
Jan 8:2...Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a...
Jan 11:15... že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďmeněmu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl:...
Jan 11:29..." Ta, jakmile to uslyšela, rychle vstala a šlaněmu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom...
Jan 12:9...nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby...
Jan 12:11...rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký...
Jan 12:29... který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." kteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to...
Jan 14:23... proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat ...
Skutky 5:36... Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za koho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů....
Skutky 7:31...anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění podivil. Když se přiblížil, aby se lépe podíval,...
Skutky 7:38...jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu mluvil...
Skutky 8:31...tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby...
Skutky 9:12...Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku,...
Skutky 9:38... Omyli ji a položili do horní místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v...
Skutky 10:3...mnoho almužen lidu a stále se modlil k BohuJednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění...
Skutky 10:13...polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtomněmu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr...
Skutky 10:15...nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlasněmu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!"...
Skutky 17:34...je Pavel opustilkteří se ale k němu připojili a uvěřili; mimo jiné i...
Skutky 20:18...do Efesu a zavolal k sobě starší církve. Kdyžněmu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen...
Skutky 23:9...se veliký křik. Z farizejské strany povstali kteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na...
Skutky 23:30...nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho chystají úkladně zavraždit, ihned jsem ho odeslal k tobě...
Skutky 25:7...předvedou Pavla. Jakmile se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma, a vznášeli proti němu...
Skutky 25:18... toho muže předvedou. Když ale vystoupili jeho žalobci, nevznesli proti němu nějaké těžké obvinění,...
Skutky 25:25...co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolalJeho Veličenstvu, rozhodl jsem se ho k němu poslat. Nemám...
Skutky 28:2...ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili oheň a všechny nás k...
Římanům 4:23...právě to "mu bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale...
1. Korintským 1:30...se před Bohem nikdo nechlubilJen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší...
Koloským 3:15...vašich srdcích vládne Kristův pokoj - právěněmu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo...
2. Tesalonickým 2:1...našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A teď ohled příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění...
Židům 13:13...posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedyněmu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme...
1. Petr 1:21...ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil...
1. Petr 2:4...okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíteněmu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a...
2. Petr 1:17... Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, kdyžněmu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný...
1. Jan 3:3...jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdoněmu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on...
1. Jan 5:14...Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme...
Juda 1:15...svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které...
Zjevení 3:20...uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejduněmu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu...

Slova obsahující němu: němu (328) němuž (11) sněmu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |