Nějaký

Hledám varianty 'nějaký' [ nějakými (1) nějakým (3) nějakých (2) nějaký (49) nějakou (23) nějakém (3) nějakého (2) nějaké (52) nějaká (12) nějací (12) ]. Nalezeny 152 verše.
Genesis 4:3...stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z...
Genesis 12:10... a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou...
Genesis 15:1... Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo...
Genesis 22:1...ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal:...
Genesis 22:20...Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka...
Genesis 27:44...a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než...
Genesis 27:46...se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla...
Genesis 31:14...odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť...
Genesis 37:15...údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co...
Genesis 37:20...mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co...
Genesis 39:7...Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat...
Genesis 40:1...s ním a působil, aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili...
Genesis 42:2...Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jdětenějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme naživu a...
Genesis 48:1...se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je...
Exodus 7:9...řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji...
Exodus 18:16..."Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a...
Exodus 31:15...den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele zachovávají...
Exodus 35:2...pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň v...
Leviticus 11:33...to bude čisté. Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v bude nečisté a nádobu...
Leviticus 11:39...namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho...
Leviticus 13:29... neboť je to jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz...
Leviticus 15:33...při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro muže, který...
Leviticus 20:27...jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní,...
Leviticus 22:5...mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka, který...
Numeri 22:5...rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hlenějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Usazuje se...
Numeri 22:11... syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hlenějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať...
Numeri 30:4...dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyší a nic...
Numeri 30:7...otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy...
Numeri 35:22...náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti...
Deuteronomium 4:33...anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi...
Deuteronomium 4:34... jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si...
Deuteronomium 13:2...objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí...
Deuteronomium 15:21... které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou vážnou...
Deuteronomium 18:20...jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které...
Deuteronomium 24:1... ale ta se mu znelíbí, neboť na najde nějakou nepatřičnost. Napíše tedy rozlukový list, ...
Jozue 2:2...Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto...
Soudců 1:24...nazývaný Luz), uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu,...
Soudců 8:5...řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále Zebacha a...
Soudců 9:53...ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálilnějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu...
Soudců 11:4...různí ničemové a podnikali s ním výpady. Po nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem,...
Soudců 14:8...Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se...
Soudců 15:1...z jeho družbů, který se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit...
Soudců 19:2...svého otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za ,...
Růt 1:1...proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval...
1. Samuel 4:12... Oba Elího synové, Chofni a Pinchas, zemřeliNějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla....
1. Samuel 10:27...oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl BůhNějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?"...
1. Samuel 11:11...do tábora a pobíjeli Amonce do poledneNějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali...
1. Samuel 21:9...zmocněnec nad jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha....
1. Samuel 28:7... Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za a poradím se s ." "Jedna...
1. Samuel 28:14..." řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul...
2. Samuel 1:2... kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě...
2. Samuel 3:8...otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého...
2. Samuel 4:11...tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním...
2. Samuel 6:20...před děvečkami svých poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl ...
2. Samuel 8:1...dům tvého služebníka navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl...
2. Samuel 10:1...u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil...
2. Samuel 11:2...terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David...
2. Samuel 13:1...se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem...
2. Samuel 13:13...se svou hanbou? A co ty? Byl bys v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv raději s králem - tobě ...
2. Samuel 15:2... Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal se...
2. Samuel 16:5...král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn...
2. Samuel 17:9...nebude nocovat s vojskem. Určitě se schovalnějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé...
2. Samuel 17:18... Nesměli se totiž prozradit chozením do městaNějaký mládenec je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva...
2. Samuel 19:43...Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále...
2. Samuel 20:6...svého pána a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za ním...
1. Královská 1:2..."Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k službám a pečovala o...
1. Královská 13:25...něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u ...
1. Královská 17:7...i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo....
1. Královská 17:17...jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak...
1. Královská 20:17... protože dostal hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou...
1. Královská 21:10...Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi....
2. Královská 2:23...do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj:...
2. Královská 4:39...a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a nasbíral si jich...
2. Královská 6:26... Jednou, když izraelský král obcházel hradbynějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz, pane můj, králi!"...
2. Královská 8:1...vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou odstěhujnějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země...
2. Královská 9:17...uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber jezdce a pošli jim...
2. Královská 10:23..."Přesvědčte se, jestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé Hospodina. Dohlédněte, aby tu byli jen...
2. Královská 23:16... Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na...
1. Letopisů 18:1...požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak...
1. Letopisů 19:1...synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo...
2. Letopisů 20:1...do práce. Hospodin bude na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými...
2. Letopisů 24:4...dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám....
Ester 3:1...pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty...
Job 2:10...mu manželka. "Zlořeč Bohu a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha...
Job 6:6...Copak se mdlé jídlo bez soli? Copak  nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z...
Job 10:6...tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš přece, že...
Job 21:15...Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají....
Job 22:2...Temanský mu na to řekl: " snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák nějak...
Job 27:8... napadají, jako zločinci! Copak bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh...
Izaiáš 32:6... zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti, jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak...
Izaiáš 44:8...jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není, o žádné nevím!...
Izaiáš 45:19...a žádný jiný není. Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům:...
Izaiáš 64:3...nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj....
Jeremiáš 2:11...a zvažte to: Kdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid...
Jeremiáš 16:10...Copak jsme proti Hospodinu, svému Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili,...
Jeremiáš 22:28...země se nikdy nevrátíte." Je snad Jekoniáš nějaký zahozený střep? Hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou...
Jeremiáš 37:17...do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš....
Jeremiáš 38:11...muže s sebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké staré hadry a roztrhané šaty a spustil je na...
Ezechiel 14:13...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl...
Daniel 6:5...proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít...
Ozeáš 4:12...přišli o rozum! Můj lid se radí se dřevemnějaká hůlka jim dává předpověď; dali se obloudit duchem...
Micheáš 2:11...propadne zkáze, zničeno to bude strašlivě. Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo,...
Micheáš 7:17...jim ohluchnou uši! lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz! lezou s chvěním ze svých děr k...
Nahum 3:7...copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby mezi...
Malachiáš 1:14...ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť jsem veliký Král, praví...
Matouš 12:38...odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné...
Matouš 16:1...farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude...
Matouš 18:12...na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila,...
Marek 3:10... Uzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A...
Marek 8:11...se s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebe. Ježíš si v duchu povzdychl a řekl:...
Marek 14:57...svědčili, ale jejich svědectví se neshodovalaNějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili:...
Lukáš 5:18...moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hlenějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se...
Lukáš 10:10...k vám Boží království.' Když ale přijdete do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte na jeho ulice a...
Lukáš 13:31...první budou poslední." V tu chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč,...
Lukáš 14:31...začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si...
Lukáš 15:8...spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." "Kdyby nějaká žena měla deset mincí a jednu minci ztratila,...
Lukáš 23:8...něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec...
Lukáš 23:19...ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát k nim znovu...
Jan 11:1...mnozí tam v něho uvěřili.  Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty,...
Jan 13:29... nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo  nějaké peníze chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven...
Skutky 8:36...Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych...
Skutky 13:15...synagogy je vyzvali: "Bratři, pokud máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte." Pavel vstal, pokynul...
Skutky 15:33...a posilovali bratry. [34] A když tam strávili nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolům....
Skutky 15:36...dalšími vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a...
Skutky 16:9... Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz...
Skutky 17:5...Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké pouliční povaleče, vyvolali srocení davu, vzbouřili...
Skutky 18:14...se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlonějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás...
Skutky 18:18...na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a vyrazil s Priscillou...
Skutky 18:20...a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl:...
Skutky 18:23...církev a odešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel...
Skutky 19:1...vnitrozemím a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha...
Skutky 19:13...nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeliNějací potulní židovští zaklínači se pak pokusili vzývat...
Skutky 19:39...soudy a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném...
Skutky 24:26...čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat,...
Skutky 25:18...vystoupili jeho žalobci, nevznesli proti němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekával. Vedli s ním jen...
Skutky 25:19... jak bych očekával. Vedli s ním jen spornějakých otázkách toho jejich náboženství a o nějakém...
Skutky 27:26... jak mi bylo řečeno. Musíme ale narazit na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč...
Římanům 1:11...se s vámi setkat, abych se s vámi podělilnějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest, abychom se...
Římanům 3:1... nikoli od lidí, ale od Boha. tedy Žid nějakou výhodu? obřízka nějakou cenu? Každopádně,...
1. Korintským 14:6...v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? Podobné je to...
1. Korintským 15:37...vyroste, ale holé zrno - třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z...
1. Korintským 16:6... Makedonii totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli...
1. Korintským 16:7...jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale zůstanu v Efesu...
2. Korintským 11:12... abych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat. Takoví...
Filipským 2:1...jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké...
Filipským 3:15...dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokudnějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu...
Filipským 4:8... čisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Čemu...
Filemon 1:18... přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU ...
Židům 4:7...neposlušnosti nevešli. Proto Bůh znovu označuje nějaký den jako "Dnes", když o mnoho později říká...
Židům 12:15...nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé....
Jakub 5:15...nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem...
1. Petr 4:10...pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří...

Slova obsahující nějaký: nějaký (49) nějakých (2) nějakým (3) nějakými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |