Někteří

Hledám varianty 'někteří' [ někteří (110) některými (3) některým (2) některých (3) některý (5) některou (3) některému (5) některém (1) některého (5) některé (47) některá (3) ]. Nalezeny 184 verše.
Genesis 33:15...pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to,...
Exodus 16:20...na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechliNěkteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a...
Exodus 16:27...dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy...
Exodus 17:5...Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl,...
Leviticus 4:2...Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových přikázání a dopustí se něčeho, co...
Leviticus 4:13...(neboť si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se...
Leviticus 4:22...se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní...
Leviticus 5:17... Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí,...
Leviticus 14:34...země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde...
Leviticus 21:9... váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého...
Numeri 15:14...vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl...
Numeri 15:22...se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil...
Numeri 21:1...přichází atarimskou cestou, napadl Izraelněkteré z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu:...
Deuteronomium 13:8...(které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž některému z bohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z...
Deuteronomium 20:19...proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič...
Deuteronomium 24:14...a potřebného, je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě...
1. Samuel 8:12...vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozemNěkteré ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti,...
1. Samuel 13:7... v rozsedlinách, vyhloubeninách a jamáchNěkteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje Gád a...
1. Samuel 27:5...laskavost? Prosím, mi poskytnou místoněkterém venkovském městečku, abych se tam usadil. Proč by...
2. Samuel 2:1... Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin. "A...
2. Samuel 7:7...šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást...
2. Samuel 11:17...muži toho města vyrazili do boje proti Joáboviněkteří z Davidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl...
2. Samuel 12:31...a dal k pile, k železným dlátům a sekyrámněkteré poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy...
2. Samuel 17:9...jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z našich padli, kdekdo se to doslechne a řekne:...
2. Královská 2:16...pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam je...
1. Letopisů 4:42... neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozyNěkteří ze synů Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to...
1. Letopisů 9:3...sluhové vrátili bydlet do svých původních městNěkteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a...
1. Letopisů 9:28...měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevíratNěkteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je...
1. Letopisů 9:29...je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeliNěkteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému...
1. Letopisů 9:30...k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámuNěkteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek...
1. Letopisů 9:32...Šaluma, byla svěřena příprava obětních placekNěkteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby...
1. Letopisů 12:17...obyvatele údolí k východu i k západu. Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho...
1. Letopisů 17:6...šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj...
1. Letopisů 25:1...mladších. David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke...
2. Letopisů 16:10...dal ve vězení vsadit do klády. Tehdy se takéněkterým z lidu dopustil velikých krutostí. Asovy skutky...
2. Letopisů 19:8...ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenů, aby...
2. Letopisů 20:1... Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonciněkterými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku....
2. Letopisů 21:4...svou moc, povraždil mečem všechny své bratryněkteré z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve...
2. Letopisů 28:12...vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš, syn Jochananův,...
2. Letopisů 30:11...k Zabulonu, ale byli jen k posměchu a pohrdáníNěkteří z Ašera, Manasese a Zabulona se ale pokořili a...
Ezdráš 2:68... Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzaléměněkteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné...
Ezdráš 2:70...stříbra a 100 kněžských suknic. Kněží, leviténěkteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se...
Ezdráš 8:20...jejich bratry a syny jich bylo 20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil,...
Ezdráš 9:1...domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z představených se slovy: "Izraelský lid, kněží ani...
Ezdráš 10:44... Benajáš. Ti všichni se oženili s cizinkaminěkteří s nimi měli i děti. Slova Nehemiáše, syna...
Nehemiáš 5:5...muset prodat své syny a dcery do otroctvíNěkteré z našich dcer jsou v porobě a my jsme bezmocní;...
Nehemiáš 6:2...s Gešemem poslali vzkaz: "Pojď, setkáme seněkteré vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést...
Nehemiáš 7:70...velbloudů a 6 720 oslůNěkteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér...
Nehemiáš 7:73...suknic. Kněží, levité, strážní, zpěváciněkteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se...
Nehemiáš 11:4...sluhové i synové služebníků ŠalomounovýchNěkteří ze synů Judy a Benjamína se ale usadili v...
Nehemiáš 11:36...řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny také některé levitské oddíly z Judy. Toto jsou kněží a levité,...
Nehemiáš 13:19... dokud neskončí sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet...
Nehemiáš 13:25...národů. Vytýkal jsem jim to, zlořečil jimněkteré muže jsem i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem...
Ester 6:9...korunou na hlavě. To roucho i koně svěří některému z králových nejvznešenějších velmožů. je to...
Žalmy 137:3...od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z písní sionských?!" Jak bychom ale byli zpívali...
Přísloví 18:4...pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti. Stranit...
Izaiáš 22:10...Dolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domyněkteré jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě...
Izaiáš 66:21...Hospodinova domu v čistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží a levity, praví Hospodin. Jako to...
Jeremiáš 26:17...k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu...
Ezechiel 6:8...padat mrtvoly, poznáte, že jsem HospodinNěkteré ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy...
Ezechiel 14:1...a poznáte, že jsem Hospodin." Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou....
Ezechiel 20:1..." Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a...
Ezechiel 33:2...ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid země ze svého středu vybere...
Daniel 1:3...vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty -...
Daniel 8:10...zemi. Rozmohl se k nebeskému zástupuněkteré hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je. Ve...
Daniel 11:35...pomoci, neboť se k nim připojí mnoho pokrytců. I někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeni, čištěni a...
Daniel 11:41...do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z...
Zachariáš 14:17...zástupů, a slavili Svátek stánků. Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi,...
Matouš 9:3..."Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš...
Matouš 12:38... svými vlastními slovy budeš odsouzen." Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistře,...
Matouš 13:4... vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozsévalněkterá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a...
Matouš 13:8...jiná však padla na dobrou půdu a vydala úroduněkteré stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a jiné...
Matouš 16:14..."Za koho mají lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše...
Matouš 16:28...odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud...
Matouš 23:34...vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých...
Matouš 27:47...Bože můj, proč jsi opustil?" Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!"...
Matouš 28:11... Tam spatří." Zatímco ženy odcházelyněkteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním...
Matouš 28:17...určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi...
Marek 2:6..."Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali:...
Marek 2:18...učedníci a farizeové měli ve zvyku se postitNěkteří přišli a ptali se ho: "Proč se Janovi učedníci a...
Marek 4:4... vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozsévalněkterá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a...
Marek 4:8...dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala úroduněkteré dalo třicetinásobek, jiné šedesátinásobek a jiné...
Marek 7:1...kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Farizeovéněkteří znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli...
Marek 7:2...z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to jest...
Marek 8:3...domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi...
Marek 8:28...ptal: "Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho...
Marek 9:1...anděly." A řekl jim: "Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud...
Marek 11:5...přivázané u dveří venku na ulici, odvázali jeNěkteří z kolemstojících jim řekli: "Co to děláte? Jak to,...
Marek 12:5...dalšího. Toho zabili a stejně tak mnoho jinýchNěkteré tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec mu zbýval jen...
Marek 12:13... a tak ho nechali a odešli. Potom k němu poslali některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo....
Marek 14:4...když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavuněkteří se rozhořčili: "K čemu taková ztráta? Ta mast se...
Marek 14:65...soudíte?" A všichni rozhodli, že zaslouží smrtNěkteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili ho...
Marek 15:35...Bože můj, proč jsi opustil?" Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá Eliáše!"...
Lukáš 6:2...učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedliNěkteří z farizeů jim ale řekli: "Jak to, že děláte, co se...
Lukáš 8:2...Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí:...
Lukáš 9:7...i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si mysletNěkteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se...
Lukáš 9:19...přítomných učedníků: "Za koho mají zástupy?" "Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a...
Lukáš 9:27...slávě Otce a svatých andělů. Říkám vám popravděNěkteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud...
Lukáš 11:15...vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užaslyNěkteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem...
Lukáš 11:49...Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštolyněkteré z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.' Toto...
Lukáš 13:1... dokud nevrátíš poslední haléř." V tu dobu mu někteří z přítomných vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev...
Lukáš 13:30...jihu a budou stolovat v Božím království. A hleněkteří poslední budou první a někteří první budou poslední...
Lukáš 18:9...přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost...
Lukáš 19:39...na nebi a sláva na výsostech!" V davu byliněkteří farizeové. Řekli mu: "Mistře, napomeň své...
Lukáš 20:27...nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a zeptali se...
Lukáš 20:39..."Mistře, to jsi řekl dobře," poznamenali někteří znalci Písma. Tamti se ho totiž neodvažovali na...
Lukáš 21:5...všechno, co měla - celé své živobytí." Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty...
Lukáš 21:16...i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přáteléněkteré z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou...
Lukáš 24:22...den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo...
Lukáš 24:24...měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žijeNěkteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to...
Jan 6:64...Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou životNěkteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl,...
Jan 7:12...vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečíněkteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje...
Jan 7:25...podle zdání, suďte spravedlivým soudem." Někteří z Jeruzalémských začali říkat: "Není to snad ten,...
Jan 7:41...v zástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde snad...
Jan 7:44...se kvůli němu rozdělil na dva táboryNěkteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku...
Jan 9:9..."Není to snad ten, který tu sedával a žebral?" Někteří říkali, že je to on, a jiní, že je mu jen podobný....
Jan 9:16...není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteří z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky...
Jan 9:40...viděli a vidoucí oslepli." Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu: "Cože? Jsme...
Jan 11:37... jak ho měl rád!" řekli ŽidéNěkteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého, nemohl se...
Jan 11:46...a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřiliNěkteří však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš...
Jan 12:20..."Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli...
Jan 12:29... který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to...
Jan 13:29...řekl. Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, nakoupí, co je...
Jan 16:17...neuvidíte a za další okamžik znovu spatříte." Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co...
Skutky 2:13... "Co tohle znamenat?" ptali se jeden druhéhoNěkteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!"...
Skutky 5:15...a nosítkách a pokládali je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolem....
Skutky 6:9...mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy Libertinů (totiž osvobozených...
Skutky 10:23... Nazítří vstal a odešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy. Druhého dne dorazili do Cesareje....
Skutky 11:20...a šířili Boží slovo výhradně mezi ŽidyNěkteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po příchodu...
Skutky 12:1...a Saulovi. V době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova...
Skutky 15:1...tam s učedníky po delší čas. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte...
Skutky 15:2... a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabášněkteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími...
Skutky 15:5...jim, co skrze Bůh udělal. Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí...
Skutky 15:24...Antiochii, Sýrii a Kilikii. Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se...
Skutky 17:4...a že "toto je Mesiáš: Ježíš, kterého vám kážu!" Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi...
Skutky 17:6...soud. Když je však nenašli, odvlekli Jásonaněkteré bratry k městským radním s křikem: "Tito lidé...
Skutky 17:18...potkával na náměstí. Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni říkali: "Co...
Skutky 17:28...jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' Když...
Skutky 17:34...je Pavel opustilNěkteří se ale k němu připojili a uvěřili; mimo jiné i...
Skutky 19:9...a přesvědčoval je o Božím království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli,...
Skutky 19:31...vyjít k lidu, ale učedníci ho nenechali. Také někteří jeho přátelé z asijských nejvyšších kruhů mu...
Skutky 23:9...se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na...
Skutky 23:12... musíš svědčit i v Římě." Když se rozedniloněkteří Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst...
Skutky 24:1...dnech do Cesareje dorazil velekněz Ananiášněkterými staršími a s jistým řečníkem Tertullem, aby Pavla...
Skutky 24:18...svému národu přinesl dary pro chudé a obětiNěkteří Židé z Asie zastihli v chrámu, když jsem se bez...
Skutky 27:42...náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval a neunikl. Setník jim ale v tom úmyslu...
Skutky 28:24...zákona a Proroků přesvědčoval o JežíšiNěkteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní nevěřili....
Římanům 3:3...Především jim byla svěřena Boží slova. Jistěněkteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost...
Římanům 3:8...rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale...
Římanům 11:14...ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuznýchněkteré z nich přivést ke spáse! Když totiž jejich...
Římanům 11:17... Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Anoněkteré větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl...
Římanům 15:15... Přesto jsem se vám osmělil v dopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost být...
1. Korintským 4:18...Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijduNěkteří se začali povyšovat, jako bych k vám neměl...
1. Korintským 6:11...mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste...
1. Korintským 7:12...manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním...
1. Korintským 7:13...s ním zůstat, ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s ...
1. Korintským 8:7...skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošliNěkteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání...
1. Korintským 9:22...jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu,...
1. Korintským 10:7...tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a...
1. Korintským 10:8... aby se povyrazili." Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo...
1. Korintským 10:9...třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také...
1. Korintským 10:10...a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno...
1. Korintským 15:6...se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se...
1. Korintským 15:12...o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? Jestliže není...
1. Korintským 15:34..." Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchuNěkteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě!...
2. Korintským 3:1...doporučující listy k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list,...
Filipským 1:15...teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachuNěkteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní...
2. Tesalonickým 3:11...pracovat, nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do...
1. Timoteus 1:6...srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víryNěkteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k...
1. Timoteus 1:19...boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je...
1. Timoteus 4:1...slávy. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a...
1. Timoteus 5:15...nepříteli žádnou příležitost k pomluvámNěkteré se totiž odvrátily za satanem. Jestliže někdo...
1. Timoteus 5:24...a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy...
1. Timoteus 5:25...jiných ale potom. Stejně tak i dobré skutkyněkteré jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. ...
1. Timoteus 6:10...je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná...
2. Timoteus 2:18...kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že nastalo vzkříšení. Boží...
2. Timoteus 2:20...a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněnéněkteré jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si zachová...
Židům 10:25...neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím...
Židům 13:2...zůstává. Nezapomínejte na pohostinnost - díky  někteří nevědomky hostili anděly! Pamatujte na vězně, jako...
1. Petr 3:1...duší. Vy, ženy, se podřizujte svým manželůmNěkteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze...
2. Petr 3:9...jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce...
2. Petr 3:16... který tyto věci zmiňuje ve všech svých listechNěkteré z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak je...
2. Jan 1:4...mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které...
Zjevení 2:10...se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |