Němu

Hledám varianty 'němu' [ ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:3...a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré,...
Genesis 1:4...světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo...
Genesis 1:6... Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh...
Genesis 1:10...a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny...
Genesis 1:11...a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala...
Genesis 1:12...semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 1:17... aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a...
Genesis 1:25...i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu...
Genesis 1:27...lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu...
Genesis 1:29...semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také...
Genesis 2:3... kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal,...
Genesis 2:4...od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrchHospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho...
Genesis 2:11...rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato...
Genesis 2:12...zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx....
Genesis 2:14...ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je...
Genesis 2:15...na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je EufratHospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden,...
Genesis 2:17...stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys...
Genesis 2:18... neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám;...
Genesis 2:19...člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i...
Genesis 2:21... Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když...
Genesis 2:23...a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude...
Genesis 2:25...své manželce a stali se jedním tělem. Oba dvamuž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze...
Genesis 3:3...smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho...
Genesis 3:6...znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom...
Genesis 3:8...a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku....
Genesis 3:15...nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvýmjejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."...
Genesis 3:21...jest Živa), neboť ona byla matkou všech živýchHospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a...
Genesis 4:2...jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábelajeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain...
Genesis 4:4... zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi...
Genesis 4:5...v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovijeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu...
Genesis 4:7...zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře,...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain...
Genesis 4:9...se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 4:10...strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď...
Genesis 4:13... Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď...
Genesis 4:15...a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 4:17...a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad,...
Genesis 4:21...otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stádaJeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na...
Genesis 4:25...miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal...
Genesis 5:1... Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka...
Genesis 5:2...člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 5:3...130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem,  jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi...
Genesis 5:29...bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od...
Genesis 6:3...za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý...
Genesis 6:13...zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se...
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vodyjež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 6:20...dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu....
Genesis 6:21...se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh...
Genesis 6:22...i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přes tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl:...
Genesis 7:5...z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo...
Genesis 7:7... Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech...
Genesis 7:13...na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noejeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho...
Genesis 7:15...a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z...
Genesis 7:16...je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A...
Genesis 7:23...i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi...
Genesis 8:1...na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, kterýním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila....
Genesis 8:9... aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu zeměHolubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout,...
Genesis 8:11...a znovu vypustil holubici z archy. Večer seněmu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový...
Genesis 8:12...ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila. Šestistého prvního...
Genesis 8:18...na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř...
Genesis 9:1... léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovijeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se,...
Genesis 9:4...zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu...
Genesis 9:5...maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni...
Genesis 9:8...takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovijeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s...
Genesis 9:10...vaším budoucím semenem i s každou živou bytostíjež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří -...
Genesis 9:12... jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou...
Genesis 9:17...živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem...
Genesis 9:23...venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého...
Genesis 9:24...Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;...
Genesis 9:25...syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;  je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také:...
Genesis 10:10..."Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a...
Genesis 10:25...zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synovéjeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
Genesis 11:3...spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo...
Genesis 11:6...to město a tu věž, kterou lidští synové stavěliHospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu...
Genesis 11:8...jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město...
Genesis 11:9...to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech...
Genesis 11:10... Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100...
Genesis 11:27...70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana;...
Genesis 11:28...ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena...
Genesis 12:4...dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu,...
Genesis 12:7...žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam...
Genesis 12:12...jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej...
Genesis 12:14...tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi...
Genesis 12:17...i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudyHospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a...
Genesis 12:18...proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi...
Genesis 12:19...zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš...
Genesis 12:20...svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pakněm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a...
Genesis 13:3... k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam...
Genesis 13:10...pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada,...
Genesis 13:14...a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z...
Genesis 13:18..." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u je Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:3...jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi,...
Genesis 14:5... ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním...
Genesis 14:6... Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad...
Genesis 14:7... Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do...
Genesis 14:12...Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to...
Genesis 14:14...byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených...
Genesis 14:15...domě, a sledoval ty krále k Danu. Abramjeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:16...na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a...
Genesis 14:17...od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byliním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je...
Genesis 14:19...Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha,...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůhje ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze...
Genesis 14:21...Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale...
Genesis 14:22...mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším...
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:6..."Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu...
Genesis 15:7...a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského...
Genesis 15:9... Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou...
Genesis 15:10...berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil...
Genesis 15:11... K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na...
Genesis 15:12...zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi...
Genesis 16:1...a Jebusejce." Saraj, Abramova manželkamu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar...
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:5...svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleďje to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš."...
Genesis 16:10..."Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě....
Genesis 16:11...tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna....
Genesis 16:12...slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebecon proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi...
Genesis 16:16...narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let....
Genesis 17:1...bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále...
Genesis 17:3... rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůhněmu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš...
Genesis 17:7...s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem...
Genesis 17:10...budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený...
Genesis 17:13...vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dníMu být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za...
Genesis 17:18...letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli!...
Genesis 17:19...Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla...
Genesis 17:20...pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohled Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně...
Genesis 17:22...ti Sára porodí příští rok touto dobou." A kdyžním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal...
Genesis 17:23...vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny...
Genesis 17:24... Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna...
Genesis 17:25...mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let....
Genesis 17:26...obřezáno, když mu bylo třináct let. Abrahamjeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni...
Genesis 17:27...Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za...
Genesis 18:2...do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového...
Genesis 18:7...Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal...
Genesis 18:8...a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je...
Genesis 18:9...pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:12...sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára...
Genesis 18:14...ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok...
Genesis 18:16...se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi,...
Genesis 18:18...z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej,...
Genesis 18:19...požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ...
Genesis 18:20...aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 18:24...smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také?...
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahamněmu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:31..."Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:32...dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán neh, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské brá, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 19:5...starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k...
Genesis 19:8...prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co...
Genesis 19:12...hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě,...
Genesis 19:13...městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničímeJejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin...
Genesis 19:14...šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se...
Genesis 19:17...ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej...
Genesis 19:20...postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech ...
Genesis 19:31...se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji...
Genesis 19:32...otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho...
Genesis 19:34...nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci...
Genesis 19:35...símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic...
Genesis 19:37...svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do...
Genesis 19:38...dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců...
Genesis 20:2...v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru...
Genesis 20:3...Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr...
Genesis 20:6...jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že...
Genesis 20:12...bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne ...
Genesis 20:13...A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude...
Genesis 20:14...Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otroky, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 20:15...mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle...
Genesis 20:17...se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelechajeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin...
Genesis 21:2...i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi...
Genesis 21:4... Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil...
Genesis 21:5...svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla:...
Genesis 21:7...řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo,...
Genesis 21:9...velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla...
Genesis 21:11...Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přecejeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli...
Genesis 21:13...povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně...
Genesis 21:17...hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam...
Genesis 21:18... kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej seněj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh...
Genesis 21:20...a ten rostl. Bydlel na poušti a stal seněj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka...
Genesis 21:21...něj velký lučištník. Bydlel v Paranské pouštijeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době...
Genesis 21:22...poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egyptakdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi...
Genesis 21:27...neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham...
Genesis 21:29...postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi...
Genesis 21:30...jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do...
Genesis 22:3..." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka....
Genesis 22:6..." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak...
Genesis 22:7... A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím...
Genesis 22:9... A tak šli oba spolu. Když přišli na místojež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal...
Genesis 22:11...ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!"...
Genesis 22:12..." odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný -...
Genesis 22:13...tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a...
Genesis 22:21...Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce...
Genesis 22:24...porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama,...
Genesis 23:2...byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad ...
Genesis 23:9...za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:10...za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl...
Genesis 23:11...pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám tijeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů...
Genesis 23:13...a v přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to...
Genesis 23:15... můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham...
Genesis 23:16...tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil...
Genesis 23:17...400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní...
Genesis 23:18...Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v...
Genesis 23:19...vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti...
Genesis 23:20...Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 24:1...jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl...
Genesis 24:2...mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho...
Genesis 24:5...vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat...
Genesis 24:6...zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam ho syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes...
Genesis 24:10...Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 24:18..."Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na...
Genesis 24:19...spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se...
Genesis 24:20...odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby...
Genesis 24:21...vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává...
Genesis 24:24..."Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme...
Genesis 24:31...ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku?...
Genesis 24:32...jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:33...i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:48...a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klal se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého...
Genesis 24:50...rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu...
Genesis 24:53...vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné...
Genesis 24:54...bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali...
Genesis 24:57... Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali...
Genesis 24:59.... "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebekujejí chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho...
Genesis 24:65...z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán...
Genesis 24:67...své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti...
Genesis 25:2...si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a...
Genesis 25:6... Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna...
Genesis 25:9...a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmaeljeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 25:11...jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který...
Genesis 25:12...bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 25:18...vydechl naposled a byl připojen ke svému liduJeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží...
Genesis 25:19...zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka....
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 25:25... byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a...
Genesis 25:26...kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu....
Genesis 25:28...a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou,...
Genesis 25:30... Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem...
Genesis 25:32..." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!"...
Genesis 25:33..."Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství...
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v...
Genesis 26:5...' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?"...
Genesis 26:11...na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky,...
Genesis 26:12... musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a hož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A...
Genesis 26:14...bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které...
Genesis 26:15...začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni...
Genesis 26:18...pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni...
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce...
Genesis 26:26...Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdyněmu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem...
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jas jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Čas ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 26:32...propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A hož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli...
Genesis 27:1...hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna...
Genesis 27:2..."Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber miněj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:11...své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec...
Genesis 27:12...holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí,...
Genesis 27:13...prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A...
Genesis 27:14...a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu...
Genesis 27:15...pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému...
Genesis 27:16...je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkami. Onu...
Genesis 27:22...syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův,...
Genesis 27:23..."Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak...
Genesis 27:25...můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych...
Genesis 27:26...a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ...
Genesis 27:27...synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal:...
Genesis 27:30...Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on...
Genesis 27:32...syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izákjeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn,"...
Genesis 27:33...se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě...
Genesis 27:37...?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za...
Genesis 27:39...Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakalJeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko...
Genesis 27:40...rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy...
Genesis 27:41...tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba...
Genesis 27:42...zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého...
Genesis 27:44...a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než...
Genesis 27:45...zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe...
Genesis 28:1...žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer....
Genesis 28:6... Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že...
Genesis 28:8...a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k...
Genesis 28:11...z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo....
Genesis 28:12... k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "...
Genesis 28:13...a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého...
Genesis 28:16..." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí...
Genesis 28:18...než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Čas ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou,...
Genesis 29:3...se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí...
Genesis 29:6... "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel...
Genesis 29:7...přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte...
Genesis 29:10...pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z...
Genesis 29:12...a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to...
Genesis 29:13...zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu....
Genesis 29:14...Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob...
Genesis 29:15...Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u ...
Genesis 29:20...tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob...
Genesis 29:26...vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu...
Genesis 29:28...souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában...
Genesis 29:31...pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno....
Genesis 29:32...byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin...
Genesis 29:33...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto...
Genesis 29:34... a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke m můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A...
Genesis 29:35... a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy...
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj...
Genesis 30:4...na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a...
Genesis 30:5...ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel...
Genesis 30:6...- vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak...
Genesis 30:8...Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj....
Genesis 30:11...syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila...
Genesis 30:13...porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy...
Genesis 30:14...blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, BlaženýJednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole,...
Genesis 30:15... žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře,"...
Genesis 30:16..." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem...
Genesis 30:18... Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar,...
Genesis 30:20... Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu...
Genesis 30:24...syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi...
Genesis 30:27... Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem...
Genesis 30:29...dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se...
Genesis 30:32...Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadímněj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně...
Genesis 30:34... počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá,  je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly,...
Genesis 31:2...A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že  mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl:...
Genesis 31:5...jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte,...
Genesis 31:7... šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za...
Genesis 31:9...pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem...
Genesis 31:14...země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký...
Genesis 31:16...Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh...
Genesis 31:19...Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce...
Genesis 31:20...bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl;...
Genesis 31:23...dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci...
Genesis 31:24...však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba...
Genesis 31:26...Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a...
Genesis 31:32...jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilímJestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej ...
Genesis 31:34...strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel...
Genesis 31:36...hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se...
Genesis 31:43... dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale...
Genesis 31:44...nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty -  je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen...
Genesis 31:45...svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte...
Genesis 31:48... totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla  je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno...
Genesis 31:50...ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď...
Genesis 31:53...se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy...
Genesis 32:2...domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom sením setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal:...
Genesis 32:3...a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo...
Genesis 32:7...pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři...
Genesis 32:9...táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezaujednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci...
Genesis 32:17... 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 32:18...mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a...
Genesis 32:20...pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda,...
Genesis 32:21...jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním potom setkám,...
Genesis 32:22...setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal...
Genesis 32:24...jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy...
Genesis 32:25...převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sámkdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat. Když...
Genesis 32:26... dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se...
Genesis 32:28...mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé...
Genesis 32:29...zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží...
Genesis 32:30...zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl:...
Genesis 32:32...jsem zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele...
Genesis 33:1...pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a...
Genesis 33:2...Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otroky s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a...
Genesis 33:4... k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho....
Genesis 33:5...pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh...
Genesis 33:8...a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl:...
Genesis 33:10...laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvářje přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání...
Genesis 33:11... je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z ho požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl...
Genesis 33:13..."Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc...
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Genesis 34:5...ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli....
Genesis 34:6...Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, abyním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když...
Genesis 34:7...synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli...
Genesis 34:8...- to se přece nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší;...
Genesis 34:15...neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás, kdo...
Genesis 34:18...se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a...
Genesis 34:20...rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamorjeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 34:22...jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyho nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s...
Genesis 34:24...u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se...
Genesis 34:26... kdo byli mužského pohlaví. Také Chamorajeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z...
Genesis 35:2...svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodi a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnicejež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 35:6...pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli...
Genesis 35:7...to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela...
Genesis 35:8... Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval...
Genesis 35:9...nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu....
Genesis 35:10...Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít...
Genesis 35:11...jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude...
Genesis 35:13...budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kdeněmu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě,...
Genesis 35:14...od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kdeněmu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup,...
Genesis 35:15...úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kdeněmu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu...
Genesis 35:18...život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín,...
Genesis 35:19...zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 35:26...Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otroky: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu...
Genesis 35:27...narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 36:1... Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z...
Genesis 36:5...porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele. Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou...
Genesis 36:6...své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žilijeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen...
Genesis 36:8...jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce...
Genesis 36:9...usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména...
Genesis 36:14...jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synovéjež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova,...
Genesis 36:19...Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (je je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce...
Genesis 36:24...Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti...
Genesis 36:30... kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Ana, kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v...
Genesis 36:32...předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba....
Genesis 36:33...jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab,...
Genesis 36:34...Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam,...
Genesis 36:35...z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v...
Genesis 36:36...jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na...
Genesis 36:37...Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul,...
Genesis 36:38...z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel...
Genesis 36:39...zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena...
Genesis 37:2...v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal...
Genesis 37:3...Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:5...ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim:...
Genesis 37:7...stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi...
Genesis 37:8... vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat?...
Genesis 37:9... kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další...
Genesis 37:10...hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a...
Genesis 37:11...a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak...
Genesis 37:12... ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl...
Genesis 37:13...Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven...
Genesis 37:14...za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce...
Genesis 37:15...údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho:...
Genesis 37:17..." odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k...
Genesis 37:18...svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že...
Genesis 37:20...si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho...
Genesis 37:21...z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!"...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krevhoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na...
Genesis 37:23... že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a...
Genesis 37:24...suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody....
Genesis 37:26...do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho...
Genesis 37:27...bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je...
Genesis 37:28...bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:30...své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu...
Genesis 37:32...ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli....
Genesis 37:33...v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef...
Genesis 37:35...a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:4...mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu...
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy...
Genesis 38:9...povinnost a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli...
Genesis 38:10...bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda...
Genesis 38:11...své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž:...
Genesis 38:14...se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a...
Genesis 38:16..."Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?"...
Genesis 38:17...mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do...
Genesis 38:21... ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?"...
Genesis 38:24..." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z...
Genesis 38:25...je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 38:28... hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a...
Genesis 38:29...ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr....
Genesis 38:30...tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno...
Genesis 39:1...mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar,...
Genesis 39:2... faraonův dvořan Putifar, velitel strážeHospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 39:4...ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem...
Genesis 39:6...v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o...
Genesis 39:7...Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat...
Genesis 39:8...oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán...
Genesis 39:9...pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou...
Genesis 39:12...v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal...
Genesis 39:16... nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů...
Genesis 39:17...vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl...
Genesis 39:20...mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 39:23... měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s...
Genesis 40:3...na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v...
Genesis 40:4...v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho,...
Genesis 40:6... Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na  a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů...
Genesis 40:7...na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána:...
Genesis 40:8..."Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:10... ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a...
Genesis 40:11...a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do...
Genesis 40:12... Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři...
Genesis 40:13...farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval...
Genesis 40:17...košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z...
Genesis 40:18...košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny...
Genesis 40:21...vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár...
Genesis 40:23... Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úpl na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen:...
Genesis 41:8...rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštcemudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však...
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:14...oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěš ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty,...
Genesis 41:15... Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile...
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:25...nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi...
Genesis 41:26...oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to...
Genesis 41:27...vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů...
Genesis 41:32...nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá...
Genesis 41:33...ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť...
Genesis 41:35...všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak...
Genesis 41:37...Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to...
Genesis 41:38...to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme koho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy...
Genesis 41:42...Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu...
Genesis 41:43...roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat...
Genesis 41:45...dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se...
Genesis 41:48...zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních...
Genesis 41:49...Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho...
Genesis 41:50...ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtuJeště než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva...
Genesis 42:1...rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte?...
Genesis 42:2...na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme...
Genesis 42:4...nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se...
Genesis 42:6...nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:10...Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo!...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s...
Genesis 42:15...Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš...
Genesis 42:16... dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete...
Genesis 42:17...ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim...
Genesis 42:21...vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasiliJeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se...
Genesis 42:22...se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za...
Genesis 42:24...nim vrátil, promluvil s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim...
Genesis 42:25...Potom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také...
Genesis 42:27...zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovatjeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok,...
Genesis 42:28...stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!"...
Genesis 42:29..."Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno,...
Genesis 42:31...tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové!...
Genesis 42:32...špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s naším otcem...
Genesis 42:36...s penězi, dostali strach - oni i jejich otecJejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef...
Genesis 42:37...Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva...
Genesis 42:38...Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev...
Genesis 43:3..."Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na...
Genesis 43:5...bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči...
Genesis 43:7...řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije...
Genesis 43:9...a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a...
Genesis 43:11...neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se...
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámněj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 43:16...s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav...
Genesis 43:17...se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou,...
Genesis 43:18...je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal...
Genesis 43:19...nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu...
Genesis 43:21... otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné...
Genesis 43:24...v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a...
Genesis 43:26...přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi....
Genesis 43:28...jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije."...
Genesis 43:29...žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se muOn pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 43:33...s Hebreji - je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po...
Genesis 43:34...druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce...
Genesis 44:2...pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní."...
Genesis 44:4...vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš,...
Genesis 44:5... řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co...
Genesis 44:6...Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj...
Genesis 44:11...tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:12...složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:14...tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli...
Genesis 44:18...se v pokoji vraťte ke svému otci!" Natoněmu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol...
Genesis 44:20...otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří....
Genesis 44:21...' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme:...
Genesis 44:22...jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým...
Genesis 44:24...mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána....
Genesis 44:28...‚Sami víte, že mi manželka porodila dva synyJeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 44:29...víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím...
Genesis 44:32... našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osob jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem:...
Genesis 45:3...) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli....
Genesis 45:6...před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se...
Genesis 45:8...jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a...
Genesis 45:9...egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mu otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh ...
Genesis 45:14...si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal...
Genesis 45:15...své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do...
Genesis 45:16...bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!"...
Genesis 45:19... abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy,...
Genesis 45:23...sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší...
Genesis 45:26...ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!"...
Genesis 45:27...zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal,...
Genesis 45:28...okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se...
Genesis 46:5...opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao...
Genesis 46:6... aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a...
Genesis 46:7...do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvoJeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a...
Genesis 46:8...synů, kteří přišli do Egypta - Jákobjeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. Rubenovi synové:...
Genesis 46:20...v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole....
Genesis 46:26...těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišliním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob....
Genesis 46:27...- 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z...
Genesis 46:29...Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 46:31...žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodi svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:3... "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli:...
Genesis 47:6... Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji...
Genesis 47:7...mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob...
Genesis 47:8...před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet...
Genesis 47:9..." putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se...
Genesis 47:10...nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova...
Genesis 47:14...tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty...
Genesis 47:16...odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi...
Genesis 47:17...svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je...
Genesis 47:18...po celý rok. A když ten rok uplynul, přišliněmu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž...
Genesis 47:29...se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a...
Genesis 47:31...hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl JosefOn však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se...
Genesis 48:1...se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je...
Genesis 48:7...zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě...
Genesis 48:8...všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové,...
Genesis 48:9...synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal...
Genesis 48:10...byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael...
Genesis 48:12...i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedljeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou...
Genesis 48:17...jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se...
Genesis 48:18...z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož...
Genesis 48:19...prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde...
Genesis 49:7...hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je...
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se,...
Genesis 49:10...Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlojeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož...
Genesis 49:12...víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šatJeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou....
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí...
Genesis 49:15...ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil,...
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spasení! Gádhorda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za ....
Genesis 49:21...tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je...
Genesis 49:22...laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Genesis 49:23... jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Genesis 49:31...Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i...
Genesis 49:32...ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A...
Genesis 50:1...vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby...
Genesis 50:2...a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři...
Genesis 50:3...balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek...
Genesis 50:4...smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru:...
Genesis 50:7... jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho...
Genesis 50:8...hodnostáři. Šla také celá Josefova rodinajeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a...
Genesis 50:13...s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli...
Genesis 50:14... Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Genesis 50:18..." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Genesis 50:21...nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v...
Genesis 50:26... Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů,...
Exodus 1:6... byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli...
Exodus 1:9...nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!...
Exodus 1:11...ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl...
Exodus 1:12...zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal....
Exodus 1:13... Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život...
Exodus 1:14... Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hlinými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší dřiny...
Exodus 1:16...Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude...
Exodus 2:2... Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho...
Exodus 2:3...krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když  ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku,...
Exodus 2:4...sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co sením bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera;...
Exodus 2:7...musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraono dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z...
Exodus 2:9...dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a...
Exodus 2:10...a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno...
Exodus 2:11...jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostlJednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou...
Exodus 2:12...strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel...
Exodus 2:15...farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u...
Exodus 2:17...stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl...
Exodus 2:20...ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, ženěj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když...
Exodus 2:22...dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl...
Exodus 3:2...do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův...
Exodus 3:4...podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na...
Exodus 3:5...Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo,...
Exodus 3:8...znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke m; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:18...a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh...
Exodus 3:20...a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním...
Exodus 4:2...Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl...
Exodus 4:3..."Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:6...- Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy...
Exodus 4:7...sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a...
Exodus 4:11...v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým,...
Exodus 4:14...můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám...
Exodus 4:15... uvidí, bude mít velikou radost. Budešněmu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při...
Exodus 4:16...tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělatOn bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti...
Exodus 4:18...s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za...
Exodus 4:20..." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal...
Exodus 4:21...do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůlHospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď...
Exodus 4:22...jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj...
Exodus 4:23...syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť ho syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit....
Exodus 4:24...Na místě, kde cestou nocovali, sením střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však...
Exodus 4:25...však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým...
Exodus 4:26...údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli...
Exodus 4:27...ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi...
Exodus 4:28...ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 5:1... padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy...
Exodus 5:13...zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako...
Exodus 5:19...počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních...
Exodus 5:21...přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 6:9...'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli....
Exodus 6:20... Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let....
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru...
Exodus 6:25...Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových...
Exodus 6:26...levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 7:10...a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron...
Exodus 7:13...hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 7:14... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá...
Exodus 7:15...je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu...
Exodus 7:16...sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy:...
Exodus 7:20... dokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když...
Exodus 7:22...totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel...
Exodus 7:26...sedm dní poté, co Hospodin udeřil na NilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 7:27...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit...
Exodus 8:5...lid propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za...
Exodus 8:10...v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale...
Exodus 8:11...ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:15...i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný...
Exodus 8:16... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao...
Exodus 8:20...a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho...
Exodus 8:25...se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlitHospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí...
Exodus 8:27...odešel od faraona a modlil se k HospodinuHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho...
Exodus 9:1...se však farao zatvrdil a lid nepropustil.  Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 9:2...Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat,...
Exodus 9:8...Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustilHospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné...
Exodus 9:10...A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i...
Exodus 9:12...totiž na sobě vředy tak jako všichni EgypťanéHospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin...
Exodus 9:13...Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před...
Exodus 9:17...bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor:...
Exodus 9:18...hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše,...
Exodus 9:27... Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je...
Exodus 9:29...vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k...
Exodus 9:34...přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stej jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 10:1...předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho...
Exodus 10:3... že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 10:7...a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:11...tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který...
Exodus 10:27... nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl...
Exodus 10:28...hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči....
Exodus 11:3...žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný...
Exodus 11:5...prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:5...kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe...
Exodus 12:6...samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za...
Exodus 12:7... Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou...
Exodus 12:8...maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo...
Exodus 12:9...chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené...
Exodus 12:10...na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nicněho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude,...
Exodus 12:11...do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a...
Exodus 12:14...vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:17...připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne...
Exodus 12:21...vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej...
Exodus 12:22...Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě...
Exodus 12:24...domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete...
Exodus 12:27...pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy...
Exodus 12:29... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:30... noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný...
Exodus 12:33...i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!"...
Exodus 12:34...říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těstoještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na...
Exodus 12:42... vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta...
Exodus 12:43...Izraele ve svých pokoleních budou držet strážHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o...
Exodus 12:44...žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec...
Exodus 12:45...za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeníkMu být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,...
Exodus 13:2...Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytkaje ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v...
Exodus 13:13...prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Exodus 13:14...tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou...
Exodus 13:17...vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes...
Exodus 13:18... mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:21...Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouštěHospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je...
Exodus 14:3...Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na...
Exodus 14:5...Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho...
Exodus 14:9...Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i...
Exodus 14:10... synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na  Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu....
Exodus 14:13...se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je ...
Exodus 14:16... Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám...
Exodus 14:17...skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se...
Exodus 14:18...jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a...
Exodus 14:19...byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za  a vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy...
Exodus 14:27...na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a...
Exodus 15:3...ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebitHospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin....
Exodus 15:4...udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho...
Exodus 15:5...z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice,...
Exodus 15:6... jako kámen klesli do hlubin. Tvá praviceHospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine,...
Exodus 15:7...své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Exodus 15:10...ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako...
Exodus 15:11...přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný...
Exodus 15:12...chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš,...
Exodus 15:13...pravici, země je pohltila. Lidjejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna...
Exodus 15:16...obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než...
Exodus 15:17... než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 15:26...vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné,...
Exodus 16:5...žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho...
Exodus 16:8...reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 16:15...na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 16:23...a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku,...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Szte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na...
Exodus 16:32...bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to...
Exodus 16:33...na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many...
Exodus 16:34...je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo...
Exodus 16:36... dokud nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle...
Exodus 17:3... "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!"...
Exodus 17:7...dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom...
Exodus 17:10...a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur...
Exodus 17:12...Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 17:13... do západu slunce. Tak Jozue porazil Amalekajeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:2... co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se...
Exodus 18:5... před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde...
Exodus 18:7...manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden...
Exodus 18:8...jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil...
Exodus 18:9...na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodilJetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:11...Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil...
Exodus 18:13...a hodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před...
Exodus 18:15...lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají...
Exodus 18:17...Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úpl se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol...
Exodus 18:19...s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášejněmu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a...
Exodus 18:24...lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš...
Exodus 18:25...a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu,...
Exodus 19:3...naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k BohuHospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu...
Exodus 19:7...z lidu a předložil jim všechna tato slovajež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně...
Exodus 19:8...slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Exodus 19:10..." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova liduHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je...
Exodus 19:14...dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupilhory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu:...
Exodus 19:19...rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol...
Exodus 19:21...Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se...
Exodus 19:22... aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se...
Exodus 19:24...horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani...
Exodus 20:7...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Exodus 20:10...a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku,...
Exodus 20:20...se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát...
Exodus 20:24...ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hli oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné...
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám tiJestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných...
Exodus 21:3... ale sedmého roku zadarmo odejde na svoboduJestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde...
Exodus 21:4...jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho ženaJestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo...
Exodus 21:6...ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k...
Exodus 21:11...na stravě, oděvu ani na manželském stykuJestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít...
Exodus 21:13...udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky,...
Exodus 21:16...otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověkamu zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 21:20...mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře...
Exodus 21:21...že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěnJestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn,...
Exodus 21:22...pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod,...
Exodus 21:26... ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko...
Exodus 21:27...oko poškodí, propustí je za to oko na svoboduJestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je...
Exodus 21:28...je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován...
Exodus 21:29...jíst; majitel toho býka pak bude bez vinyJestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho...
Exodus 21:30... bude býk ukamenován a zemře i jeho majitelJestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život...
Exodus 21:31...život vše, co mu bude uloženo. býk potrká čího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož...
Exodus 21:34... býk nebo osel, vyrovná se majitel jámyjeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když...
Exodus 21:35... mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když čí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají...
Exodus 21:36...vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho...
Exodus 21:37...býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když kdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá,...
Exodus 22:1...býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi.  Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen...
Exodus 22:3... Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodánJestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel...
Exodus 22:9...ten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když kdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka,...
Exodus 22:10...pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si kdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:16... musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženuJestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce...
Exodus 22:20...samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 22:25...se k němu jako lichvář, neukládej mu úrokJestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou...
Exodus 22:29...skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso...
Exodus 22:30... osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." ...
Exodus 23:3...pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovijeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho...
Exodus 23:4...chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu...
Exodus 23:5... poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla koho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Exodus 23:15...ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez...
Exodus 23:17...plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým...
Exodus 23:19...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 23:21...a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí...
Exodus 23:22...- vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu...
Exodus 23:23... Chetejcům, Perizejcům, Kananejcům, HivejcůmJebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům,...
Exodus 23:24...a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klat jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich...
Exodus 23:29...vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a...
Exodus 23:30...a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a...
Exodus 23:31...zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k řece...
Exodus 24:2...izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují...
Exodus 24:10...vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako...
Exodus 24:13...které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíšjeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží...
Exodus 25:9...přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu."...
Exodus 25:12...zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem...
Exodus 25:13...jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš...
Exodus 25:18...a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:...
Exodus 25:24...loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec....
Exodus 25:25...a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 25:26...širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke...
Exodus 25:28... aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit....
Exodus 25:29...je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíšněmu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš...
Exodus 25:31...chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj...
Exodus 25:32...z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné...
Exodus 25:35...čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen,...
Exodus 25:37...to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby...
Exodus 26:1...ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré,...
Exodus 26:3...pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů  je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél...
Exodus 26:13...houně bude splývat přes zadní stranu PříbytkuOnen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé...
Exodus 26:37...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem....
Exodus 27:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat...
Exodus 27:3...misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový...
Exodus 27:4...oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři...
Exodus 27:6...tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem....
Exodus 27:8...po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo...
Exodus 27:19...náčiní pro veškerou službu v Příbytku včet všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu."...
Exodus 27:21...zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny...
Exodus 28:1...pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali...
Exodus 28:4...konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turban a...
Exodus 28:5...syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na  zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. ...
Exodus 28:9...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle...
Exodus 28:11...kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do...
Exodus 28:14...také zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené...
Exodus 28:15...stočené řetízky připevníš k těm obroučkám. Dále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej...
Exodus 28:17...a dvojitý, na píď dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě...
Exodus 28:23...dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma...
Exodus 28:26...dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš...
Exodus 28:27...k dolní části obou ramenních dílů efodu, těs u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude...
Exodus 28:28...bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně,...
Exodus 28:30...před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat...
Exodus 28:32...zhotovíš plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou...
Exodus 28:33...otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej granátová jablka z modré,...
Exodus 28:36... a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu....
Exodus 28:37...na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele...
Exodus 28:38...šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů...
Exodus 28:40...kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy;...
Exodus 28:41...jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš...
Exodus 28:43...nahotu: budou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do...
Exodus 29:1...a jeho potomky." "A toto s nimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého...
Exodus 29:2...nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné...
Exodus 29:3...olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:5...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k...
Exodus 29:6...a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti....
Exodus 29:7...turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a...
Exodus 29:8... vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami,...
Exodus 29:9...jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy....
Exodus 29:10...Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před...
Exodus 29:13... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka,...
Exodus 29:14...na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za...
Exodus 29:15...táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:16...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran....
Exodus 29:18...omyješ a přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť...
Exodus 29:19...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:20...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova...
Exodus 29:21...trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i...
Exodus 29:22... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z...
Exodus 29:23... neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen...
Exodus 29:24...olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli...
Exodus 29:25...zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmešjejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Exodus 29:26... Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet...
Exodus 29:27...pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným...
Exodus 29:28...berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od...
Exodus 29:29...obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich...
Exodus 29:30...bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane kzem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet...
Exodus 29:31...do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyniOnoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém...
Exodus 29:32...vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst...
Exodus 29:33...berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni...
Exodus 29:34... Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svatéJestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco...
Exodus 29:35...se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je...
Exodus 29:36...budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a...
Exodus 29:37... Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne...
Exodus 29:42...to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto  je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před...
Exodus 29:44...slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu....
Exodus 29:46...a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych...
Exodus 30:2...dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla.  je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku ...
Exodus 30:3... dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i...
Exodus 30:4...jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncemněmu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 30:5...aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před...
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé...
Exodus 30:8...je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před...
Exodus 30:9...stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť,...
Exodus 30:10...ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbuJen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření....
Exodus 30:12...promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich...
Exodus 30:13...půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svaty, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu....
Exodus 30:18...promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je...
Exodus 30:19...a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou...
Exodus 30:21...si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro  bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po...
Exodus 30:25...olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je...
Exodus 30:27...setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář...
Exodus 30:28...oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš...
Exodus 30:29...jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude...
Exodus 30:30...se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 30:32...svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je...
Exodus 31:3...Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého...
Exodus 31:4...každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
a další...

Slova obsahující němu: němu (328) němuž (11) sněmu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |