Něm

Hledám pøesnì 'něm'. Nalezeno 337 veršù. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 2:3... kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal,...
Genesis 9:4...zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu...
Genesis 12:20...svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pakněm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a...
Genesis 18:18...z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej,...
Genesis 23:11...pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám tijeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů...
Genesis 23:17...400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní...
Genesis 23:20...Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 28:12... k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "...
Genesis 35:14...od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kdeněmu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup,...
Genesis 40:10... ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a...
Genesis 41:38...to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme koho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy...
Genesis 49:32...ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeníkMu být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z...
Exodus 20:24...ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hli oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné...
Exodus 23:15...ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez...
Exodus 23:21...a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí...
Exodus 29:29...obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich...
Exodus 29:30...bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane kzem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet...
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé...
Exodus 30:9...stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť,...
Exodus 30:10...ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbuJen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření....
Exodus 35:21...- každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu...
Exodus 40:4...ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před Truhlu...
Exodus 40:9...olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude...
Exodus 40:21... Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsilněm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu...
Exodus 40:23... pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin...
Exodus 40:27...setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do...
Exodus 40:29...vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro...
Exodus 40:31...umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby siněm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy....
Exodus 40:35...Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva....
Exodus 40:38...do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého...
Leviticus 6:5... na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou...
Leviticus 6:15...ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž...
Leviticus 8:10...pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co byloněm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a...
Leviticus 13:14...všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří...
Leviticus 13:20...bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:21...- je to rána malomocenství, vypukla na vředuJestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na...
Leviticus 15:24...tom, na čem seděla, bude nečistý do večeraJestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na...
Leviticus 19:23...země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude...
Leviticus 21:12...ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svaty, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm...
Numeri 1:50... Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s...
Numeri 4:16...synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z...
Numeri 9:12...s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. ...
Numeri 15:31...bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být...
Numeri 19:13... pak čistý nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytek....
Numeri 19:14...nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do...
Numeri 21:14...tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových bojů se o něm zmiňuje: "Vaheb v Sufě a údolí...
Numeri 35:20...mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li kdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí...
Numeri 35:22...jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však kdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm...
Deuteronomium 13:16...že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnostmusíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším,...
Deuteronomium 15:21...místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou...
Deuteronomium 22:2...zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane,...
Deuteronomium 27:6...Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem.  Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů,...
Deuteronomium 28:30...kdo by zachránil. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet;...
Jozue 1:8... a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm...
Jozue 6:17...Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab...
Jozue 6:24... To město pak vypálili i se vším, co byloněm. Pouze stříbro, zlato a bronzové i železné předměty...
Jozue 6:27...založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé...
Jozue 8:31... oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova...
Jozue 9:9...přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o...
Jozue 10:32...Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na nějHospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého...
Jozue 10:35...k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj. hož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v...
Jozue 10:37...od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi...
Jozue 10:39...obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili...
Jozue 11:11...hlavou všech těch království.) Všechno živéněm pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklaté, takže...
Jozue 19:47...na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a usadili se v něm. Na počest...
Jozue 19:50...sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál -...
Jozue 22:23... nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli...
Soudců 3:10...Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem....
Soudců 3:15...osmnáct let. Když potom synové Izraele volaliHospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to levák Ehud, syn...
Soudců 3:31...pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů...
Soudců 9:3...Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a...
Soudců 10:3...let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet...
Soudců 12:8...zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma. Měl třicet synů...
Soudců 12:11...Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil...
Soudců 12:13... byl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského....
Soudců 18:28... Pobili je ostřím meče a město vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko a s nikým...
1. Samuel 8:10... jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se...
1. Samuel 13:15...jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul...
1. Samuel 18:11...tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!"...
1. Samuel 19:10...od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale...
1. Samuel 20:33...Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal,...
1. Samuel 21:12...Saulem, dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané....
1. Samuel 22:10...Nobu k Achimelechovi, synu Achitubovu. Ten seněm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti m spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl...
1. Samuel 22:15...stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem seněm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. král svého...
2. Samuel 14:30..."Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi...
2. Samuel 16:13...dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství,...
2. Samuel 23:11... Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou...
2. Samuel 24:21...koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila."...
1. Královská 1:27... ba ani tvého služebníka Šalomouna ale nepozvalJe to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a...
1. Královská 1:52...nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek....
1. Královská 2:36...ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v něm....
1. Královská 8:21...jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova...
1. Královská 11:24...pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a...
1. Královská 12:33...výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro...
1. Královská 13:1...v Bet-elu, aby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm obětovat, vtom...
1. Královská 13:3...určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhne a popel na něm se...
1. Královská 15:4...jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci;...
1. Královská 16:32...klanět se mu. V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný...
1. Královská 19:11...jen , ale i teď chtějí připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina,...
1. Královská 19:12...Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale aniněm nebyl Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas. Jakmile...
2. Královská 3:27...edomskému králi, ale nedokázal to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval...
2. Královská 4:34... Potom vstal a šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm...
2. Královská 16:12...z Damašku, prohlédl si oltář, přistoupilněmu a obětoval na něm. Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť...
2. Královská 18:5...se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním...
2. Královská 19:21...asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá...
2. Královská 25:17...- bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážitJeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová...
1. Letopisů 5:12...naproti nim v bášanském kraji po SalchuJejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce...
1. Letopisů 16:32..."Hospodin kraluje!" Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem ...
1. Letopisů 21:22...mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila....
1. Letopisů 24:19...Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v...
1. Letopisů 27:7...měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý...
2. Letopisů 1:8...ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mu otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po...
2. Letopisů 6:6...stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo jméno, a vyvolil jsem...
2. Letopisů 6:11...jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva,...
2. Letopisů 7:16... Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, abyněm jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou...
2. Letopisů 17:15...Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků, po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů, po něm Amasiáš,...
2. Letopisů 17:16...něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů, po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho...
2. Letopisů 17:18...jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a...
2. Letopisů 32:12...hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohujehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a...
2. Letopisů 32:17...další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž hal Hospodina, Boha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové...
2. Letopisů 33:16... vyházel na skládku za městem. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti...
2. Letopisů 35:25...a všichni v Judsku a v Jeruzalémě ho oplakávaliJeremiáš o něm složil žalozpěvy, jimiž dodnes všichni...
Ezdráš 3:2... neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali...
Ezdráš 3:3...měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné...
Ezdráš 4:15...se bouřilo a škodilo všem králům a říším a ženěm od starodávna vznikají povstání a vzpoury. Právě proto...
Ezdráš 4:19...bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm vznikají...
Nehemiáš 6:6... jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje,...
Nehemiáš 7:4..." Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatelněm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto...
Nehemiáš 7:5...položil na srdce, abych shromáždil urozenéhodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem...
Nehemiáš 11:8...Maasejášova, syna Itielova, syna Ješajášova. Po něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů. Jejich velitelem byl Joel...
Nehemiáš 11:17... Vedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna Zabdiho, syna Asafova, který zahajoval chvály modlitbou. Dále...
Job 3:4...kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec...
Job 18:12...ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá...
Job 18:17...zespoda, nahoře uvadne jeho koruna. Na zemi po něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze...
Job 19:28... ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umíráJenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece...
Job 22:8...vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.'...
Job 26:14... slizkého hada svou rukou poranil. A to jsoujeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme -...
Job 27:15...chlebem jeho ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby...
Job 27:17...jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak pavouk...
Job 36:33... velí jim zasáhnout jejich cíl. Vypovídáněm jeho burácení - on bouří hněvem proti bezpráví! Při...
Žalmy 18:3..., Hospodine, sílo Hospodin je skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh je ...
Žalmy 37:10... Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a tu nebude. Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš...
Žalmy 50:12... Nepožádám , i kdybych hladověl - m patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem...
Žalmy 55:11...krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města...
Žalmy 66:6...a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme seněm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy -...
Žalmy 68:11...jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé...
Žalmy 72:17...vlní, jeho města kvetou jak tráva na poli!  jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas...
Žalmy 75:9...soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižujeHospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm...
Žalmy 87:5...i Habešské - každý z nich se tu narodil!" O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej...
Žalmy 89:12... Nebe i země tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jih - stvořil jsi obojí,...
Žalmy 96:11...lidi poctivě! Jásejte, nebesa, země raduje se, moře burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj...
Žalmy 98:7...Hospodinem jásejte! Moře burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě! Řeky,...
Žalmy 104:23... Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na něm, než se zešeří. Kolik je, Hospodine, skutků...
Žalmy 104:25...učinil - země je plná tvých stvoření! Hleje tu moře širé a veliké, havěť bezpočtu se hemží v něm -...
Žalmy 104:26...hemží v něm - maličcí i velcí tvorové! Plujíněm lodě a také leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam...
Žalmy 119:97...je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále...
Žalmy 144:3...štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává. Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že...
Přísloví 14:26...život, podvodník ale šíří lež. V úctěHospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí....
Kazatel 9:14...příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný...
Izaiáš 1:21... jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost žila v něm - teď však...
Izaiáš 11:2... výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání, Duch...
Izaiáš 13:20...města - jako Sodoma a Gomora! Nebude seněm nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se...
Izaiáš 16:5...zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž...
Izaiáš 22:24...se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho...
Izaiáš 22:25...nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí,...
Izaiáš 34:1...vin. Přistupte, národy, to slyšíte, pozor to, lidé, sledujte! poslouchá země i všechno v ,...
Izaiáš 37:22...modlil ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá...
Izaiáš 42:10...Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej -...
Izaiáš 48:19...vlny by byl tvůj blahobyt. Jako písku by bylo tvého semene a tvých potomků jako zrnek v něm; jejich jméno by...
Izaiáš 53:2...Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl...
Izaiáš 65:8...vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno a řeknou:...
Izaiáš 65:19...štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastnýJeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm...
Jeremiáš 6:7...útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak a zhouba se v něm rozléhá,...
Jeremiáš 17:24...poučit. Pokud ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto...
Jeremiáš 20:9...celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " seněm ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo...
Jeremiáš 22:14...mu neplatí! Říká: ‚Postavím si velký palác a v něm prostorné komnaty; prorazím do něj okna, obložím cedrem...
Jeremiáš 29:3... které judský král Cidkiáš vyslal k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Babylonu. Stálo v něm: Tak...
Jeremiáš 31:20...drahý syn? Není dítě, které miluji? Kdykoliněm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím...
Jeremiáš 48:27...byl chycen mezi zloději, že se otřásáš opovržením, kdykoli se o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte se na...
Jeremiáš 50:15...Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdalJeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova...
Jeremiáš 51:62...tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě prohlásil, že je vyhladíš,...
Ezechiel 1:3...vyhnanství krále Joakina) dostal Ezechiel, syn kze Buziho, u průplavu Kebar v babylonské zemi slovo...
Ezechiel 13:16... s izraelskými proroky, kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid,...
Ezechiel 14:22...- abych z něj vyhladil lidi i dobytek! Přestoněm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své...
Ezechiel 18:13... upírá oči na modly, páchá ohavnosti, půjčuje jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový snad žít?...
Ezechiel 19:4... Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Kdyžněm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho...
Ezechiel 24:3...podobenství a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin! Postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm....
Ezechiel 24:11... se postaví na žhavé uhlí, se rozpálíjeho měď se rozžhaví, se ta nečistota v něm roztaví a ta...
Ezechiel 28:22...Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Sidone, jsem proti tobě a na tobě se oslavím!...
Ezechiel 28:23...své rozsudky, v něm dostojím své svatosti. Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm...
Ezechiel 32:7...rokliny! zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj...
Ezechiel 32:21...i se všemi jeho hordami. Mocní hrdinovéněm a jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou...
Ezechiel 39:11...ty, kdo je plenili, praví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na...
Ezechiel 43:15...lokty. Také tento stupeň je na loket široký. Na něm stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři...
Ezechiel 43:18...člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy...
Ezechiel 44:14...svou hanbu za hanebnosti, které páchali. Nechám je, aby drželi stráž u chrámu, aby se starali o všechnu...
Daniel 2:39...jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět....
Daniel 4:5...jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha...
Daniel 6:24...hned přikázal, Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z jámy vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože...
Daniel 8:7...jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel...
Amos 6:8... bude konec vašim hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů,...
Jonáš 4:11... Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A m nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm...
Micheáš 1:11...v prachu svíjejte. Rozšafní obyvatelé Šafíru, táhte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ceananu nevyjdou více,...
Nahum 1:5...i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí LibanonuHory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho...
Abakuk 2:6...národy a všechny lidi si přivlastnil." Copakněm ti všichni nesloží posměšná přísloví a popěvky?...
Sofoniáš 1:6...však i tomu jejich Molochu; ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po...
Sofoniáš 2:14...podobné poušti vyprahlé. Stáda pak budou léhatněm, všemožná zvěř v celých zástupech. Pelikán a výr budou...
Ageus 1:8...Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu...
Zachariáš 1:16...to neštěstí ještě zhoršili. A proto tak praví Hospodin: Vrátím se k Jeruzalému s milosrdenstvím. Můj...
Zachariáš 5:11...jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a bude...
Zachariáš 12:4...se totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví Hospodin, raním každého koně tak, že se...
Zachariáš 14:11...Nárožní a od věže Chananel po Královské lisyJeruzalém bude obydlen a nikdy nepropadne klatbě; bude...
Malachiáš 1:12...veliké mezi národy, praví Hospodin zástupů. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné...
Matouš 4:24...každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zprávaněm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli...
Matouš 9:31..."Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli,...
Matouš 21:19...cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než...
Matouš 23:18... který to zlato posvěcuje? Říkáte také: ‚Když kdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá...
Matouš 23:20...dar posvěcuje? Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám,...
Matouš 23:21...co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe,...
Matouš 23:22...Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda vám, znalci Písma a farizeové!...
Matouš 26:24..." odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje....
Matouš 28:2...veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm...
Marek 1:28...i nečistým duchům a poslouchají ho!" A zprávaněm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když...
Marek 3:30...se provinil věčným hříchem." (Říkali totižněm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a...
Marek 6:14...nemocných mazali olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo...
Marek 7:25...dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totižněm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým...
Marek 8:30...zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu PetrOn je ale přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali....
Marek 9:13...a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišeloni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když...
Marek 11:13... Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šelněmu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel,...
Marek 14:21...ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje....
Marek 14:65...soudíte?" A všichni rozhodli, že zaslouží smrtkteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili ho...
Lukáš 2:25..."Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl...
Lukáš 2:38...stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkalaněm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Když...
Lukáš 4:14... opustil jej a čekal na další příležitostJežíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se...
Lukáš 4:37...nečistým duchům a oni vycházejí?" A zprávaněm se šířila po celém okolí. Potom vstal a odešel ze...
Lukáš 5:15...za své očištění, jak přikázal Mojžíš." Zprávaněm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných...
Lukáš 7:17...prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zprávaněm se rozšířila po celém Judsku i okolí. Janovi učedníci...
Lukáš 9:9..."Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat....
Lukáš 10:6...‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám....
Lukáš 13:6...všichni." Potom jim vyprávěl toto podobenství: "Jeden člověk vysadil na své vinici fíkovník. Přišel a...
Lukáš 23:8...také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. dávno se s ním toužil setkat...
Lukáš 24:27...Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo...
Jan 1:4...skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo...
Jan 1:15...jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Janněm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem...
Jan 1:32..."Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. jsem ho neznal, ale Ten, který...
Jan 1:33...z nebe jako holubice a zůstal na něm. jsem ho neznal, ale Ten, který poslal křtít vodou, mi řekl:...
Jan 1:47...Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle,...
Jan 3:36...kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové...
Jan 4:14...znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit nikdy. Voda,...
Jan 6:56...a krev je opravdu nápoj. Kdo tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako poslal živý...
Jan 7:7...svět proč nenávidět, ale nenávidí, protoženěm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na...
Jan 7:12...hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu seněm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní...
Jan 7:13...lidi!" Kvůli strachu z představených všakněm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš...
Jan 7:18... hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic...
Jan 7:32...než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástupněm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj...
Jan 8:44... řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to...
Jan 9:3...on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho...
Jan 10:38...skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům,...
Jan 12:16...Hle, tvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš...
Jan 12:41...nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i...
Jan 13:31...vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď oslaven a Bůh...
Jan 13:32...je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to...
Jan 15:5...jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve m a v něm, ten nese mnoho ovoce; beze nedokážete nic...
Jan 20:6... spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící...
Jan 21:9...vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb,...
Skutky 1:20...Chakel-dama, totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm nikdo...
Skutky 2:25... protože nemohl zůstat v její moci. Davidněm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po ...
Skutky 3:24...neposlechl, bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny. Vy...
Skutky 5:37...přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za...
Skutky 7:5...přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát do...
Skutky 13:29...jeho popravu. Když naplnili všechno, coněm bylo psáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh...
Skutky 13:31...jej ale vzkřísil z mrtvýchOn se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z...
Skutky 13:41...‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám...
Skutky 17:24...zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechnoněm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných...
Skutky 19:4..."Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše." Když...
Skutky 20:10...ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v...
Skutky 23:9...se veliký křik. Z farizejské strany povstali kteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na...
Skutky 25:15...tu zanechal jednoho vězně. Když jsem bylJeruzalémě, vrchní kněží a židovští starší mi o něm řekli a...
Skutky 25:26...jsem se ho k němu poslat. Nemám však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal. Proto jsem ho...
Římanům 1:17...každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak...
1. Korintským 1:5...se vám dostalo v Kristu Ježíši: byli jsteněm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým...
1. Korintským 9:23... A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Copak nevíte, že všichni závodníci...
2. Korintským 1:10... ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí....
2. Korintským 1:19... naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás , Silvanus a Timoteus...
2. Korintským 1:20...nebyl "ano a ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm je "ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše...
2. Korintským 5:21... jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s BohemOn toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám,...
2. Korintským 13:4...mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním...
Efeským 1:4...veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před...
Efeským 1:7...milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž...
Efeským 1:11...na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Právěněm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme...
Efeským 1:13...Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž...
Efeským 2:21... kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V...
Efeským 2:22...stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem...
Efeským 3:12...záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu...
Filipským 2:22...jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě...
Filipským 3:9...a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně,...
Koloským 1:19... Bohu se zalíbilo všechnu plnost složitněm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím...
Koloským 2:6...vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm...
Koloským 2:7...jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťteněm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak...
Koloským 2:9...tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste...
Koloským 2:11...v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat...
Koloským 2:15... Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil...
Koloským 4:10... Ti vám poví o všem, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec...
1. Tesalonickým 4:14...nimi truchlit jako jiní, kteří nemají nadějiJežíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak...
2. Tesalonickým 1:12...záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti...
Židům 5:11...veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat,...
1. Petr 3:6... tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvilaněm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když...
1. Jan 1:2...rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám...
1. Jan 1:5...píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám...
1. Jan 2:4... zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář...
1. Jan 2:5... ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila....
1. Jan 2:6...toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, ženěm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní,...
1. Jan 2:8...které jste slýchali od počátku. To, co vám píšuje však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i...
1. Jan 2:15...jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k...
1. Jan 2:27...však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání...
1. Jan 2:28... zůstávejte v něm. Ano drazí, zůstávejteněm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a...
1. Jan 3:5... páchá zločin, vždyť hřích je zločin! Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích...
1. Jan 3:6...hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdoněm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl...
1. Jan 3:9... Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboťněm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z...
1. Jan 3:24...jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak...
1. Jan 4:13...došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstávámeněm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A...
1. Jan 4:16... kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm....
1. Jan 5:20...ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho...
Zjevení 1:3...to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a...
Zjevení 6:2...hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána...
Zjevení 6:4...říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby...
Zjevení 6:5...bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy....
Zjevení 6:8...čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo...
Zjevení 10:6...Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na , a moře i to, co je v něm,...
Zjevení 11:1...a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří seněm klanějí. Nádvoří, které je venku před chrámem, však...
Zjevení 19:11...otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě...
Zjevení 20:11...věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe...
Zjevení 20:13...skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byliněm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a...
Zjevení 21:23...Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila...

Slova obsahující něm: hluchoněmého (1) jabloněmi (1) jedněm (2) jedněmi (1) klekněme (1) koněm (1) laněmi (1) něm (348) němá (1) němé (1) němého (4) němí (2) němoty (1) němu (328) němuž (11) němý (11) němým (3) němž (73) nesmilněme (1) ohněm (52) oněm (5) oněměl (2) oněměli (1) oněmi (2) oněmí (5) opevněme (1) padněme (1) písněmi (6) pláněmi (1) pochodněmi (1) prchněme (2) přeběhněme (1) rozhodněme (1) řekněme (1) sněmu (2) tkáněmi (1) vášněmi (1) vězněm (1) vůněmi (1) vytněme (1) zbraněmi (4) zvedněme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |