Někdo

Hledám varianty 'někdo' [ někým (4) někomu (26) někom (3) někoho (76) někdo (300) ]. Nalezeno 377 veršù.
Genesis 26:10...mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělalNěkdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na...
Genesis 31:32...mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli aleněkoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci před...
Genesis 32:25...převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sámNěkdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat. Když...
Genesis 41:38...to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy...
Exodus 4:11...člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo...
Exodus 4:13...Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co...
Exodus 16:17...'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom to měřili po omeru. Kdo...
Exodus 21:7...šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na...
Exodus 21:20...mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře...
Exodus 21:26... ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko...
Exodus 21:33...30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do...
Exodus 21:37...býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá,...
Exodus 22:4...osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek,...
Exodus 22:6...ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné...
Exodus 22:8...plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha....
Exodus 22:9...ten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka,...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo...
Exodus 22:15...bylo najaté, je to zahrnuto v ceně." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni...
Exodus 22:24...a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej...
Exodus 23:5... poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Leviticus 1:2...setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to...
Leviticus 2:1...oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky....
Leviticus 3:1...díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před...
Leviticus 4:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových...
Leviticus 4:27...a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní překročením jednoho...
Leviticus 5:2... neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté...
Leviticus 5:15...promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak ...
Leviticus 5:17...smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo...
Leviticus 7:12...pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť...
Leviticus 7:20...maso smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní...
Leviticus 7:21... bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého - lidské nečistoty,...
Leviticus 13:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu...
Leviticus 13:40...to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý....
Leviticus 15:24... bude nečistý do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý...
Leviticus 18:21... a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil...
Leviticus 19:20... Nenos roucho z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však...
Leviticus 22:14...mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit...
Leviticus 24:17...jménu, zemře, je to host anebo domácí. Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo...
Leviticus 24:19...ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal on:...
Leviticus 25:26...a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je...
Leviticus 25:29...se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho...
Leviticus 27:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za...
Leviticus 27:10...lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to...
Leviticus 27:14... přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho...
Leviticus 27:16...pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena...
Leviticus 27:20...a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to...
Leviticus 27:31... patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc....
Numeri 5:12...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s ...
Numeri 6:9...svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení...
Numeri 15:30...mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo...
Numeri 19:9...si tělo vodou. do večera však bude nečistýNěkdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na...
Numeri 19:18...hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou voduNěkdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká...
Numeri 21:9...bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval na toho bronzového hada,...
Numeri 27:8...na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho...
Numeri 27:16... Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je...
Numeri 31:19...po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho...
Numeri 35:6...útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě...
Numeri 35:11...útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako...
Numeri 35:12...jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k soudu před...
Numeri 35:15...za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným...
Numeri 35:16...každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je...
Numeri 35:17...do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí...
Numeri 35:18...ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí...
Numeri 35:20...mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li někdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí...
Numeri 35:21...něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře,...
Numeri 35:22...jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm...
Numeri 35:26...pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného...
Numeri 35:28...ho, nebude mstitel vinen prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě ...
Numeri 35:30...pokolení, kdekoli se usadíte. Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě...
Numeri 36:3...přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví...
Numeri 36:8...izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni...
Deuteronomium 4:42...Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti...
Deuteronomium 15:7...národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi...
Deuteronomium 17:12... se neuchyluj napravo ani nalevo. Kdyby se někdo odvážil neuposlechnout kněze, stojícího tam ve službě...
Deuteronomium 19:3...rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a...
Deuteronomium 19:4...každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v...
Deuteronomium 19:5...nenávisti), se to bude mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení...
Deuteronomium 19:11...krev. Ta krev by padla na tebe! Pokud by však někdo úkladně napadl svého bližního z nenávisti a poté, co...
Deuteronomium 19:16...výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictví, obě...
Deuteronomium 20:5... aby snad nepadl v boji a nenastěhoval se tam někdo jiný. Kdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce?...
Deuteronomium 20:6... aby snad nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji...
Deuteronomium 20:7...domů, aby snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto:...
Deuteronomium 21:15...jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a...
Deuteronomium 21:18...mužství, náleží právo prvorozenství jemu. Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který...
Deuteronomium 21:22...o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven pověšením na...
Deuteronomium 22:8...dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou...
Deuteronomium 22:13...pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu...
Deuteronomium 22:22...svého otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou...
Deuteronomium 22:23...spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži,...
Deuteronomium 22:25...bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní ji a...
Deuteronomium 22:26...netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na poli...
Deuteronomium 22:28... ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní...
Deuteronomium 23:11...se každé nepřístojnosti. Jestliže se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou, vyjde ven za tábor. Nesmí...
Deuteronomium 24:1...bližního vztáhnout srp. Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na ...
Deuteronomium 24:7...- vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů...
Jozue 2:19... sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho...
Jozue 20:3...skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit za...
Jozue 20:9...i cizincům pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho nechtěně zabil, uchýlí se tam, aby nezemřel rukou...
Jozue 21:13...tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich pastvinami:...
Jozue 21:21...Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s jejich...
Jozue 21:27...Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále to...
Jozue 21:32...Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s jejich...
Jozue 21:38...Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich...
Soudců 4:20...se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu někdo?' odpověz mu:...
Soudců 6:31...zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno...
Soudců 12:5...Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte přejít,"...
Soudců 16:19...peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla...
Soudců 17:2...jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem,...
Růt 2:2...zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla Noemi...
Růt 2:22...s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových děveček a...
1. Samuel 2:13...ani na pravidla ohledně kněží a lidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak...
1. Samuel 2:33... ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a...
1. Samuel 9:9...cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím....
1. Samuel 12:3...před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu býka? Vzal jsem někomu osla? Ukřivdil jsem někomu?...
1. Samuel 14:52...válka proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl někoho schopného a udatného, povolal ho do své služby. ...
1. Samuel 15:22...snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat,...
1. Samuel 16:16...pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na...
1. Samuel 16:17...svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem...
1. Samuel 17:8...Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, přijde sem ke mně. Jestli v boji přemůže a...
1. Samuel 17:10...dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým...
1. Samuel 17:25...říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by...
1. Samuel 24:20...do tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po...
1. Samuel 25:29...tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl pronásledovat a usilovat ti o život, tvůj...
1. Samuel 26:15...Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pánaNěkdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses...
1. Samuel 26:22...na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí každému za jeho...
2. Samuel 9:1...knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu...
2. Samuel 9:3...odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží...
2. Samuel 11:3... jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je to...
2. Samuel 14:10...jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně....
2. Samuel 15:5...mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, Abšalom k němu vztáhl...
2. Samuel 19:23...musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem...
2. Samuel 21:4...a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete,"...
1. Královská 8:31... kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se...
1. Královská 14:5...Řekneš to a to. přijde, bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích...
1. Královská 14:6..."Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. Jdi a řekni...
1. Královská 20:39... zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvyNěkdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho....
1. Královská 22:34... že to není izraelský král, a nechali ho býtNěkdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského...
2. Královská 5:7...bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje,  někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami - zjevně si proti...
2. Královská 6:32...posel dorazil, řekl jim: "Vidíte, ten vrahoun  někoho poslal, aby připravil o hlavu. Dávejte pozor; ...
2. Královská 25:12...z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové sloupy...
1. Letopisů 17:17...jsi na , Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi...
2. Letopisů 6:22... kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se...
2. Letopisů 18:33... že to není izraelský král, a nechali ho býtNěkdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského...
2. Letopisů 32:7...ani spousty, která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s...
Nehemiáš 6:11... by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam."...
Ester 6:4...nijak," odpověděli panoši obsluhující krále. "Je někdo v předsálí?" zeptal se král. (Do vnějšího předsálí...
Ester 6:6...se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král...
Ester 6:7...?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, přinesou královské roucho, které...
Job 4:2...Temanský mu na to řekl: "Sneseš, když na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece...
Job 9:3...snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by...
Job 13:10...Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá? Jeho...
Job 19:27...Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy...
Job 21:22... jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden...
Job 25:3...výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk být v...
Job 31:8...mi na rukou špína ulpěla - pak co zaseji, sní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se...
Job 31:19...jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak...
Job 31:35...takže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis. mi Všemohoucí...
Job 34:7...se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do...
Job 36:29...valily a skrápěly lidstvo v hojnosti. Což někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z jeho stanu...
Job 37:20... se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo...
Job 40:24...dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozder? Vytáhneš leviatana udicí, stáhneš...
Žalmy 14:2...konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z...
Žalmy 34:13..., úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny?...
Žalmy 37:7... trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane. Vyhni...
Žalmy 49:17...z jeho sevření! séla Proto se nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se. zemře,...
Žalmy 53:3...dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z...
Žalmy 89:7...svatých tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z Božích synů je jako Hospodin?...
Přísloví 1:11... mámí: "Pojď s námi, budem ze zálohy vražditněkoho nevinného jen tak přepadnem, jako hrob zaživa je...
Přísloví 4:16..., odvrať se od a jdi pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spát, než někoho podrazí. Takoví...
Přísloví 6:1...své bláhovosti ztratí se! Synu, pokud za někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními...
Přísloví 6:3...Nyní se musíš vyprostit, můj synu - ten někdo totiž v hrsti - jdi za ním, poniž se a dotírej!...
Přísloví 11:24...jen k dobru, z nadějí darebáků zbude vztekNěkdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí běda - k...
Přísloví 13:7...chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnostNěkdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a...
Přísloví 20:15... kdo kupuje, a jen co popojde, si pochvalujeNěkdo zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou...
Přísloví 24:23... kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobré. Kdo omilostní darebáka,...
Přísloví 24:30...jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o rozum - všechno bylo zarostlé trním,...
Přísloví 28:9... hromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba...
Přísloví 28:21... kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní....
Přísloví 29:21...řeči pospíchá? Více se čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude mít z něho nevděčníka....
Kazatel 2:21...tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncemNěkdo se pachtí moudře a zručně, svůj úspěch však odkáže...
Kazatel 4:8...rozhlédl, viděl jsem další marnost pod sluncemNěkdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho...
Kazatel 6:2...pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu dopřeje bohatství, jmění i slávu, takže mu v životě...
Kazatel 9:4...životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý...
Izaiáš 3:6...na ctihodné. Člověk tehdy popadne svého bratraněkoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť...
Izaiáš 29:11...bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví:...
Izaiáš 29:12...odpoví: "Nemohu, je zapečetěná." A když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví:...
Izaiáš 42:23...byli a nikdo neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdo z vás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal!...
Izaiáš 46:5...jako ? S kým to chcete srovnávat? Což se mi někdo podobá? Lidé sypou zlato z měšce a váží stříbro na...
Izaiáš 47:12...od mládí. Třeba ti nějak prospějí, třeba někoho vystrašíš! Vyčerpána jsi všemi těmi radami! Jen ...
Izaiáš 54:15...se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad přesto někdo napadal, nebudu s ním ; kdokoli by chtěl...
Izaiáš 64:5... Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry , jež...
Jeremiáš 2:10...se podívat na středomořské ostrovy, pošlete někoho k beduínům na poušti; dobře se podívejte a zvažte...
Jeremiáš 3:1... žádnou pomoc u nich nenajdeš." "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za...
Jeremiáš 5:1...a pátrejte, prohledejte jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost, pak...
Jeremiáš 8:4...zástupů." "Řekni jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se...
Jeremiáš 22:30...Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu se v životě nedařilo. Nikomu z jeho potomků se...
Jeremiáš 23:24...Hospodin. Nejsem snad Bůh i daleko? Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin....
Jeremiáš 23:33...lidu nijak pomoci, praví Hospodin." "Když se  někdo z lidu nebo z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je...
Ezechiel 18:5... tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřešíNěkdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a spravedlivě:...
Ezechiel 22:30...páchají křivdu a bezpráví. Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede do...
Ezechiel 33:4...meč, zatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč...
Ezechiel 33:6...na polnici, aby lid varoval, a meč přijdeněkoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za...
Ezechiel 46:17...vlastnictví. Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu to patřit do léta...
Daniel 5:17...odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl...
Daniel 10:17...se vzchopit. Copak s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna síla ...
Ozeáš 5:7...neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrníněkomu cizímu děti zplodili; teď je to jejich novoluní...
Amos 5:19...den? Přijde s tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by se s medvědem; jako by...
Amos 6:10... aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou...
Nahum 3:7...od tebe a řekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?"...
Abakuk 1:5...vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl. Hle - probouzím Babyloňany, národ krutý a...
Abakuk 2:18...město se všemi obyvateli. Na co je modla, kterou někdo vytesal, odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní...
Ageus 2:3... i ke zbývajícímu lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak...
Ageus 2:12...zástupů - Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem...
Ageus 2:13...kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus, "poskvrní se...
Zachariáš 13:3...proroky a ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní...
Zachariáš 13:6...mládí obdělávám zemi jako nevolník." A když se někdo zeptá: "A co ty jizvy, co máš na hrudi?" odpoví: "To...
Malachiáš 1:10...z vás? praví Hospodin zástupů. Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo...
Matouš 5:21...předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý...
Matouš 5:39... abyste neodporovali zlému člověku. Když  někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s...
Matouš 5:40...pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby připravil o košili, nech mu i...
Matouš 5:41... připravil o košili, nech mu i plášť. Když  někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo ...
Matouš 6:27...je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?...
Matouš 8:9... který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde;...
Matouš 10:14...hoden, se váš pokoj vrátí k vám. Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z...
Matouš 12:6...sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená:...
Matouš 12:29... jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud...
Matouš 12:41...po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s...
Matouš 12:42... aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z člověka,...
Matouš 12:47...stáli venku, neboť s ním chtěli promluvitNěkdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku....
Matouš 13:23...Slovo a rozumí a který opravdu přináší úroduněkdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný...
Matouš 16:24..." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a...
Matouš 21:3...oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je...
Matouš 23:16...sami! Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá...
Matouš 23:18... který to zlato posvěcuje? Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá...
Matouš 24:4...Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚...
Matouš 24:23...však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte....
Marek 1:7...kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani sehnout se a...
Marek 7:24...do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm...
Marek 8:4... A někteří přišli zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu...
Marek 8:34...zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a...
Marek 9:30... Procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn...
Marek 9:35...zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech...
Marek 11:3...neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a...
Marek 11:25...k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše...
Marek 13:5...jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚...
Marek 13:21...svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' aneboPohleďte, tam je!'...
Marek 15:36... říkali: "Podívejte, volá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a...
Lukáš 3:16..."Jistě, vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat...
Lukáš 7:8... který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde;...
Lukáš 8:46...na tebe mačkají a tlačí..." Ježíš ale opakoval: "Někdo se musel dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc...
Lukáš 8:49...uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera...
Lukáš 9:23...dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž...
Lukáš 9:49..." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu,...
Lukáš 9:57...tedy do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu...
Lukáš 11:22... jeho majetek je v klidu. Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na...
Lukáš 11:31... aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu...
Lukáš 11:32...po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji...
Lukáš 12:13...svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, ...
Lukáš 12:21... Čí bude, co sis nachystal?' Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se...
Lukáš 12:25...živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?...
Lukáš 13:23...do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učilNěkdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy...
Lukáš 14:5...a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny,...
Lukáš 14:8...si na přední místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl...
Lukáš 14:28...a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve,...
Lukáš 15:4...jim tedy toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá...
Lukáš 16:30...Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.' On mu ale řekl: ‚Když...
Lukáš 16:31...Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není...
Lukáš 19:31...neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, proč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho...
Lukáš 22:59...opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl také - vždyť je...
Jan 1:26...vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu...
Jan 2:25... protože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v...
Jan 3:3...mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." "Jak...
Jan 4:33...se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli...
Jan 5:7...voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířímněkdo předstihne." "Vstaň, vezmi si lehátko a choď!"...
Jan 5:32...sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé....
Jan 6:46...Otce a učí se od něj, přichází ke mně. Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce, je ten, který je...
Jan 7:17...není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha,...
Jan 7:48...osopili se na farizeové. "Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav,...
Jan 7:51...navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se...
Jan 8:50...pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí. Amen, amen, říkám vám:...
Jan 9:32...a koná jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl...
Jan 11:57...a farizeové však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout...
Jan 12:47... kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem...
Jan 15:6...mnoho ovoce; beze nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a...
Jan 16:30...Teď víme, že víš všechno a není třeba, aby se  někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď...
Skutky 5:25...kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo. Vtom někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste uvěznili,...
Skutky 5:36... Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů....
Skutky 8:9...samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího po největšího...
Skutky 8:31..."Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k...
Skutky 8:34..., o kom to prorok mluví? O sobě, neboněkom jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem...
Skutky 10:47...a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého...
Skutky 13:41...době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl!'" Když pak odcházeli ze synagogy, místní...
Skutky 19:38...bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a...
Skutky 24:12...než dvanáct dní. Nikdo neviděl hádat seněkým v chrámu nebo podněcovat davy, v synagogách,...
Římanům 2:1... ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi...
Římanům 3:7...případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil světNěkdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník, když...
Římanům 5:7... i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám:...
Římanům 6:16...pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se...
Římanům 8:24... kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale...
Římanům 9:19...mi řekneš: "Co mu tedy ještě vadí? Copak se někdo vzepřel jeho vůli?" Ale člověče, kdo vůbec jsi, že...
Římanům 10:15...A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká...
Římanům 14:2...choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorechNěkdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jen...
Římanům 14:5...selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřítNěkdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako...
Římanům 14:14... že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se...
1. Korintským 1:15...z vás nekřtil, kromě Krispa a Gaia, aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil...
1. Korintským 1:16...Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího. Kristus totiž neposlal křtít, ale kázat...
1. Korintským 5:1...smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohanyněkdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě...
1. Korintským 5:11...utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkaliněkým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec,...
1. Korintským 6:1... "Toho zlého vylučte ze svého středu." Jak se někdo z vás odvažuje, když s někým spor, soudit se před...
1. Korintským 7:25...od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být věrným. Myslím si, že vzhledem k...
1. Korintským 7:36...život v bezvýhradné oddanosti Pánu. Pokud  někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně, že je...
1. Korintským 8:10...nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby  někdo viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u...
1. Korintským 9:15...se to změnilo. To bych raději umřel, než aby  někdo připravil o tuto mou hrdost. Když totiž kážu...
1. Korintským 10:27..."Hospodinova je země i všechno na ." Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jezte,...
1. Korintským 10:28...nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte....
1. Korintským 11:16...jsou totiž dány jako pokrývka. Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také...
1. Korintským 11:21... Každý k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít...
1. Korintským 14:5...cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve. Co kdybych k vám,...
1. Korintským 14:11...a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému...
1. Korintským 14:16...totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne "Amen" ke tvému díkůčinění,...
1. Korintským 14:24...Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován...
1. Korintským 14:26... bratři? Když se scházíte, každý něco přinášíněkdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a...
1. Korintským 14:27...to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše...
1. Korintským 14:30...a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí. Můžete...
1. Korintským 15:35...Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanběNěkdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém...
2. Korintským 2:5...poznali lásku, kterou k vám přetékám. Pokud někdo někoho zarmoutil, nezarmoutil mne, ale zčásti (abych...
2. Korintským 2:10... tomu odpouštím i . Stejně tak , když jsem někomu odpustil, udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli...
2. Korintským 4:3... to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím...
2. Korintským 8:20...naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme...
2. Korintským 11:4...vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali,...
2. Korintským 11:20...na blázny potrpíte! Klidně snášíte, když vám někdo poroučí, když vás někdo vyjídá, okrádá, ponižuje,...
2. Korintským 11:21... že na něco takového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubí - teď mluvím jako blázen - na to...
2. Korintským 11:29...doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý, neslábnu snad s ním? Když někdo hřeší,...
2. Korintským 12:6... řekl bych pravdu. Raději ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel víc, než co u vidí nebo ode ...
2. Korintským 12:17...ale obelstil! Jak asi? Podvedl jsem vás skrze někoho, koho jsem k vám poslal? Požádal jsem o pomoc Tita a...
Galatským 1:9...Znovu opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ...
Galatským 6:1...spolu a nezáviďme si. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě....
Filipským 3:4...právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, bych mohl mnohem...
Koloským 2:8...s vděčností v rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské...
Koloským 3:13... Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako...
2. Tesalonickým 3:14... bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na...
1. Timoteus 3:5...a poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat...
1. Timoteus 5:16...se totiž odvrátily za satanem. Jestliže  někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, se o stará. Církev...
1. Timoteus 6:3...Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána...
Filemon 1:16...ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi...
Židům 3:4...větší čest stavitel než sám dům. Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh. Ano, Mojžíš byl...
Židům 3:12...nikdy nevkročí!" Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se...
Židům 3:13... dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece...
Židům 4:1... a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva...
Židům 4:11... Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti. Boží...
Židům 5:12...sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou...
Židům 6:16...dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro potvrzením, o němž nemůže...
Židům 7:8...tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že...
Židům 12:15...níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký...
Jakub 1:5...dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji - je...
Jakub 1:13...Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, nikdy neříká, že to pokušení je od Boha....
Jakub 1:14...zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč...
Jakub 1:26... co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní...
Jakub 2:14...soudem vítězí. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že víru, ale neprojevuje se to skutky?...
Jakub 2:18...tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtváNěkdo na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nuže...
Jakub 5:13...ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni.  někdo z vás trápení? se modlí. Je někdo šťastný? ...
Jakub 5:14...se modlí. Je někdo šťastný? zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? zavolá starší sboru a ti se za...
Jakub 5:19...déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. ...
1. Petr 2:19...- nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si...
1. Petr 3:10...a za to máte obdržet požehnání. Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny?...
1. Petr 4:11...jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, jsou to Boží slova; když někdo slouží, ...
2. Petr 3:9...prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den...
1. Jan 2:1...vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho...
1. Jan 2:27...jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné -...
1. Jan 3:17...my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu...
1. Jan 4:20...Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat...
1. Jan 5:16... že to, jsme jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k...
2. Jan 1:10...v jeho učení, ten Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do...
Zjevení 4:2...Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled...
Zjevení 11:5...před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich...
Zjevení 13:9...zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo...
Zjevení 14:9...třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |